CY THUỐC VIỆT NAM V NHỮNG BI THUỐC THƯỜNG DNG

MỤC LỤC TRA CỨU CY THUỐC THEO TN VIỆT NAM (4 TẬP)

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z
 

Tn cy thuốc     Trang   Tập Tn cy thuốc    Trang   Tập
A
A bột lặc 542 (I)
A la hn thảo 226 (IV)
A phiến 666 (III)
A ph dung 666 (III)
ẮC 38 (I)
ACTISO 210 (II)
M ĐỊA QUYẾT 674 (II)
M THẠCH QUYẾT 652 (II)
AN ĐIỀN 628 (II)
An điền 630 (II)
AN ĐIỀN CỎ 630 (II)
An điền hoa nhỏ 632 (II)
An điền leo 632 (II)
n diệp 428 (II)
Ấn Độ tượng giao thụ 486 (II)
Ẩn ln buchanan 172 (II)
Ẩn ln Trung Quốc 172 (II)
An nam tử 322 (IV)
n thụ diệp 428 (II)
An tức hương 348 (IV)
An xoa l nhỏ 640 (II)
Anh đo Antilles 312 (III)
Anh đo giả 546 (II)
nh hồng 340 (II)
Anh tc 666 (III)
p chch thảo 264 (III)
p cước thảo 108 (II)
p niệu thảo 272 (II)
Ấu nước 428 (IV)
Ấu tầu 46 (I)
Ấu trụi 428 (IV)

(trở lại đầu trang)
B
B BỆNH 464 (II)
Ba bt hoa nhiều 310 (III)
Ba bt Nam bộ 310 (III)
Ba bt Nhật 310 (III)
Ba bt trắng 308 (III)
BA CHẠC 468 (II)
BA CHẼ 246 (II)
Ba cốt tiu 705 (II)
BA ĐẬU 168 (II)
Ba đậu bạc 90 (II)
Ba đậu l nht 90 (II)
Ba đậu leo 90 (II)
Ba đậu nam 118 (III)
BA ĐẬU TY 44 (III)
Ba đậu thụ 168 (II)
Ba dt 695 (II)
BẢ DỘT 695 (II)
BA GẠC 78 (IV)
Ba gạc Ấn Độ 80 (IV)
Ba gạc bốn l 80 (IV)
Ba gạc Chu Đốc 78 (IV)
Ba gạc Cu Ba 78 (IV)
Ba gạc Cu Ba 80 (IV)
Ba gạc Cu Ba 82 (IV)
Ba gạc đại mộc 82 (IV)
Ba gạc Đng dương 82 (IV)
Ba gạc hoa đỏ 80 (IV)
Ba gạc l mỏng 82 (IV)
Ba gạc l nhỏ 82 (IV)
Ba gạc l rộng 82 (IV)
Ba gạc l to 82 (IV)
Ba gạc l vng 78 (IV)
Ba gạc Ph Thọ 80 (IV)
Ba gạc vng 78 (IV)
BA KCH 390 (III)
BA KCH LNG 388 (III)
Ba kch quả to 388 (III)
Ba kch thin 390 (III)
B la mật 300 (I)
B ma 668 (III)
BA SOI 655 (III)
Ba soi hoa tuyến 655 (III)
B sơn hổ 520 (III)
Ba tường hổ 520 (III)
Ba vỏ 164 (II)
B vương tim 442 (II)
Bạc biển 644 (II)
Bặc căn 74 (IV)
Bạc đầu nu 480 (IV)
Bạc h 426 (II)
BẠC H 354 (III)
BẠC H NI 532 (I)
Bắc huyền sm 202 (IV)
Bạc l 90 (II)
Bắc m đậu linh 286 (I)
BẮC SA SM 542 (II)
Bạc sau 278 (I)
Bắc sơn tra 334 (II)
Bắc thảo hương 88 (I)
BẠC THAU 278 (I)
Bạc thau rừng 90 (II)
BẠC THAU TM 280 (I)
Bạch anh 693 (III)
Bạch anh 254 (IV)
Bạch bao hao 294 (I)
Bch bệnh 464 (II)
Bạch biển đậu 166 (III)
BCH BỘ 302 (IV)
Bạch bối diệp 308 (III)
Bạch bối tam thất 604 (II)
Bạch căn 672 (II)
BẠCH CẬP 672 (II)
Bạch cp thảo 699 (II)
Bạch chu 240 (II)
BẠCH CHỈ 216 (I)
BẠCH CHỈ NAM 368 (III)
Bạch chỉ thin 386 (II)
Bạch chiết nhĩ 596 (II)
BẠCH CỔ ĐINH 616 (III)
Bạch cổ nguyệt 586 (III)
Bạch cự 170 (III)
Bạch cc 612 (I)
Bch cước ng cng 536 (II)
Bch cước nh cng 618 (II)
Bch đại đằng 671 (II)
Bạch đan 310 (III)
BẠCH ĐN 426 (II)
BẠCH ĐN CHANH 424 (II)
Bạch đn chanh 426 (II)
BẠCH ĐN ĐỎ 428 (II)
Bạch đn đỏ 428 (II)
Bạch đn liễu 426 (II)
Bạch đn trắng 426 (II)
Bạch đậu khấu 186 (I)
BẠCH ĐẬU KHẤU 188 (I)
Bạch đầu nhỏ 484 (IV)
BẠCH ĐẦU NG 480 (IV)
Bạch diện c 190 (IV)
Bạch diệp 620 (II)
Bạch điều hoa 260 (IV)
Bạch đinh hoa 218 (IV)
BẠCH ĐỒNG NỮ 54 (II)
Bạch đồng nữ 66 (II)
BẠCH ĐỒNG NỮ 74 (II)
Bch giải 378 (II)
Bạch giới 418 (I)
Bạch giới tử 418 (I)
BẠCH HẠC 90 (IV)
Bạch hạc đằng 278 (I)
Bạch hồ tiu 586 (III)
BẠCH HOA ĐẰNG 701 (III)
Bạch hoa đơn 606 (III)
Bạch hoa hương thảo 92 (I)
Bạch hoa thi 50 (II)
Bch hoa thảo 616 (III)
Bạch hoa thảo 92 (I)
Bạch hoa trn chu thảo 677 (III)
BẠCH HOA X 606 (III)
Bạch hoa x thiệt thảo 624 (II)
BẠCH HOA X THIỆT THẢO 626 (II)
BCH HỢP 220 (III)
Bch hợp mu 222 (III)
Bạch huệ ni 220 (III)
Bạch hương nhu 398 (II)
Bạch kim chi 152 (III)
Bạch lan hương 703 (II)
Bch lao thiệt 264 (II)
Bạch lạp thụ tử 218 (III)
Bạch liễm 8 (II)
Bạch long cốt 162 (IV)
Bạch long tu 444 (IV)
Bch lượng kim 262 (I)
Bạch m cốt 218 (IV)
Bạch mạc 693 (III)
Bạch mai 28 (IV)
Bạch mao căn 80 (III)
Bạch mao đằng 693 (III)
Bch nhật 578 (II)
Bch nhật hồng 178 (III)
Bch nhật thanh 612 (III)
Bạch nhung bơ 566 (II)631
Bạch nhung quế 566 (II)
Bạch nim 334 (III)
Bch nin thụ 116 (I)
Bch nin tng 612 (III)
Bạch phấn đăng 8 (II)
Bạch phấn đằng 100 (III)
Bạch phấn hoa 376 (III)
Bạch phụ tử 122 (III)
Bạch phụ tử 510 (III)
Bạch phụ tử 448 (IV)
Bch phc kiến 508 (II)
BẠCH QUẢ 534 (II)
Bch sao 486 (I)
Bạch sửu 94 (III)
BCH TN 256 (I)
Bch tn 486 (I)
Bch tn l vẩy 486 (I)
Bch tn sa mộc 486 (I)
BẠCH TẬT L 432 (IV)
Bạch thảo 693 (III)
Bạch thu 310 (III)
Bạch thự lang 298 (II)
Bạch thường sơn 272 (II)
BẠCH TIỀN L LIỄU 686 (II)
Bạch tiền thảo 44 (II)
Bch tiết ngẫu 190 (IV)
BẠCH TINH 360 (IV)
Bạch tr mi 134 (IV)
Bch trn 130 (III)
BẠCH TRUẬT 326 (I)
Bạch truật nam 608 (II)
Bạch truật nam 610 (II)
Bạch tử thi 604 (II)
BẠCH TỤ TCH LAN 46 (II)
Bch tc đằng 14 (IV)
Bch tc thảo 30 (III)
Bạch tng 228 (II)
Bạch tuyết hoa 606 (III)
Bch x 130 (III)
Bạch xa trực thảo 703 (III)
BCH XANH 486 (I)
Bch xanh ni đ 486 (I)
BCH X 130 (III)
Bạch yến 620 (II)
Bai bi 310 (III)
Bi bi 56 (I)
Bai bt 310 (III)
Bi chổi 691 (III)
Bại đậu 256 (II)
BI GIẤY 350 (III)
Bi hương thảo 394 (II)
Bi ngi 254 (II)
Bi nhọn 691 (III)
Bại thảo 691 (II)
Bi tiền thảo 260 (II)
BẠI TƯỢNG 667 (III)
Bại tượng hoa trắng 667 (III)
BM BM 404 (II)
Bm bm l me 404 (II)
Bm bm nam 404 (II)
Bm bm tuyến 404 (II)
Ban 58 (III)
BẦN 290 (IV)
Bn bin kỳ 54 (IV)
Bn bin lin 258 (III)
BN BIN LIN 260 (III)
Bn bin tiền 606 (I)
BN CHI LIN 204 (IV)
Ban chi thụ 412 (I)
Bần chua 290 (IV)
Ban cưu cc 590 (II)
Bn dạ lan 266 (II)
Bn đại hải 322 (IV)
Ban diệp thần trụ cự di 590 (I)
Ban đỏ 364 (I)
Bn hạ 452 (IV)
Bn hạ nam 452 (IV)
Bn hạ rễ 448 (IV)
Bn hạ roi 450 (IV)
Bấn hoa hồng 54 (II)
BAN L DNH 60 (III)
Ban l dnh 60 (III)
BN LONG SM 695 (III)
Ban mao 144 (IV)
Ban nhật 58 (III)
Bn nước 530 (III)
Bần ổi 290 (IV)
Ban quả đắng 326 (IV)
Bần sẻ 290 (IV)
Bn tm 683 (II)
Bn tay ma 638 (II)
Bấn tm 62 (II)
Bấn trắng 66 (II)
Bấn trắng 74 (II)
Bần trắng 290 (IV)
Bn tự mốc 6 (III)
BẢN XE NHIỀU L 108 (I)
BNG 384 (IV)
Băng bin 671 (III)
Băng đại oản 574 (I)
Bạng hoa 422 (IV)
Bằng lang 176 (III)
Bằng lăng cườm 174 (III)
Bằng lăng hoa đỏ 174 (III)
Bằng lăng lng 176 (III)
Bằng lăng nhiều hoa 174 (III)
Bằng lăng nước 174 (III)
Bằng lăng ổi 174 (III)
Bằng lăng sừng 174 (III)
BẰNG LĂNG TA 174 (III)
Bảng thự 298 (II)
Bnh dy 252 (II)
Bnh hỏi 356 (IV)
Bnh kỳ cc 709 (III)
Bnh tt 344 (II)
Bao kim 32 (III)
Bo ngư vng 575 (IV)
Bao phục thảo 534 (I)
Bo xun hoa 677 (III)
Bo xun hoa 94 (IV)
BẮP CẢI 422 (I)
Bắp s 422 (I)
Basilic hoa nhỏ 62 (III)
Bt bt chu Thảo qua 702 (III)
Bt gic hồi hương 68 (III)
Bt gic kim bn 370 (II)
BT GIC LIN 370 (II)
BT GIC PHONG 102 (I)
BT GIAO THON 699 (II)
Bt nguyệt bạch 671 (III)
Bt tin hoa 50 (III)
Bầu canh 172 (III)
Bầu đất 172 (III)
BẦU ĐẤT B 606 (II)
Bầu đất dại 610 (II)
BẦU ĐẤT HOA VNG 604 (II)
Bầu đất l mc 600 (II)
BẦU ĐẤT TA 600 (II)
Bầu gic 80 (IV)
Bầu nậm 172 (III)
BẦU NU 653 (II)
BẢY L MỘT HOA 516 (III)
BN BAI 200 (II)
BO CI 590 (III)
Bo cm 198 (III)
BO CM NHỎ 200 (III)
Bo đnh trống 200 (III)
Bo đất 352 (II)
BO HOA DU 334 (I)
Bo lộc bnh 380 (II)
Bo Nhật 380 (II)
BO ONG 160 (IV)
Bo tai chuột 160 (IV)
BO TẤM 198 (III)
Bo tấm ta 200 (III)
BO TY 380 (II)
Bo vn 590 (III)
B ĐAO 380 (I)
B đỏ 182 (II)
Bi ga Nhật 656 (II)
B K NAM 46 (III)
B NG 182 (II)
B phấn 380 (I)
Bi x nằm 470 (III)
B xanh 380 (I)
Biến ha 308 (I)
Biến ho Blume 670 (II)
BIẾN HA SNG HẰNG 322 (I)
Biển sc 630 (III)
Biển trc 630 (III)
Biển trc hoa 30 (III)
Biết trng 78 (II)
Bm bm ba thy 92 (III)
BM BM BIẾC 94 (III)
Bm bm chn cọp 92 (III)
Bm bm chung 92 (III)
Bm bm dại 100 (III)
Bm bm gai 92 (III)
BM BM HOA VNG 356 (III)
Bm bm kha 94 (III)
Bm bm lam 94 (III)
BM BM NẮP 100 (III)
Bm bm vng 356 (III)
Bm bm xẻ ngn 90 (III)
Bm cảnh 92 (III)
Bm nắp 100 (III)
Bm tay 90 (III)
BNH BT 228 (I)
Bnh linh 649 (II)
Bnh vi 100 (III)
Bnh vi 308 (IV)
BNH VI 310 (IV)
BNH VI BIỂN 316 (IV)
Bnh vi cam bốt 312 (IV)
Bnh vi Hải Nam 312 (IV)
Bnh vi hoa đầu 312 (IV)
Bnh vi l nhỏ 316 (IV)
Bnh vi ni cao 312 (IV)
Bnh vi Quảng Ty 312 (IV)
Bnh vi tn ngắn 312 (IV)
Bnh vi tm 312 (IV)
Bnh vi trắng 316 (IV)
Biooc phon 438 (I)
BỔ BO 576 (II)
Bổ bo 622 (III)
Bo bo 96 (II)
Bo bo 280 (IV)
BỒ BỒ 68 (I)
B cạp 464 (I)
B cạp đỏ 544 (I)
B cạp đỏ 416 (II)
B cạp nước 542 (I)
Bọ cht 194 (III)
Bọ ch 440 (I)
Bọ ch thơm 438 (I)
Bọ ch thuốc 436 (I)
BỒ CNG ANH 168 (III)
Bồ cng anh 374 (IV)
Bồ cng anh cao 168 (III)
BỒ CNG ANH THẤP 374 (IV)
BỒ CU VẼ 426 (I)
Bồ đ 520 (I)
Bố dại 120 (II)
Bố đại lin 380 (II)
Bộ dăng thảo 354 (II)
Bồ đo 434 (II)
Bồ đo 514 (IV)
Bồ đo can 514 (IV)
BỒ ĐỀ 348 (IV)
Bổ đề thụ 500 (II)
Bồ hong 446 (IV)
BỒ HN 172 (IV)
BỒ KẾT 538 (II)
Bồ kết dại 194 (III)
BỒ KẾT TY 106 (I)
Bọ mắm l đối 582 (II)
BỌ MẮM LNG 582 (II)
BỌ NẸT 112 (I)
Bọ nẹt 32 (II)
Bọ nẹt l bầu dục 112 (I)
Bọ nẹt l hnh trứng 112 (I)
Bọ nẹt Trung bộ 112 (I)
Bồ ngt 186 (IV)
Bồ quả ast 466 (IV)
Bồ quả hoe 466 (IV)
Bồ quả quăn 466 (IV)
Bồ quả tri nhỏ 468 (IV)
Bồ qun 700 (II)
Bo rừng 502 (II)
Bố rừng 120 (II)
Bo xanh 502 (II)
Bọ xt 402 (I)
Bọ xt 292 (IV)
Bội lan 438 (II)
BỜI LỜI 250 (III)
Bời lời chanh 248 (III)
Bời lời nhớt 250 (III)
Bi ngi cỏ 630 (II)
Bi ngi lớn 628 (II)
Bi ngi ng 624 (II)
Bi ngi tai 632 (II)
Bội x sinh 288 (I)
Bối x tinh 674 (II)
BN BON 180 (III)
Bn bn 172 (IV)
Bồn bồn 446 (IV)
Bn bọt 550 (II)
Bn bọt 554 (II)
Bn bọt l to 554 (II)
BN BỌT LNG 550 (II)
Bn bọt nhung 554 (II)
BN BỌT PUBERUM 552 (II)
Bng 18 (II)
BNG BO 402 (IV)
Bng bt 308 (III)
Bng bệt 310 (III)
Bng biếc 80 (II)
BNG BONG 292 (III)
BỒNG BỒNG 488 (I)
BỒNG BỒNG 344 (II)
Bng bụt 12 (III)
Bng bụt giấm 16 (III)
Bng cch 22 (IV)
Bọng cch 20 (IV)
Bng giấy 416 (I)
Bng hải đảo 584 (II)
Bng mng tai 74 (III)
Bng mng tay 74 (III)
Bng nắc nẻ 74 (III)
Bỏng nẻ 510 (II)
Bng nở ngy 578 (II)
BNG NƯỚC 74 (III)
BNG NƯỚC CHA KHA 78 (III)
Bng nước hoa vng 78 (III)
Bng nước khỏe 78 (III)
Bng nước l tm 78 (III)
Bng nước sầm 78 (III)
BNG ỔI 182 (III)
Bng phấn 376 (III)
Bng sứ 608 (III)
Bng tai 312 (I)
BNG TRANG ĐỎ 108 (III)
Bng trang đỏ 110 (III)
Bng vải 584 (II)
Bng vang 6 (I)
Bng vng 122 (I)
Bng vng 180 (I)
Boong nu 120 (IV)
Bộp lng 60 (I)
BỘP XOAN NGƯỢC 60 (I)
Bọt ếch 470 (I)
Bọt ếch 550 (II)
Bọt ếch 554 (II)
Bọt ếch biển 554 (II)
Bọt ếch l to 476 (I)
Bọt ếch lưỡi mc 554 (II)
B dẻ hoa đỏ 466 (IV)
B DẺ L LỚN 464 (IV)
B dẻ ru 466 (IV)
B dẻ ta 466 (IV)
B dẻ tri nhỏ 468 (IV)
B DẺ TRƯỜN 468 (IV)
B ngt 186 (IV)
B nhơn 490 (I)
B ỐC LEO 350 (II)
B rợ 182 (II)
Bứa cọng 522 (II)
Bứa đen 522 (II)
Bứa l thun 522 (II)
Bứa l thun 524 (II)
Bứa l trn di 522 (II)
Bứa lằn đen 522 (II)
Bứa lằn đen 526 (II)
Bứa lanesan 526 (II)
Bứa mọi 526 (II)
BỨA MỦ VNG 526 (II)
Bứa nam 524 (II)
Bứa nh 524 (II)
Bứa nhuộm 522 (II)
Bứa ni 522 (II)
Bứa ni 526 (II)
Bứa rừng 522 (II)
Bứa rừng 526 (II)
Bục 675 (II)
Bục bục trườn 310 (III)
Bục trường ba ngăn 310 (III)
Bi 512 (I)
Bi bo 576 (II)
Bi l trn 703 (II)
Bụi lửa 707 (II)
Bi quả to 703 (II)
Bi tn 703 (II)
Bi ta 703 (II)
Bi wallich 703 (II)
Bi xanh 703 (II)
Bm bụp 308 (III)
Bm bụp gai 310 (III)
Bm bụp leo 310 (III)
Bm bụp lng 310 (III)
Bm bụp nu 310 (III)
Bm sụm 530 (I)
Bn 138 (II)
Bn lợ 138 (II)
Bn một buổng 138 (II)
Bn thiu lng vng 72 (III)
Bng bng 270 (I)
BNG BỤC 308 (III)
Bng bục 310 (III)
Bng ch 524 (I)
Bung lai 362 (III)
BƯỞI 18 (II)
BƯỞI BUNG 56 (I)
Bưởi bung 560 (II)
Bướm bạc Ba V 422 (III)
Bướm bạc bon 422 (III)
Bướm bạc cam bốt 422 (III)
Bướm bạc hosseus 422 (III)
Bướm bạc l 422 (III)
Bướm bạc l khng cuống 422 (III)
Bướm bạc lng 420 (III)
Bướm bạc mn 422 (III)
Bướm bạc nhắn 422 (III)
BƯỚM BẠC QUẢ NANG 659 (III)
Bướm bạc Si Gn 422 (III)
Bướm bạc tr 422 (III)
Bướm bạc Trung bộ 422 (III)
Bướm bon 422 (III)
Bươm bướm 420 (III)
Bươm bướm 659 (III)
Bươm bướm đỏ đui cng 604 (III)
Bươm bướm hường 604 (III)
Bướm hồng 422 (III)
Bụp 12 (III)
Bụp ấn 20 (III)
Bụp bắp 2 (I)
Bụp bụp 655 (III)
Bụp ch 20 (III)
BỤP DẤM 16 (III)
Bụp hồng cận 20 (III)
Bụp l sắn 4 (I)
Bp lệ 440 (I)
Bụp lồng đn 14 (III)
Bụp m 4 (I)
Bụp ra 14 (III)
Bụp vang 6 (I)
BỤP XƯỚC 18 (III)
Bt mo 680 (III)

(trở lại đầu trang)
C
C (tri) lng 252 (IV)
C ba thy 254 (IV)
C bi 244 (IV)
C cảnh 254 (IV)
CA CAO 400 (IV)
C CHUA 250 (IV)
C cỏ 252 (IV)
C cườm 248 (IV)
C dạ hương 234 (II)
C DI D 256 (IV)
C DẠI HOA TM 692 (III)
C DẠI HOA
TRẮNG
264 (IV)
C dại hoa vng 276 (I)
C đắng ngọt 693 (III)
C đắng ngọt 254 (IV)
C dạng ớt 252 (IV)
C d 256 (IV)
C đen 258 (IV)
C ĐINH 262 (IV)
C ĐỘC DƯỢC 232 (II)
C độc dược 262 (IV)
C ĐỘC DƯỢC THƠM 234 (II)
C dt 695 (II)
C dữ 252 (IV)
C Dưa 254 (IV)
C gai 276 (I)
C gai 692 (III)
C gai 252 (IV)
C gai hoa tm 692 (III)
C gai hoa trắng 264 (IV)
C GAI LEO 248 (IV)
C HAI HOA 242 (IV)
C hoa đi 242 (IV)
C hoa trắng 252 (IV)
C hoang 692 (III)
C hi 244 (IV)
C hung 246 (IV)
C l xẻ 254 (IV)
C lc 528 (I)
C LNG 246 (IV)
C m 178 (IV)
C muối 268 (IV)
C na 384 (II)
C na trắng 510 (I)
C ngủ 242 (IV)
C ngủ dạng trn chu 242 (IV)
C nhiều gai 252 (IV)
C ớt 254 (IV)
C PHO 268 (IV)
C PH 92 (II)
C ph Arabica 92 (II)
C ph Catimor 94 (II)
C ph ch 92 (II)
C ph giu gia 94 (II)
C ph liber 94 (II)
C ph mt 94 (II)
C ph Moka 94 (II)
C ph robusta 94 (II)
C ph sari 94 (II)
C ph vối 94 (II)
C quả đỏ 262 (IV)
C qunh 248 (IV)
C qunh 248 (IV)
C ri 398 (I)
C ri 410 (III)
C RỐT 236 (II)
C sơ ri 254 (IV)
C tu 270 (IV)
C thorel 254 (IV)
C tm 256 (IV)
C tm 663 (II)
C tri dự 254 (IV)
C tri vng 254 (IV)
C TRI VNG 270 (IV)
C trời 246 (IV)
C TRỜI 252 (IV)
C trời 252 (IV)
C tứ thời 256 (IV)
C c 254 (IV)
C vạnh 248 (IV)
C v 252 (IV)
C v d 252 (IV)
C XOẮN 260 (IV)
Cch 22 (IV)
Cch diệp ton bn tử 554 (II)
Cch ni 20 (IV)
Cải bắp 422 (I)
CẢI BẸ TRẮNG 418 (I)
CẢI CANH 420 (I)
Cải cột xi 106 (IV)
CẢI CỦ 74 (IV)
CẢI CC 608 (I)
Cải dại 402 (I)
Cải dại 678 (II)
CẢI ĐỒNG 588 (II)
Cải dưa 420 (I)
CẢI HOANG 106 (IV)
Cải ma 402 (I)
Cải ma ln 106 (IV)
Cải ngựa 400 (III)
Cải nhng 608 (I)
Cải rừng ta 510 (IV)
Cải suối 428 (III)
Cải tần 608 (I)
Cải tu bay 402 (I)
Cải tu bay 602 (II)
CẢI TRỜI 402 (I)
Cải trời hoa trắng 679 (II)
CẢI XOONG 428 (III)
Cẩm 540 (III)
Cam biển 224 (III)
Cam b (bầu) 30 (II)
Cam căn 672 (II)
Cẩm cang ven sng 240 (IV)
Cam chanh 30 (II)
CẨM CHƯỚNG GẤM 270 (II)
Cẩm chướng tu 270 (II)
Cẩm chướng thơm 689 (II)
CẨM C 42 (III)
Cam đng hoang 490 (I)
Cẩm địa la 290 (II)
Cẩm địa la 352 (II)
Cẩm địa la 148 (III)
Cẩm địa la 358 (IV)
CAM ĐƯỜNG 224 (III)
Cam giấy 30 (II)
Cm heo 310 (III)
Cam hong 670 (III)
Cảm lm 510 (I)
Cm lợn 310 (III)
Cẩm nhung 689 (II)
Cam ni 324 (I)
CAM NI 414 (IV)
Cam quất 28 (II)
Cam rừng 324 (I)
Cam rừng 654 (III)
Cam snh 30 (II)
Cam sũng 188 (IV)
Cam thảo cy 108 (I)
CAM THẢO ĐẤT 200 (IV)
CAM THẢO DY 12 (I)
Cam thảo nam 200 (IV)
Cam thự 294 (II)
Cam thự 88 (III)
Cẩm thủy Nam bộ 166 (II)
Cam tch thảo 683 (III)
Cam tiu 416 (III)
CAM TOẠI 697 (II)
Cam tr 50 (III)
Cảm ứng thảo 392 (I)
Cẩm văn đại hong 88 (IV)
Cẩm xi 540 (III)
Cần 464 (III)
Cần canh 464 (III)
Cần cơm 464 (III)
Cn cốt hoa tm 656 (II)
CN CỐT THẢO 656 (II)
Cn cốt thảo quả to 656 (II)
CẦN DẠI 274 (II)
CẦN HI 671 (III)
Cần l nhỏ 464 (III)
Cần nước 693 (II)
Cần ống 464 (III)
Cần sa 520 (I)
Cần tu 246 (I)
CẦN THĂNG 230 (III)
Cang 452 (III)
Cang ấn 452 (III)
Căng cườm 522 (I)
Căng gai 522 (I)
Căng hai hột 522 (I)
Cng hom cao 655 (II)
Căng l nhỏ 522 (I)
CANG MAI 132 (III)
Căng son 522 (I)
Cẳng t 70 (III)
Canh chu 2 (II)
CANH CHU 148 (IV)
Cnh giao 460 (II)
CANH KI NA 620 (I)
Cnh kiến l bạc 310 (III)
Cnh kiến trắng 348 (IV)
Canhkina đỏ 620 (I)
Canhkina vng 620 (I)
Canhkina Việt Nam 544 (I)
Canhkina xm 620 (I)
CAO CẲNG 468 (III)
Cao cẳng l mc 470 (III)
Cao cẳng l nhỏ 468 (III)
Cao cẳng l nhỏ 470 (III)
Cao cẳng l rộng 470 (III)
Cao cẳng to 470 (III)
Cao lương 96 (II)
CAO LƯƠNG 280 (IV)
Cao lương dĩ 280 (IV)
Cao lương đỏ 280 (IV)
Cao lương khương 154 (I)
CP ĐIỀN 98 (II)
Cp điền b 98 (II)
CP GAI ĐEN 677 (II)
CP GAI NHỎ 524 (I)
Cp gai nhỏ 524 (I)
Cp l nhọn 677 (II)
Cp nhiều hoa 677 (II)
Cp Thượng Hải 677 (II)
Cp tch lan 677 (II)
Cấp tnh tử 74 (III)
Cp trung bộ 677 (II)
Cp vng 677 (II)
Ct 78 (I)
Ct căn 58 (IV)
CT CNH 598 (III)
Ct đằng 402 (IV)
Ct đằng cnh 404 (IV)
Ct đằng đỏ 404 (IV)
Ct đằng đứng 404 (IV)
Ct đằng hoa to 402 (IV)
Ct đằng ph 404 (IV)
Ct đằng thơm 404 (IV)
Ct đằng thon 404 (IV)
Ct đằng vng 404 (IV)
CẤT HƠI 356 (II)
Ct lối 134 (II)
CT SM 372 (III)
CAU 268 (I)
Cẩu can thi 278 (II)
CAU CẢNH VNG 234 (IV)
Cau chuột B N 673 (III)
CAU CHUỘT BA V 672 (III)
Cau chuột dupere 673 (III)
Cau chuột Nam bộ 673 (III)
Cau chuột rừng 672 (III)
Cau chuột rừng Ba V 672 (III)
Cau dại 672 (III)
CU ĐẰNG 454 (IV)
Cau đẻ 673 (III)
Cầu diệp Anderson 442 (I)
Cầu diệp b 442 (I)
Cầu diệp hạnh nhn 442 (I)
Cau diệp xinh 446 (I)
Cu kết 14 (II)
Cu khuẩn 550 (IV)
Cu kỷ tử 280 (III)
Cầu lan 42 (III)
Cau Lo 673 (III)
Cẩu mao bn chi 226 (IV)
Cau nh 673 (III)
Cẩu nha thảo 210 (IV)
Cau ni 672 (III)
Cau ni 673 (III)
Cầu qua dị diệp 282 (IV)
Cầu qua tri trắng 528 (IV)
Cu quất 14 (II)
Cau rừng 346 (II)
Cau rửng 673 (III)
Cau rừng B N 673 (III)
Cau tam hng 673 (III)
Cẩu thảo 226 (IV)
Cẩu thi đằng 592 (II)
Cẩu thổ chỉ thiệt 14 (II)
Cấu thụ 430 (I)
CẨU TCH 618 (I)
Cẩu tử hoa 484 (IV)
Cau vng 673 (III)
Cẩu vĩ trng 646 (II)
Cậy 316 (II)
Cy Tvạt (T vạt) 272 (I)
Cy B12 350 (IV)
Cy ba chia Cy kamala 656 (III)
Cy bả chuột 268 (II)
Cy b thuốc 258 (III)
CY B THUỐC 653 (III)
Cy bạch tạng 683 (II)
Cy bnh dy 60 (I)
Cy bnh m 298 (I)
Cy bắt mồi 434 (III)
CY BẮT RUỒI 352 (II)
Cy bất thực 180 (I)
CY BẦU 172 (III)
Cy bo đất 354 (II)
Cy bo trắng 576 (II)
Cy biếc 78 (II)
Cy bm bịp 76 (II)
Cy bnh nước 434 (III)
CY BƠ 544 (III)
CY BỌ CH 440 (I)
Cy b gy xương 350 (IV)
CY BỌ MẮM 18 (IV)
Cy bổ mu 36 (IV)
CY BỌ MẨY 56 (II)
Cy bơm bớp 440 (II)
CY BNG 584 (II)
Cy bng bạc 478 (III)
Cy bng gn 566 (I)
CY BỎNG NẺ 218 (IV)
CY BỎNG NỔ 510 (II)
CY BNG TAI 312 (I)
CY BỨA 524 (II)
Cy bục bạc 310 (III)
Cy bi 66 (III)
CY BN 138 (II)
CY BNG BNG 270 (I)
Cy Bng bng 272 (I)
CY BƯỚM BẠC 420 (III)
Cy bướm đỏ 364 (I)
Cy cch 20 (IV)
CY CAM 30 (II)
Cy cm 326 (IV)
Cy cẩm thạch 528 (III)
CY CAM THA 670 (III)
Cy cẳng g 54 (IV)
Cy cng tm 630 (III)
Cy cnh kiến 656 (III)
Cy co co 446 (II)
Cy cầy 102 (III)
CY CẬY 316 (II)
Cy chn chim 194 (IV)
CY CHANH 20 (II)
Cy chnh chnh 626 (I)
CY CHAY 302 (I)
Cy chy nh 118 (IV)
CY CH 500 (I)
CY CHẸO 322 (II)
Cy chỉ 14 (II)
Cy cha vi 440 (I)
Cy chiếc 360 (I)
CY CH ĐẺ RĂNG CƯA 568 (III)
CY CH ĐẺ THN XANH 566 (III)
Cy choại 304 (IV)
Cy chổi trện 340 (I)
CY CHỔI XỂ 340 (I)
Cy chồn đn 362 (II)
Cy chua meo 400 (II)
CY CHM RUỘT 562 (III)
Cy chng 683 (III)
Cy chuỗi hột 278 (IV)
CY CHUỖI TIỀN 260 (II)
CY CỌ 252 (III)
Cy cổ bnh 264 (II)
Cy cọ rượu 272 (I)
Cy cổ yếm 242 (III)
CY CC 274 (IV)
Cy cốc 102 (III)
CY CC MẲN 578 (I)
Cy cơi 322 (II)
CY CƠI 50 (IV)
CY CỐI XAY 14 (I)
CY CƠM CHY 162 (IV)
Cy cơm nếp 504 (III)
CY CƠM NẾP 332 (IV)
Cy cơm nguội 396 (I)
CY CƠM RƯỢU 560 (II)
Cy cơm xi 118 (IV)
Cy con khỉ 34 (IV)
Cy con khỉ 36 (IV)
CY CNG 110 (I)
Cy cng cha 290 (I)
Cy cốt kh 544 (I)
Cy Cu ch 342 (I)
CY CỦ ĐẬU 494 (III)
Cy củ khỉ 36 (II)
Cy Củ khỉ 40 (II)
CY CỦ NƯA 194 (I)
CY CỦ SNG 450 (III)
Cy cc o 272 (IV)
Cy ci da 386 (III)
Cy cứt chuột 240 (III)
Cy cứt lợn 182 (III)
Cy cứt lợn 230 (IV)
CY CỨT NGỰA 697 (III)
Cy da chuột 364 (III)
CY ĐẠI 608 (III)
Cy dm hi 40 (II)
CY ĐO 30 (IV)
Cy dầu dầu 468 (II)
Cy dầu nng 618 (III)
Cy de 626 (I)
CY DẺ 552 (I)
Cy đề 500 (II)
CY DỀN 508 (IV)
Cy đa chụn 638 (II)
Cy Đa đụn 638 (II)
Cy điểm địa 677 (III)
CY ĐIỀU 204 (I)
CY ĐINH VNG 388 (I)
CY D 248 (I)
Cy đ 184 (I)
Cy đ 520 (IV)
Cy đoc 272 (I)
CY DỌC 520 (II)
Cy độc lực 266 (I)
Cy dớn đen 74 (I)
Cy đồng tiền 260 (II)
Cy dt 378 (II)
Cy d 392 (I)
CY DỨA 206 (I)
Cy dừa ni 272 (I)
CY DUNG 352 (IV)
CY ĐŨNG 638 (II)
Cy duốc c 250 (II)
Cy duốc c 366 (III)
Cy duối cảnh 530 (I)
CY ĐUI CHUỘT 296 (IV)
Cy đui cng 606 (III)
CY DƯỚNG 430 (I)
CY GAI 408 (I)
Cy gai 508 (IV)
CY GAI DẦU 520 (I)
Cy gan 334 (II)
Cy gan heo 278 (II)
CY GĂNG 558 (I)
CY GO 663 (II)
CY GẠO 412 (I)
CY GI 470 (II)
Cy gic 258 (I)
Cy giấm 16 (III)
Cy giang lm 450 (II)
Cy giầu 392 (III)
Cy giầu 396 (III)
Cy giền 508 (IV)
Cy gi 248 (I)
Cy gi bầu 248 (I)
CY GIOI 434 (II)
CY GIỔI 366 (IV)
Cy gỏi c 4 (IV)
CY GN 566 (I)
CY GỌNG V 354 (II)
Cy guộc 270 (I)
CY HM ẾCH 190 (IV)
Cy hạnh phc 514 (III)
Cy Hầu vĩ 456 (IV)
CY HOA DI 190 (III)
Cy hoa phấn 376 (III)
Cy hoa sao 42 (III)
Cy hoa thơm 448 (I)
Cy hoa trứng g 300 (III)
Cy Hon ngọc 34 (IV)
Cy he 278 (IV)
CY HỒNG 314 (II)
Cy Hồng b 40 (II)
Cy k 254 (III)
Cy kế 232 (IV)
Cy kht 258 (I)
Cy khổ sm cho rễ 278 (IV)
CY KHI 266 (I)
Cy kim cương 232 (I)
CY KIM VNG 352 (I)
CY L CCH 22 (IV)
Cy l gai 408 (I)
Cy l gồi 252 (III)
Cy L hen 488 (I)
Cy l khi 266 (I)
Cy l lằng 194 (IV)
Cy l men 406 (III)
CY L NGN 530 (II)
Cy l nn 252 (III)
CY L TRẮNG 683 (II)
Cy l vng 164 (IV)
Cy l xanh 683 (II)
Cy lc 540 (I)
CY LAI 118 (I)
Cy lm vố 448 (I)
CY LAU 144 (IV)
CY LẤU 44 (IV)
Cy le 664 (III)
CY LIỄU 154 (IV)
Cy l bin 260 (III)
CY LỌ NGHẸ 348 (III)
Cy lot mồm 622 (II)
Cy lng chảo 56 (III)
Cy lồng đn 574 (III)
Cy lt 382 (II)
CY LỨC 602 (III)
Cy lưỡi ch 72 (III)
CY LƯỜI ƯƠI 322 (IV)
Cy lượt 352 (IV)
Cy M hồ 304 (III)
Cy mắc cỡ 374 (III)
Cy mai gan 534 (IV)
Cy mai ra 164 (IV)
Cy Mấm 524 (I)
Cy Mắm 330 (I)
Cy măng 518 (II)
Cy mật đất 670 (III)
Cy Mật gấu 590 (II)
Cy Mật gấu 304 (III)
CY MẶT QUỶ 398 (III)
Cy mắt rồng 56 (III)
CY MU CH 160 (III)
Cy mu ch l nhỏ 160 (III)
CY ME 372 (IV)
Cy me đất 170 (I)
CY MEN 406 (III)
CY MA 146 (IV)
CY MT 300 (I)
Cy mỡ lợn 26 (III)
CY MỎ QUẠ 294 (III)
Cy mc rượu 274 (I)
Cy mọt 656 (III)
Cy một l 444 (III)
Cy m từn 120 (IV)
CY MUA 334 (III)
Cy Mức l to 28 (III)
CY MI 130 (II)
CY MI CH 182 (I)
CY MŨI MC 264 (II)
Cy mũn 196 (III)
Cy muối 550 (II)
CY MUỐI 100 (IV)
Cy mương ni 440 (I)
CY NA 230 (I)
CY NNG HAI 460 (IV)
CY NẮP ẤM 434 (III)
Cy n 228 (I)
Cy Neem 344 (III)
CY NG VOI 166 (IV)
CY NGI 490 (II)
Cy ngn sao 218 (IV)
Cy ngao 392 (III)
Cy ngao 396 (III)
CY NGU 94 (I)
Cy ng đồng 44 (III)
CY NGOI 244 (IV)
CY NGỌT NGHẸO 556 (II)
Cy ngũ sắc 92 (I)
Cy Ngũ sắc 182 (III)
Cy ngũ vị 92 (I)
Cy ngứa 184 (III)
Cy ngứa 460 (IV)
CY NHN 462 (II)
CY NHU 392 (III)
CY NHU NI 396 (III)
CY NHO 514 (IV)
CY NHT 382 (II)
CY NIỄNG 536 (IV)
Cy nim 248 (II)
Cy nim 248 (II)
Cy n 60 (I)
Cy nổ 510 (II)
CY NNG 184 (IV)
Cy nụ 522 (II)
Cy nụ o 258 (IV)
Cy Ổ rồng 596 (III)
Cy ng lo đui ngắn 46 (II)
Cy ng lo Henry 46 (II)
Cy ng lo hoa chm 46 (II)
Cy ng lo leschenauld 46 (II)
CY ỚT 526 (I)
Cy phn xanh 440 (II)
Cy pho bng 614 (II)
Cy phao lưới 78 (IV)
Cy phi tử 400 (II)
Cy phồn lu 306 (III)
CY PHONG BA 644 (II)
Cy quả bi 24 (IV)
Cy quả m 318 (IV)
CY QUẢ NỔ 136 (IV)
Cy qun 700 (II)
CY QUT 28 (II)
CY RM 216 (III)
Cy răng trắc 74 (I)
Cy rau cải 420 (I)
Cy rau chua 370 (I)
CY RU MO 478 (III)
Cy rễ gi 286 (I)

Cy rễ vng 128 (II)
Cy rền 508 (IV)
Cy rỉ sắt 566 (II)
Cy ri ta colani 590 (I)
Cy ri ta mc 590 (I)
Cy ri ta Trung bộ 590 (I)
Cy rita nhỏ 590 (I)
Cy r r 336 (II)
CY RUỐI 328 (IV)
CY RƯỢU TRỜI 272 (I)
Cy rượu trời 272 (I)
Cy sm 406 (IV)
CY SẦM 352 (III)
CY SAN H 122 (III)
CY SẢNG 320 (IV)
Cy sao 36 (III)
CY SAO ĐEN 36 (III)
CY SẤU 348 (II)
Cy su răng 164 (IV)
CY SẬY 306 (I)
Cy se 74 (I)
CY SE 350 (IV)
CY SI 482 (II)
Cy sổ 284 (II)
CY SỞ 498 (I)
CY SO ĐŨA 222 (IV)
Cy Sọ khỉ 158 (III)
Cy sc 550 (II)
Cy Sc 554 (II)
CY SƠN 102 (IV)
Cy sống đời 150 (III)
CY S 78 (I)
Cy sứ 608 (III)
CY SỮA 162 (I)
CY SUI 236 (I)
Cy sừng b 330 (IV)
Cy sung rủ 482 (II)
Cy sừng tru 28 (III)
Cy sương sm lng 406 (IV)
Cy sương sm trơn 406 (IV)
Cy Tai hm 192 (IV)
CY TAI MO 180 (I)
Cy tai ngh 530 (III)
CY TẦM BP 574 (III)
Cy tam tầng 60 (I)
CY TO 538 (IV)
Cy tề 678 (II)
Cy thanh hao dại 588 (I)
Cy Thầu đu 346 (III)
Cy the the 170 (I)
Cy thẹn 374 (III)
CY THỊ 310 (II)
CY THC LP 254 (II)
Cy thối ruột 508 (IV)
Cy thn mũn 400 (II)
CY THUỐC BỎNG 150 (III)
Cy thuốc dấu 502 (III)
Cy thuốc di 440 (I)
Cy thuốc gii 18 (IV)
Cy thuốc k 472 (I)
Cy thuốc lậu 206 (IV)
Cy thuốc mọi 162 (IV)
CY THUỐC PHIỆN 666 (III)
Cy thuốc sn 656 (III)
Cy tin tọa 318 (I)
CY TIẾT D 680 (II)
Cy tiết d 340 (III)
CY TỔ CHIM 318 (I)
Cy tổ ong 210 (III)
Cy tổ ong 354 (IV)
Cy tc thần l quạt 74 (I)
CY TC TIN LEO 98 (III)
Cy tỏi rừng 220 (III)
Cy tri nấm 653 (II)
Cy trm tr 330 (III)
CY TRANG 156 (III)
CY TRẠNG NGUYN 456 (II)
CY TRẦU 580 (III)
CY TRE 346 (I)
CY TRM 318 (IV)
CY TRỨNG CUỐC 326 (IV)
CY TRỨNG G 16 (IV)
Cy trứng vịt 292 (IV)
Cy trường sinh 598 (II)
Cy tu h 474 (I)
Cy tu lnh 34 (IV)
Cy tu lnh 36 (IV)
CY VẢ 480 (II)
CY VAI 687 (II)
CY VẢI 246 (III)
Cy vng anh l to 178 (IV)
Cy vng nhựa 522 (II)
Cy vậy 664 (III)
Cy vỉ ruồi 652 (II)
CY VIỆT QUẤT 470 (IV)
CY VI VOI 646 (II)
Cy vng đồng 44 (III)
Cy vt 74 (I)
CY VỌT 280 (II)
Cy v b 488 (II)
CY V CH 488 (II)
CY V SỮA 614 (I)
CY VỪNG 220 (IV)
Cy Vuốt hm 450 (I)
CY XĂNG S 164 (IV)
CY XẤU HỔ 374 (III)
CY XI R 528 (I)
Cy x nh 346 (II)
CY XOI 316 (III)
CY XOAY 688 (II)
CY XUN HOA 34 (IV)
Cy xương khỉ 76 (II)
CY XƯƠNG KH 460 (II)
CY XƯƠNG RẮN 448 (II)
Cy xương sm 406 (IV)
Celery 246 (I)
Ch l 554 (III)
CH L ĐỒI 554 (III)
Ch l nhỏ 554 (III)
Ch l ni 554 (III)
CHẠC BA 661 (II)
Chạc chu 386 (IV)
Chm 84 (III)
CHM BỤI 82 (III)
Chm chu 34 (II)
Chm đậu 84 (III)
Chm l lớn 70 (I)
Chm l nhỏ 84 (III)
Chm mo 356 (I)
CHM NHUỘM 84 (III)
Chầm ph 398 (I)
Chm quả cong 82 (III)
Chăm sao 364 (III)
Chn chim Ấn Độ 196 (IV)
Chn chim Bắc bộ 196 (IV)
Chn chim bầu dục 196 (IV)
Chn chim bảy l 32 (I)
Chn chim bột 196 (IV)
Chn chim delavay 196 (IV)
Chn chim Hạ Long 196 (IV)
Chn chim hoa cầu 196 (IV)
Chn chim hoa trắng 196 (IV)
Chn chim kornas 196 (IV)
Chn chim leo 196 (IV)
Chn chim sẻ 196 (IV)
Chn cua bồ cc 588 (II)
CHN DANH 694 (II)
Chn danh Trung Quốc 510 (III)
Chn d 138 (IV)
Chan kiệu 448 (I)
Chan một hột 448 (I)
Chằn rằn 336 (II)
Chn rết 528 (III)
Chn rết 12 (IV)
CHN RẾT 14 (IV)
Chn rết 122 (IV)
Chn si 288 (III)
Chn vịt 214 (IV)
Chnh chnh 626 (I)
Chanh chu 148 (IV)
Chnh rng 336 (II)
CHNH RNH 336 (II)
Chanh rừng 324 (I)
Chanh ta 20 (II)
Chanh trường 260 (IV)
Chập chại 266 (II)
Chấp min 278 (I)
Chu lan 596 (I)
CHU THỤ THƠM 240 (II)
Chu tử thảo 624 (II)
Chay Bắc bộ 302 (I)
Chay l to 302 (I)
Chay vỏ ta 302 (I)
Chẽ ba b 703 (III)
Ch bng 142 (II)
Ch bọt 550 (II)
Ch bọt 554 (II)
Ch ct 64 (I)
Ch ct 66 (I)
Ch ct 68 (I)
Ch cay 332 (III)
Ch cỏ 468 (II)
Ch cước man 114 (III)
Ch đắng 468 (II)
CH ĐẮNG 66 (III)
Ch dầu 498 (I)
CH DY 198 (I)
Ch đỏ ngọn 142 (II)
Ch đồng 332 (III)
CH HNG RO 26 (I)
Ch hoa vng 492 (I)
Ch hong giang 198 (I)
Ch hương 500 (I)
Ch khm 66 (III)
Ch lng 142 (II)
Ch mạn hảo 26 (I)
Ch ngọt 50 (III)
Ch nộc 570 (III)
Ch nội 66 (I)
Ch nội 68 (I)
Ch rừng 142 (II)
Ch rừng 560 (III)
Ch tu 26 (I)
Ch tu 500 (I)
Ch trm 436 (II)
CH VẰNG 114 (III)
Ch xanh 500 (I)
CH XANH NHẬT 50 (III)
Chẹo 636 (II)
Chẹo Ấn Độ 636 (II)
Chẹo bng 636 (II)
Chẹo ngứa 636 (II)
Cho nước 664 (III)
Chẹo thui 636 (II)
Chẹo thui lớn 636 (II)
Chẹo thui Nam bộ 636 (II)
Chẹo ta 322 (II)
Chi chi 651 (II)
Chỉ cụ tử 40 (III)
Chỉ gip thảo 208 (IV)
Chi hoa 504 (I)
Chi hoa đầu 516 (III)
CHỈ THIN 386 (II)
Chỉ thin giả 58 (II)
Chi t di 334 (II)
Chi tử 528 (II)
CHỈ XC - CHỈ THỰC 14 (II)
Cha vi 468 (I)
Cha vi 100 (III)
CHA VI BỐN CẠNH10 (II)
Cha vi vung 10 (II)
Cha vi xanh 8 (II)
Chiếc 358 (I)
CHIN CHIẾN 458 (I)
Ching chiếng 458 (I)
Chiu ha thảo 602 (II)
CHIU LIU 382 (IV)
Chiều liu 382 (IV)
Chim chch 366 (II)
Chim chim rừng 318 (IV)
Chọ 486 (I)
Chc chuột 448 (IV)
Chc chuột 452 (IV)
Chc gai 186 (III)
CHC MU 152 (IV)
Chc mu tu 152 (IV)
Chc mc 310 (III)
Chc mon 310 (III)
Chc mt 310 (III)
CHC RI 448 (IV)
CHC ROI 450 (IV)
Chổi ci 691 (III)
Chi đn 202 (III)
CHỔI ĐỰC 691 (III)
Chổi đực 228 (IV)
CHI MI 240 (I)
Chi mi chm ngắn 242 (I)
Chi mi l dy 238 (I)
Chi mi mảnh 242 (I)
CHI MI TA 238 (I)
CHI MI TRẮNG 242 (I)
Chổi xuể 340 (I)
CHM CHM 436 (III)
Chng 354 (I)
Chp mo 152 (IV)
Chp mu 152 (IV)
Chp mi 238 (I)
Chột nưa 194 (I)
Chu ca ra 344 (I)
Chu đằng l đẹp 538 (III)
Chu đnh hồng 22 (III)
Chu mi 238 (I)
Chu mi 240 (I)
Chử phạn hoa 376 (III)
Chu sa lin 667 (II)
Chử thực tử 430 (I)
Chu tiu 126 (II)
Chua cht 334 (II)
Cha d 396 (II)
CHUA KE 362 (III)
Chua ke 362 (III)
Chua khan 372 (I)
Chua me ba cha 490 (III)
CHUA ME ĐẤT HOA ĐỎ 492 (III)
Chua me đất hoa hồng 492 (III)
CHUA ME ĐẤT HOA VNG 490 (III)
CHUA ME L ME 392 (I)
Chua mo 372 (II)
CHUA NGT 400 (II)
Chua quan cham 422 (III)
Chua tay 388 (I)
Chm bao 524 (III)
Chm bao lớn 48 (III)
Chm gọng 60 (II)
Chm gửi 266 (III)
Chm hoa dưa 526 (III)
Chm hi 34 (II)
Chm hi trắng 364 (III)
Chm hi trắng 410 (III)
Chm kht 332 (I)
CHM L 332 (I)
CHM NGY 400 (III)
Chm nụm 530 (I)
Chm phỏng 534 (I)
CHM RỤM 530 (I)
Chm ruột ni 564 (III)
Chm ruột rừng 564 (III)
Chm thẳng 528 (IV)
Chưng bầu 106 (II)
Chuối cht 414 (III)
Chuối con chồng 466 (IV)
Chuối củ 516 (I)
Chuối gi 416 (III)
CHUỐI HOA 518 (I)
Chuối hoang 418 (III)
CHUỐI HỘT 414 (III)
Chuỗi ngọc 366 (II)
Chuối nước 148 (II)
CHUỐI RỪNG 418 (III)
CHUỐI TIU 416 (III)
Chuỗi vng 366 (II)
Chuồn chuồn hoa vng 128 (II)
Chưởng diệp đại hong 88 (IV)
Chung đỏ 340 (II)
Chương liễu đầu 134 (II)
Chương mộc 622 (I)
Chung vng 390 (I)
CHT CHT 140 (IV)
CHT CHT NHĂN 138 (IV)
Cht cht vng 138 (IV)
Cht cht xoăn 138 (IV)
Cọ 254 (III)
Cỏ m địa 674 (II)
Cỏ ba l 703 (III)
CỎ BA L B 703 (III)
CỎ BẠC ĐẦU 164 (III)
Cỏ bấc đn 128 (III)
Cỏ ban 58 (III)
Cỏ bi đen 24 (IV)
CỎ BỢ 324 (III)
CỎ BỜM NGỰA 675 (III)
Cỏ bồng 114 (II)
Cỏ bồng 667 (III)
Cỏ bng chuyền 294 (IV)
CỎ BƯỚM TM 418 (IV)
CỎ BT CHỮ THẬP 675 (II)
C CA 422 (II)
Cỏ ca ri 704 (III)
Cọ cnh 254 (III)
Cọ cảnh 254 (III)
CỌ CẢNH 256 (III)
Cổ cu đằng 172 (II)
Cỏ chn vịt 108 (II)
Cỏ chn vịt 188 (III)
Cỏ chn vịt 292 (IV)
Cỏ chao 216 (II)
Cỏ chao 218 (II)
Cỏ chy 254 (II)
CỎ CHT BA 676 (III)
Cỏ chỉ 212 (II)
Cỏ chỉ trắng 212 (II)
Cỏ chĩa ba 703 (III)
CỎ CHNG 294 (IV)
Cỏ chong chng 294 (IV)
Cỏ chữ điền 324 (III)
Cỏ c 220 (II)
Cỏ c 222 (II)
C cưa 616 (II)
Cỏ cựa g 665 (III)
CỎ CỨT LỢN 92 (I)
Cỏ đo tin 486 (IV)
CỌ DẦU 254 (III)
CỎ ĐẬU HAI L 711 (III)
Cỏ đầu trn 164 (III)
Cỏ dy thp 98 (III)
Cỏ đế 280 (II)
Cỏ đen 675 (II)
Cỏ đĩ 230 (IV)
CỎ DIỆT RUỒI 669 (III)
CỎ DI TRỐNG 410 (II)
Cỏ đui ch 690 (III)
CỎ ĐUI CH 226 (IV)
CỎ ĐUI CHỒN CHN THỎ 706 (III)
CỎ ĐUI CHỒN NU 690 (III)
Cỏ đui hổ 598 (I)
Cỏ đui ngựa 675 (III)
Cỏ đường 324 (IV)
Cỏ 234 (III)
CỎ G 212 (II)
Cỏ gạo 691 (II)
Cỏ gấu 220 (II)
Cỏ gấu 222 (II)
Cỏ gấu nước 216 (II)
Cỏ gấu nước 218 (II)
CỎ GỪNG 665 (III)
Cỏ gừng ni 691 (II)
CỎ HN THE 258 (II)
Cỏ hn the 258 (II)
CỎ HN TN 688 (III)
Cỏ hi 92 (I)
Cỏ hi 402 (I)
Cỏ hi 588 (I)
Cỏ hi 440 (II)
Cỏ hi 230 (IV)
CỎ HI 354 (IV)
Cỏ hương bi 488 (IV)
Cỏ huy 402 (II)
C k 362 (III)
Cỏ k 691 (II)
CỎ KEN 424 (III)
Cổ kha 422 (II)
CỎ KỲ NHNG 206 (IV)
Cỏ l dừa 690 (III)
Cỏ l tre 264 (III)
CỎ LO 440 (II)
Cỏ lo ta 440 (II)
Cổ Linh chi 554 (IV)
Cổ linh chi 556 (IV)
Cỏ lng chng 294 (IV)
CỎ LỒNG VỰC 691 (II)
Cỏ lồng vực cạn 691 (II)
Cỏ lồng vực nước 691 (II)
Cỏ lưỡi đng 628 (II)
Cỏ lưỡi đng 488 (IV)
Cỏ lưỡi g 468 (III)
Cỏ lưỡi mo 64 (IV)
CỎ LƯỠI RẮN 624 (II)
Cỏ lưỡi rắn hoa trắng 626 (II)
Cỏ lưỡi vịt 386 (III)
Cỏ luồng 52 (IV)
Cỏ lưu ly 214 (II)
Cọ m 178 (IV)
Cồ mạch 689 (II)
CỎ MẦN TRẦU 390 (II)
Cỏ mật 691 (II)
Cỏ mật đồi 280 (IV)
CỎ MẮT G 162 (III)
CỎ MẬT GẤU 104 (III)
Cỏ mật l nhẵn 598 (I)
CỎ MẮT MO 696 (II)
CỎ MẬT NHẴN 598 (I)
CỎ MAY 616 (I)
Cỏ mẹ 238 (III)
CỎ MỊCH 70 (I)
Cỏ miến to 280 (IV)
CỎ MỦ 444 (II)
Cỏ mủ c lng 444 (II)
Cỏ mực 374 (II)
Cỏ Mỹ 691 (II)
Cỏ nu bng đơn 692 (II)
CỎ NẾN 446 (IV)
Cỏ nghn l 40 (I)
Cỏ Ngn 530 (II)
Cỏ ngỗng 516 (II)
CỎ NGỌT 324 (IV)
Cổ nguyệt 586 (III)
CỎ NHỌ NỒI 374 (II)
Cồ nốc 176 (II)
Cồ nốc hoa đầu 176 (II)
Cồ nốc l rộng 176 (II)
Cồ nốc mảnh 176 (II)
Cồ nốc song đnh 176 (II)
Cỏ ni 42 (IV)
Cỏ ống 212 (II)
Cỏ ống 665 (III)
Co pảng 272 (I)
Co ph mặc lăm (Thi) 470 (I)
Cỏ quan 532 (II)
Cỏ que 690 (II)
CỎ ROI NGỰA 478 (IV)
Cổ ra 250 (II)
Cỏ rươi l bắc 110 (II)
Cỏ rươi thảo 110 (II)
Cỏ su rm 690 (III)
Cỏ Su rm 226 (IV)
CỎ SEO G 52 (IV)
CỎ SEO G XẺ NỬA 54 (IV)
C sng 482 (IV)
Cỏ sữa đất 458 (II)
Cỏ sữa hoa khng cuống 696 (II)
Cỏ sữa hồng 696 (II)
Cỏ sữa khc l 444 (II)
CỎ SỮA L BAN 446 (II)
CỎ SỮA L NHỎ 458 (II)
CỎ SỮA L TO 454 (II)
Cỏ tai cọp 620 (II)
CỎ TAI HM 114 (II)
Cỏ tai tượng 24 (I)
Cỏ tm gic 678 (II)
CỎ THẠCH SNG 214 (II)
CỎ THP BT 408 (II)
Cỏ the 578 (I)
Cỏ the 272 (IV)
CỎ THI 40 (I)
CỎ THIẾN THẢO 224 (I)
Cỏ thỏ 354 (IV)
CỎ THỎ 436 (IV)
CỎ TM 510 (IV)
Cỏ t ty 216 (II)
Cỏ t ty 218 (II)
CỎ TC TIN 244 (III)
C tng 90 (II)
C TNG ĐUI LƯƠN 90 (II)
Cỏ trạch nữ lang 708 (II)
Cỏ tri khế 206 (IV)
CỎ TRANH 80 (III)
Cỏ tri g 352 (II)
Cỏ tri g 354 (II)
Cỏ tỹ g 352 (II)
Cỏ vắp thơm 532 (I)
Cỏ v 691 (II)
Cỏ vi đầu 362 (IV)
CỎ XƯỚC 42 (I)
Cổ yếm 598 (II)
Cổ yếm l bng 598 (II)
Cc 156 (III)
Cc hi 524 (IV)
Cc kn 252 (II)
Cc kn balansa 252 (II)
Cc kn ba 252 (II)
Cc kn gỉ sắt 252 (II)
Cc kn leo 252 (II)
Cc kn mũi 252 (II)
Cc kn nước 252 (II)
Cọc ro 118 (III)
Cốc thi 693 (III)
Cốc tinh thảo 410 (II)
Ci 218 (II)
Ci bng nu 216 (II)
Ci bng nu 218 (II)
Ci d 216 (II)
Ci đui chồn 216 (II)
CI GẠO 216 (II)
Ci hoa tn 216 (II)
Ci hoa tn 218 (II)
Ci hoa xe 216 (II)
Ci hoa xe 218 (II)
Ci mũi cong 218 (II)
CI NƯỚC 218 (II)
Ci quạt 216 (II)
Ci quạt 218 (II)
Cối ta 130 (III)
Ci t ty 216 (II)
Ci t ty 218 (II)
Ci trục di nhiều bng 424 (III)
Ci tương hoa tn 216 (II)
Ci xe 216 (II)
Cm bộng 384 (II)
Cm cnh ướt 384 (II)
Cm cuống di 384 (II)
Cm Hải Nam 498 (II)
Cm ho ẩm 384 (II)
Cm hoa lớn 384 (II)
Cơm ka 670 (III)
Cm l hẹp 384 (II)
CM L THON 384 (II)
Cơm lnh 12 (IV)
Cơm lnh 14 (IV)
Cơm nếp 332 (IV)
Cơm nguội đ vi 665 (II)
Cơm nguội nhăn 264 (I)
Cơm nguội răng 262 (I)
CƠM NGUỘI VI 665 (II)
Cm nhiều hoa 384 (II)
Cm nước 384 (II)
Cơm tha 670 (III)
Cm Trung Quốc 384 (II)
Cơm vng 636 (II)
Cm xoan 384 (II)
CN BỐ 560 (IV)
Cồng 484 (I)
Cốt cắn 438 (III)
CỐT KH CỦ 638 (III)
CỐT KH TA 380 (IV)
Cốt kh tm 380 (IV)
Cốt m 690 (II)
Cốt m l trn 690 (II)
Cốt m xm 690 (II)
Cốt toi bổ 358 (II)
CỐT TOI BỔ 360 (II)
CỐT TOI BỔ L SỒI 362 (II)
CỦ ẤU 428 (IV)
CỦ CI 288 (II)
Củ cải đường 382 (I)
Củ cầm 288 (II)
Củ cy cơm nếp 624 (III)
Cu ch 344 (I)
Cu ch đồng chu 344 (I)
CỦ CHC 452 (IV)
Củ chuối 464 (I)
Củ chuỳ 296 (II)
CỦ CỌC 296 (II)
Củ ci 306 (II)
CỦ DẠI 290 (II)
C đn 164 (II)
CỦ DỀN 382 (I)
C đn Bắc 170 (II)
C đn bạc 90 (II)
C đn đui 90 (II)
C đn hoa răm 90 (II)
C đn l bạc 90 (II)
C ĐN L DY 164 (II)
C đn lng 164 (II)
C ĐN THOREL 166 (II)
Củ đỏ 288 (II)
CỦ DM 308 (IV)
Củ dong 342 (II)
Củ g ấp 308 (IV)
Củ gấu 220 (II)
Củ gấu 222 (II)
Củ gấu vườn 220 (II)
Củ gi đất 342 (I)
Củ guột 280 (II)
CỦ KHT NƯỚC 438 (III)
Củ khỉ 40 (II)
C ma 424 (III)
Củ m thầy 692 (II)
C MẠCH 689 (II)
C MAI 538 (III)
CỦ MI 302 (II)
CỦ MI GỪNG 308 (II)
Củ mi nhẵn 296 (II)
Củ mi nhớt 306 (II)
Củ mải nhớt 308 (II)
Củ m 320 (III)
Củ mỡ 288 (II)
Củ mng tru 438 (III)
Củ một 310 (IV)
Củ năn 692 (II)
CỦ NẦN 298 (II)
CỦ NĂNG 692 (II)
Củ nầng 292 (II)
Củ nầng 298 (II)
CỦ NU 292 (II)
Củ nu trắng 298 (II)
Củ n 298 (II)
Củ nm 306 (II)
Củ ngỗng 308 (IV)
Củ nhược 194 (I)
Củ nưa 360 (IV)
C rận 216 (II)
Củ rối 196 (III)
Củ sắng 494 (III)
Củ tầm gửi 470 (IV)
Củ tru 300 (II)
CỦ TỪ 294 (II)
Cứ tử đằng 172 (I)
Cc o 386 (I)
Cc bạc đầu 484 (IV)
Cc bạc đầu nhỏ 482 (IV)
CC BẠC LEO 689 (III)
CC BCH NHẬT 578 (II)
Cc bọ xt 354 (IV)
CC CHN VỊT 292 (IV)
Cc chn vịt Ấn 292 (IV)
Cc chn vịt ni 292 (IV)
Cc chn vịt Senegal 292 (IV)
CC CHUỒN CHUỒN 128 (II)
Cc dại 588 (II)
Cc dnh 70 (I)
Cc đời 709 (II)
Cc đồng tiền 212 (III)
CC DI TRỐNG 276 (II)
CC GAI 232 (IV)
CC HOA 610 (I)
Cc hoa đằng 671 (II)
CC HOA TRẮNG 612 (I)
Cc hoa vng 610 (I)
Cc hoa xoắn 709 (II)
Cc hi 114 (II)
Cc hồng leo 689 (III)
Cực hương 442 (I)
CC KIM TIỀN 466 (I)
Cc lc 272 (IV)
CC LIN CHI DẠI 518 (III)
CC LỤC LĂNG 709 (II)
Cc lương 140 (II)
Cc mai 438 (IV)
CC MẮT C NHỎ 274 (II)
CC MỐC 154 (II)
Cc mốc 154 (II)
CC MNG NGỰA 212 (III)
Cc mui 438 (IV)
Cc mui 438 (IV)
Cc ngọt 324 (IV)
Cc nhp 500 (IV)
Cc Nitobe 412 (IV)
Cc nước 693 (II)
Cc quỳ 412 (IV)
CC SỢI TM 576 (I)
Cc sữa 288 (IV)
Cc tam thất 610 (II)
CC TẦN 600 (III)
Cc tm 576 (I)
Cc tm 418 (IV)
Cc trắng 612 (I)
Cc trắng dại 70 (I)
CC VẠN THỌ 364 (IV)
Cc voi 114 (II)
Cc xuyến chi 438 (IV)
Culi 618 (I)
Cm cụm răng 378 (II)
Cm Nụm 530 (I)
Cm Rụm 530 (I)
Cước diệp 370 (II)
Cườm cườm 110 (II)
Cườm cườm 651 (II)
Cườm rụng 530 (I)
Cườm thảo 12 (I)
Cuồng 252 (I)
Cương hoa thảo 386 (I)
Cuồng t gai 254 (I)
Cương tng 340 (I)
Cuốp ma 667 (II)
Cứt chuột 378 (I)
Cứt quạ 528 (IV)
Cứt quạ l kha 701 (II)
Cứt quạ l nguyn 701 (II)
Cửu hong 689 (III)
Cửu lin khương 152 (I)
Cửu long đằng 671 (II)
Cửu l hương 412 (III)
Cửu ly linh 689 (III)
Cửu l minh 689 (III)
Cửu ngưu đởm 699 (III)
Cửu nguyn lục 370 (I)
Cửu nguyn lục 372 (I)
Cứu tất ứng 703 (II)
Cửu thi 126 (I)
Cửu thng 660 (II)
Cửu tiết lan 592 (I)
Cửu tiết tr 592 (I)
Cửu tiết tr 596 (I)

(trở lại đầu trang)
D
ĐA BỒ ĐỀ 500 (II)
ĐA BP ĐỎ 486 (II)
DẠ CẨM 622 (II)
D cam thảo 200 (IV)
Đa cao su 486 (II)
D ct 58 (IV)
D ct thự 298 (II)
D c 80 (I)
ĐA ĐA 616 (II)
Đa dai 486 (II)
D đo hoa 458 (IV)
D gia 252 (IV)
D gia tử 264 (IV)
Dạ giao đằng 476 (II)
Đa hạch 484 (II)
D hải đường 372 (I)
D hoa tiu 518 (IV)
D hong đậu 460 (I)
D ho 276 (IV)
DẠ HỢP 300 (III)
Dạ hợp nhỏ 300 (III)
Dạ hợp thụ b 104 (I)
DẠ HƯƠNG 584 (I)
Đả kết hoa 376 (II)
Dạ khin ngưu 480 (IV)
D lộ quỳ 350 (III)
ĐA LNG 484 (II)
Dạ l hương 584 (I)
D mai hoa 458 (IV)
D mẫu đơn 334 (III)
D min hoa 458 (IV)
D nam qua căn 552 (II)
D ngải 296 (I)
D NHA XUN 466 (II)
D phỉ 658 (II)
D ph dung 8 (I)
a quả tn phng 616 (III)
Dạ quan mn 208 (III)
D QUỲ 412 (IV)
D sơn tra 334 (II)
D tin đo 524 (III)
D tin gia 262 (IV)
Da tử 88 (II)
Đa tử biển 224 (III)
D TỪ C 685 (III)
D từ c 150 (IV)
Da tử thụ 88 (II)
D tường vi 108 (IV)
D vu 134 (I)
D vu 136 (I)
Đại ba kch 390 (III)
ẠI BI 400 (I)
Đại bi rch 402 (I)
Đại biển sc 630 (III)
Đại bnh 590 (III)
Đi b 498 (II)
Đại c dược 234 (II)
Đại đao tử 260 (I)
Đại diệp n diệp 428 (II)
Đại diệp bạch đầu ng 566 (II)
Đại diệp cẩm trc thảo 480 (I)
Đại diệp dung 480 (II)
Đại diệp kim hoa thảo 46 (IV)
Đai diệp m đậu linh 667 (II)
Đại diệp nga vi 206 (III)
Đại diệp sơn lục đậu 254 (II)
Đại diệp sơn m hong 254 (II)
Đại diệp thin cn bạt 506 (II)
Đai gip 204 (II)
ĐI HI 26 (III)
Đại hoa hm phong thảo 386 (I)
Đại hoa lo nha chủy 402 (IV)
Đại hoa mộc Ba kch 658 (III)
ĐẠI HONG 88 (IV)
Đại hong chn vịt 88 (IV)
ẠI HỒI 68 (III)
Đại hồi farges 70 (III)
Đại hồi to 70 (III)
Đại hưởng linh đậu 158 (II)
ĐẠI KẾ 6 (II)
ĐẠI KCH 452 (II)
Đại kch dị diệp 444 (II)
Đại la tn 262 (I)
Đại lệ cc 226 (II)
Đi Loan tương tư 649 (II)
Đại lực thảo 688 (III)
ại lực tử 260 (I)
Đại ma 520 (I)
Đại nga vi 206 (III)
Đại nha nam x đằng 568 (I)
Đại nhị bnh 590 (III)
Đại ph ngưu 604 (II)
ĐẠI PHONG TỬ 48 (III)
ại ph binh 590 (III)
Đại qun chng 196 (II)
Đại ty phin lin 526 (III)
Đại tham 282 (I)
ại thanh 56 (II)
ẠI THANH DIỆP 356 (I)
Đai thanh hoa di 58 (II)
Đại thảo khấu 158 (I)
Đại thng 124 (I)
Đại ton 128 (I)
Đại trng lu 136 (I)
Đại tử thảo 652 (III)
Đại tướng qun đỏ 146 (II)
Đại vĩ đao 646 (II)
DM BỤT 12 (III)
DM DƯƠNG HOẮC HOA TO 410 (I)
Dm dương hoắc l hnh tim 410 (I)
Dm dương hoắc l mc 410 (I)
DM HI 34 (II)
ĐẠM TRC DIỆP 264 (III)
DM XANH 366 (II)
Đan điền thảo 282 (III)
Đan hoa lỗ địa cc 709 (III)
Đn khỉ 246 (IV)
ĐAN SM 156 (IV)
Đan thảo 630 (II)
Dandelion 374 (IV)
Đng Bắc bộ 196 (IV)
ĐẮNG CAY 518 (IV)
Đắng cy 56 (II)
Đắng cảy 524 (IV)
Đăng đi thất 516 (III)
Dăng độc thảo 669 (III)
Đằng hong 522 (II)
Dng hương mắt chim 48 (IV)
Đằng la hoa 504 (I)
Đăng lung hoa 14 (III)
Đăng lung thảo 574 (III)
ằng nha sọc 104 (III)
Đng nhiều gn 196 (IV)
ẢNG SM 502 (I)
Đăng tm 128 (III)
ĐĂNG TM THẢO 128 (III)
Đằng thương lục 90 (III)
Đăng tiu 390 (I)
Đăng tiu 506 (I)
Đăng tiu hoa to 390 (I)
ĐĂNG TIU HOA TO 504 (I)
DNH DNH 528 (II)
Đo 30 (IV)
Đảo đảm thảo 416 (IV)
Đảo địa linh 534 (I)
o kim nương 96 (IV)
o l 442 (III)
Đo lộn hột 204 (I)
Đạo nghiệt (Cương mục) 480 (III)
Đo nhn 30 (IV)
Đao rừng 270 (I)
Đo sinh lin 320 (I)
ĐO TIN 144 (II)
Đo tin 252 (IV)
Đất lng 464 (IV)
ất lượt 622 (II)
ậu ba l sọc 162 (III)
Đậu bạc đầu 246 (II)
Đậu ban thi 428 (III)
ĐẬU BẮP 2 (I)
Đậu biếc 78 (II)
ĐẬU BIẾC 80 (II)
ĐẬU BIẾC HANCE 78 (II)
Đậu biếc l đậu 78 (II)
Đậu biếc lng vng 78 (II)
Đậu biếc nguyệt quế 78 (II)
Đậu biếc tm 78 (II)
Đậu cnh 40 (IV)
ĐẬU CNH DƠI 606 (I)
ậu Cao Bằng 548 (III)
Đậu ch 492 (IV)
ậu chẻ ba hoa trắng 703 (III)
ậu chỉ 368 (III)
ĐẬU CHIỀU 460 (I)
Đậu c ve 548 (III)
ậu cọc ro 460 (I)
Dầu con ri 320 (II)
Du da đất 336 (I)
Du da đất 180 (III)
ĐẬU DẠI 690 (II)
Đậu dải c cạnh 546 (III)
Đậu dải c cạnh 707 (III)
Đậu dại l trn 690 (II)
ầu đi xoan 444 (IV)
Dầu đắng 232 (III)
Đậu đao 514 (I)
Du đất 364 (II)
Đậu dầu 248 (II)
Du dy 202 (I)
ĐẬU ĐEN 490 (IV)
ậu dẹt 404 (II)
Đậu đỏ 546 (III)
ĐẬU ĐỎ 707 (III)
Đậu đỏ nhỏ hạt 707 (III)
Dầu đồng 322 (II)
ĐẬU GẠO 548 (III)
Đậu gi 338 (IV)
DẦU GIUN 588 (I)
ĐẬU H LAN 592 (III)
Đậu hai l 711 (III)
Đậu hai l mỏng 711 (III)
Đậu Ha lan 592 (III)
Đậu hoa tm 80 (II)
Đậu hoa xanh 80 (II)
ĐẬU KHẤU 186 (I)
Đậu khấu 188 (I)
Đậu khấu chn cnh 142 (I)
Đậu khấu l di 142 (I)
Đậu khấu l nhẵn 142 (I)
Đậu khấu lng 142 (I)
Đậu khấu lng 150 (I)
ĐẬU KHẤU NAM 150 (I)
ậu khế 40 (IV)
Đậu kiếm 514 (I)
Đậu k sinh 194 (II)
Dầu lai 118 (I)
Dầu lai 118 (III)
Dầu lai củ 124 (III)
Dầu lai nhiều kha 510 (III)
Dầu lai vải 120 (III)
ĐẦU LN 136 (II)
Du leo 562 (I)
Đậu ma 506 (II)
Đậu ma 690 (II)
ậu ma 548 (I)
DẦU M 118 (III)
Dầu m đỏ 122 (III)
Dầu m đỏ 510 (III)
DẦU M TA 120 (III)
Đậu mo lng bạc 408 (III)
ĐẬU MO RỪNG 408 (III)
ĐẬU MỎ LEO 681 (III)
Đậu mũi mc 170 (I)
ậu nnh 558 (II)
ậu nu 548 (III)
Đậu ngự 548 (III)
ậu ngứa 408 (III)
ậu nho nhe 548 (III)
DẦU NNG L NHỎ 618 (III)
Đậu nụ 250 (I)
DU NI 364 (II)
Dầu nước 320 (II)
Đậu phộng 250 (I)
DẦU RI 320 (II)
Đầu ru 110 (II)
ĐẨU RU CHỤM 112 (II)
Đầu rồng 136 (II)
ĐẬU RỒNG 40 (IV)
ĐẬU RỰA 514 (I)
DU RƯỢU 660 (III)
Du rượu 660 (III)
Đậu san h đỏ 416 (II)
ậu săng 460 (I)
ậu sị 490 (IV)
Dầu sơn 114 (I)
Dầu sơn 320 (II)
Đậu tắc 514 (I)
DU TẰM 402 (III)
DU TY 514 (II)
Đậu ty đỏ 548 (III)
Du ty vườn 514 (II)
Du thin 336 (I)
Đậu thự 494 (III)
Du tin 336 (I)
Dầu tr ben 322 (II)
DẦU TR BENG 322 (II)
Dầu trai 320 (II)
Đậu triều 460 (I)
ẬU TƯƠNG 558 (II)
ĐẬU VN TRẮNG 166 (III)
ĐẬU VẨY ỐC 170 (I)
ậu vung 40 (IV)
ĐẬU XANH 492 (IV)
Đau xương 8 (II)
Đậu xương rồng 40 (IV)
Đay 20 (III)
Dy b 687 (III)
Dy ba mươi 302 (IV)
Dy b poilane 687 (III)
Dy b thường xun 687 (III)
Dy b trung bộ 687 (III)
Dy bm 404 (II)
DY BNH NEM 128 (II)
Dy bnh bt 84 (II)
Dy b khai 420 (II)
Dy bng mật 404 (IV)
Dy bng xanh 402 (IV)
Dy cm 538 (III)
Dy cm 654 (III)
Dy cm 414 (IV)
DY CNG CUA 172 (II)
DY CNH SAO 490 (I)
Dy cao su hồng 372 (II)
Dy ct sm 372 (III)
Dy chm 404 (II)
Dy chanh rừng 654 (III)
Dy chu đảo 340 (III)
Dy ch 482 (IV)
DY CHẼ BA 72 (III)
Dy chỉ 24 (III)
Dy chi chi 12 (I)
DY CHA VI 8 (II)
Dy cha vi 100 (III)
DY CHIỀU 386 (IV)
DY CHOẠI 304 (IV)
Dy chm bao trứng 522 (III)
Dy cổ ra 118 (II)
Dy cc 250 (II)
Dy cc 408 (IV)
Dy cốc 252 (II)
Dy con gỗ 326 (IV)
Dy con kiến 586 (II)
Dy cng cha 290 (I)
Dy củ m 282 (IV)
Dy cườm cườm 12 (I)
Dy cứt quạ 434 (IV)
DY CỨT QUẠ L KHA 701 (II)
Dy cứt quạ l kha 701 (II)
DY CỨT QUẠ LỚN 434 (IV)
Dy dc 390 (IV)
ĐAY DẠI 120 (II)
Dy dang 86 (I)
Dy đầu mầu 490 (I)
DY ĐAU XƯƠNG 410 (IV)
Dy độc 120 (IV)
DY ĐN GNH 586 (II)
DY ĐỒNG TIỀN 328 (II)
Dy đồng tiền 316 (IV)
Dy dủ dẻ 466 (IV)
Dy đực 86 (I)
DY GẮM 572 (II)
Dy gắm l nhỏ 574 (II)
Dy gắm l rộng 574 (II)
Dy gấm lt 572 (II)
Dy gan 128 (II)
Dy gn 586 (II)
Dy gic 564 (I)
Dy gi 338 (IV)
DY GỐI 568 (I)
Dy gối chồi 568 (I)
Dy gối một hạt 568 (I)
Dy gối trn 568 (I)
Dy gối Vn Nam 568 (I)
DY GUỒI 710 (III)
Dy hi 26 (III)
Dy hải sơn 616 (II)
DY HẠT B 324 (II)
Dy hồ đằng 680 (II)
Dy hồ đằng 340 (III)
Dy họng tru 118 (II)
DY HƯƠNG 420 (II)
DY HUỲNH 122 (I)
Đay k nhọn 62 (I)
DY KHAI 118 (II)
Dy khế l nhỏ 120 (IV)
Dy khế leo 120 (IV)
Dy khố rch 667 (II)
Dy khố rch 704 (II)
DY KHNG L 180 (IV)
Dy Kim cang 8 (III)
Dy kim lung 694 (III)
DY K NINH 408 (IV)
Dy l bạc 172 (II)
Dy l bnh giầy 248 (II)
Dy l giang 86 (I)
Dy liều 300 (II)
Dy li tiền 340 (III)
Dy li tiền rễ di 340 (III)
Dy li tiền rễ di 314 (IV)
Dy lửa 118 (IV)
Dy lửa l nhỏ 120 (IV)
Dy Lức 560 (III)
Dy lng bng 677 (II)
Dy lưỡi 560 (III)
Dy lưỡi đng 238 (III)
Dy mảng bt 84 (II)
Dy mạng nhện 24 (III)
DY MẢNH BT 84 (II)
DY MT 522 (III)
Dy mt 524 (III)
DY MẬT 250 (II)
Dy mật giả 252 (II)
Dy mấu 248 (II)
Dy mấu 572 (II)
Dy mề g 202 (I)
Dy miểng bt 84 (II)
DY MỎ QUẠ 326 (II)
Dy mỏ vng 132 (II)
Dy mc mo 458 (I)
Dy mối 574 (II)
Dy mối 685 (II)
DY MỐI 312 (IV)
Dy mối trơn 680 (II)
Dy mối trơn 340 (III)
Dy mối trơn 310 (IV)
Dy mi biển 458 (I)
Dy mui 592 (II)
Dy nần 298 (II)
Dy ngt 400 (II)
Dy nhn lồng 524 (III)
Dy nhn sm 312 (IV)
Dy nhin 414 (IV)
Dy nho rắn 200 (I)
Dy nhụy 238 (II)
Đay nhụy 238 (II)
DY NIM 248 (II)
Dy nim 252 (II)
Dy pọp 528 (IV)
Đay quả di 122 (II)
Đay quả di 124 (II)
Đay quả trn 122 (II)
DY QUAI BỊ 390 (IV)
Dy quai xanh 118 (IV)
Dy rạng đng 390 (I)
Dy ruột g 44 (II)
Dy ruột g 390 (III)
Dy ruột g 620 (III)
DY SM 685 (II)
Dy sm lng 685 (II)
Dy săng 616 (II)
Dy săng mu 568 (I)
Dy sạt 564 (I)
Dy sn 26 (III)
Dy sẻn 26 (III)
Dy sống rắn 76 (IV)
Dy st 572 (II)
Dy st 574 (II)
Dy sữa 172 (II)
Dy sữa b 330 (IV)
Dy sương sm 406 (IV)
Dy tai chuột 324 (II)
Đay ty 122 (II)
Dy tẽn 292 (II)
Dy thằn lằn 12 (IV)
DY THẦN THNG 698 (III)
Dy thần thng 408 (IV)
DY THA CANH 592 (II)
Dy tha canh dại 594 (II)
Dy tha canh gn mạng 594 (II)
Dy tha canh l to 594 (II)
Dy tha canh thối 594 (II)
DY THƯỜNG XUN 618 (II)
Đay ta 122 (II)
DY TƠ HỒNG 194 (II)
DY TƠ MNH 24 (III)
DY TON 693 (III)
Dy ton 254 (IV)
Dy tc tin 316 (I)
Dy tri guồi 710 (III)
Dy tri lng 466 (IV)
Dy trung qun 208 (I)
Dy trương qun 208 (I)
Dy tt 316 (I)
Dy ung xương 390 (IV)
Dy vc 564 (I)
Dy vc 390 (IV)
DY VC BA L 564 (I)
Dy vng 114 (III)
Dy vng giang 478 (II)
Dy vng hoan 118 (II)
Dy vi voi 334 (IV)
Dy x phng 586 (II)
Dy xn 616 (II)
Dy xanh 72 (III)
D 678 (III)
D 42 (IV)
Đế 144 (IV)
Dẻ dy 120 (IV)
Đề gia l di 238 (II)
De hương 2 (II)
Dền canh 176 (I)
Dền cảnh 164 (I)
Dền cơm 178 (I)
Dền đỏ 176 (I)
Dền lửa đỏ 164 (I)
Dền ta 176 (I)
Dền voi 644 (II)
Dệu b vằn 164 (I)
DỆU CẢNH 164 (I)
Dệu đỏ 164 (I)
Dị diệp sơn lục đậu 258 (II)
Dị diệp sơn m hong 258 (II)
Địa cẩm 520 (III)
Địa cẩm hoa 709 (III)
Địa cẩm long 502 (IV)
Địa cốc căn 504 (IV)
Địa cốt b 280 (III)
Địa đo hoa 458 (IV)
Địa đởm thảo 386 (II)
ịa đởm thảo 576 (III)
Địa gia tử 24 (IV)
ĐỊA HONG 84 (IV)
Địa lan vi 480 (I)
Địa l 692 (II)
Địa lin 442 (IV)
ỊA LIỀN 142 (III)
Địa liền đen 144 (III)
Địa mễ thi 678 (II)
ịa min căn 504 (IV)
ịa nhĩ thảo 58 (III)
ĐỊA PHU 707 (II)
Địa ph dung 10 (III)
Địa thạch lựu 24 (IV)
Địa thng thin 234 (IV)
Địa thin thảo 100 (I)
Điểm địa mai 677 (III)
Diễm mao 476 (IV)
Dim phu mộc 100 (IV)
Diễm sơn khương 148 (I)
Điềm thự 294 (II)
Điền bnh 198 (III)
iền cơ hong 58 (III)
Điền cơ thảo 204 (IV)
ĐIN ĐIỂN 224 (IV)
Đin điển bưng 84 (I)
Din giai thảo nhị dnh 470 (III)
Din giai thảo nhiều hoa 470 (III)
Điền ma Ấn 84 (I)
Điền tam thất 450 (IV)
Điền tạo gic 84 (I)
Điền thanh hạt trn 224 (IV)
Điền thanh hoa lớn 222 (IV)
Điền thanh nhiều quả 182 (I)
Diếp b 166 (I)
Điệp bng đỏ 240 (II)
DIẾP C 38 (III)
DIẾP C SUỐI 596 (II)
Điệp cng 454 (I)
Diếp dại 168 (III)
DIẾP DẠI 516 (IV)
Diệp hạ chu 568 (III)
Diệp hạ chu đắng 566 (III)
Diệp hạ hồng 402 (II)
Điệp mắt mo 450 (I)
Điệp ta 454 (I)
Điệp ty 240 (II)
Điệp ty 44 (III)
Diệp thượng hoa 456 (II)
Diếp trời 286 (IV)
Diếp trời 516 (IV)
Điệp vng 454 (I)
Điệp xoan 458 (I)
Điều canh thụ 638 (II)
Điểu dong 492 (II)
Điu hồ phạn 536 (IV)
Điều kinh thảo 240 (III)
Điếu lan 602 (I)
Điều mu 398 (I)
ĐIỀU NHUỘM 398 (I)
Điểu thỉ 492 (II)
Điếu trc mai 426 (IV)
Digitan 282 (II)
Đinh cnh 388 (I)
Dinh cu 258 (III)
Dinh cu 653 (III)
Đinh gia 262 (IV)
Đinh hương la bặc 236 (II)
Đinh hương liệu 272 (III)
ĐINH LĂNG 4 (IV)
Đinh lăng gai 252 (I)
Đnh lịch 678 (II)
Đnh lịch 106 (IV)
Đinh qu thảo 711 (III)
D bắc phương 376 (II)
D bầu 248 (I)
D bụi 376 (II)
D chuột 504 (IV)
D đất 344 (I)
D đất Cc Phương 344 (I)
D đất đồng chu 344 (I)
D đất hnh cầu 344 (I)
D đất hoa thưa 344 (I)
ỏ đậu sị 490 (IV)
ĐỖ HNH 670 (II)
D hẹp 640 (II)
Đỗ hồng hoa 478 (I)
Đỗ mai 546 (II)
Đồ mi 134 (IV)
Đỏ ngọn 140 (II)
Đỏ ngọn 482 (IV)
Đỗ nhược 112 (II)
Đỗ nhược hasscari 112 (II)
D niệt 504 (IV)
ĐỖ QUYN 94 (IV)
D trĩu 642 (II)
D trn 642 (II)
ĐỖ TRỌNG 430 (II)
ĐỖ TRỌNG DY 510 (III)
Đỗ trọng nam 694 (II)
Đỗ trọng nam 122 (III)
Đỗ trọng nam 510 (III)
Đỗ trọng ta 510 (III)
Đỗ trọng trắng 510 (III)
Đoc 270 (I)
Đon hiệp hộc quyết 358 (II)
Đoản kiếm hooker 204 (II)
Đoản kiếm l hội 204 (II)
Đoản kiếm nu 204 (II)
Đoản kiếm nhiều hoa 204 (II)
Đoản kiếm ta 380 (IV)
Đoản kiếm Trung Quốc 204 (II)
Đoản ngạnh mộc ba kch 394 (III)
Đoạn trường thảo 530 (II)
Dọc 520 (II)
Độc cam 654 (III)
ộc ch 120 (IV)
Độc ch đơn hng 120 (IV)
Độc cước kim 674 (II)
Độc cước lin 370 (II)
Độc cước lin 516 (III)
Độc diệp nhất chi hoa 370 (II)
ĐỘC HOẠT 220 (I)
Dọc mng 138 (I)
Độc nhất vị 668 (II)
Đốc pha nốc (Lo) 470 (I)
Đọc tăng 18 (I)
Độc x dược 288 (I)
Doi 434 (II)
Đối diện thi 356 (II)
Đối hiệp dong 490 (II)
Đom đm 112 (I)
ỏm lng 428 (I)
Đơn 122 (IV)
ĐƠN BUỐT BA L 386 (I)
Đơn buốt ba l cht 386 (I)
ĐƠN BUỐT NĂM L 384 (I)
ĐƠN CHU CHẤU 252 (I)
ĐƠN ĐỎ 472 (II)
ĐƠN ĐỎ 110 (III)
ơn gối hạc 196 (III)
Đơn kim 384 (I)
Đơn kim 386 (I)
ơn l đỏ 472 (II)
ĐƠN LƯỠI HỔ 188 (IV)
ơn mặt quỷ 398 (III)
Đơn mặt trời 472 (II)
Đơn nem 298 (III)
Đơn nem l to 298 (III)
Dớn nhọn 202 (II)
ĐƠN RĂNG CƯA 298 (III)
ĐƠN RAU M 24 (IV)
Dớn rừng 202 (II)
Đơn tai mo 586 (II)
ơn ta 472 (II)
Đơn tru 298 (III)
Đơn Trung Quốc 108 (III)
ơn tướng qun 266 (I)
Đơn xương 356 (II)
Đng bắc thạch tng 286 (III)
Đng b tử 504 (IV)
Đồng chu 112 (I)
Đồng chy thảo 436 (IV)671

Đng c 562 (IV)
Đống diệp hộc quyết 362 (II)
Đồng du thụ 116 (I)
ng dương sm 368 (IV)
Đồng hao 608 (I)
Đồng hao ngải thi 608 (I)
Dong nước 384 (III)
Đng phong thảo 673 (II)
Đng quỳ tử 14 (I)
DONG RIỀNG 516 (I)
Dong riềng 342 (II)
Dong rừng 342 (II)
Dong rừng 558 (III)
DONG SẬY 342 (II)
Đng thảo 674 (II)
Dong ta 342 (II)
Đồng tiền lng 260 (II)
ồng tiền lng 262 (II)
DNG XANH 138 (III)
Đọt đắng 134 (II)
Du cảo thụ 250 (III)
Du đất 352 (IV)
Dủ dẻ 466 (IV)
DỦ DẺ TRU 466 (IV)
Đủ độ 482 (II)
Du đồng 116 (I)
ĐU ĐỦ 536 (I)
u đủ dầu 104 (IV)
Đu đủ dy 526 (III)
ĐU ĐỦ RỪNG 430 (IV)
u đủ ta 104 (IV)
Du long thi 270 (III)
D mi nha
(HMng)
124 (IV)
Du qua 26 (III)
Du tr 498 (I)
Dứa 206 (I)
DỪA 88 (II)
DỨA B 90 (I)
Dứa Bắc bộ 508 (III)
DƯA BỞ 684 (II)
DỪA CẠN 556 (I)
DƯA CHUỘT 178 (II)
DƯA CHUỘT DẠI 528 (IV)
Dưa dại 84 (II)
DƯA DẠI 282 (IV)
Dứa dại 346 (II)
DỨA DẠI 508 (III)
Dứa dại gỗ 508 (III)
Dừa dầu 254 (III)
Dưa đỏ 12 (II)
Dứa gai 506 (III)
Dứa gai 508 (III)
Dưa gang 684 (II)
DƯA GANG TY 526 (III)
Dứa gỗ 506 (III)
DƯA HẤU 12 (II)
Dưa hồng 684 (II)
Dừa l 454 (III)
Dưa leo 178 (II)
Dưa lng nhm 686 (II)
Dứa Mỹ 90 (I)
Dưa Nam mỹ 254 (IV)
Dưa Nhật Bản 526 (III)
DỨA NHIẾM 506 (III)
DỪA NƯỚC 454 (III)
Dưa nứt 684 (II)
DỨA THƠM 504 (III)
Dưa trời 702 (III)
Dưa trời 396 (IV)
Dực di 490 (I)
Dực dẻ bạc 532 (I)
Di đi 514 (III)
ĐM ĐŨM 126 (IV)
Đm đũm hương 128 (IV)
Đụm lộn ngược 132 (IV)
Đưng 92 (IV)
Đng đnh 538 (I)
Đng đnh ngứa 274 (I)
ĐNG ĐNH NI 274 (I)
Dung sạn 352 (IV)
ĐƯỚC 92 (IV)
Đước đi 92 (IV)
Đước nhọn 92 (IV)
Dược qua 702 (III)
Đước xanh 92 (IV)
Duối 328 (IV)
Đui ch 456 (IV)
Đui chồn 74 (I)
Đui chồn chn thỏ 706 (III)
Đui chồn l tre 690 (III)
Đui chồn ru 690 (III)
ĐUI CHỒN TC 456 (IV)
Đui chồn vng 690 (III)
Đui cng hoa đỏ 604 (III)
ui dơi 514 (III)
Đui hổ mp vng 168 (IV)
Đui hổ vằn 170 (IV)
Đui lươn 90 (II)
Duối nhm 328 (IV)
ui phượng 76 (IV)
Đui tm 636 (III)
Dương 554 (I)
DƯƠNG CAM CC 326 (III)
Dương đi 344 (I)
Dương đi Cc Phương 344 (I)
Dương đi hnh cầu 344 (I)
Dương đi hoa thưa 344 (I)
Dương đi nam 344 (I)
Dương đi ngắn 344 (I)
Dương đo 328 (I)
Dương đo Đng dương 650 (II)
DƯƠNG ĐO L RỘNG 650 (II)
Dương đo nhiều hoa 650 (II)
Dương đề 140 (IV)
Dương đề gip 366 (I)
Dương đề nhăn 138 (IV)
Dương đề thảo 402 (II)
DƯƠNG ĐỊA HONG 282 (II)
Dương điếu chung 152 (III)
Dương dụ 266 (IV)
Dương gic ảo 336 (IV)
Dương gic đằng 592 (II)
Dương gic đậu 2 (I)
Dương k thảo 40 (I)
Dương kim hoa 232 (II)
Dương leo 98 (III)
Dương ni quả 442 (I)
Đường quất 14 (II)
ƯƠNG QUY 214 (I)
Đương quy di thực 214 (I)
Đương quy lng 220 (I)
Đương quy Nhật Bản 214 (I)
Dương san h 528 (III)
Dương thng 659 (II)
Dương thứ 366 (II)
Đường thụ 270 (I)
Đường thụ 272 (I)
Dương tử t 100 (II)
Dương tng 36 (II)
Dương tng 228 (II)
Dương xỉ 280 (II)
Dương xỉ mộc gai nhỏ 196 (II)
Dương xun sa 190 (I)
Dữu 18 (II)
Dữu thảo 226 (IV)
Duyn giao 292 (IV)
Duyn ly đậu 166 (III)


E
cuống ngắn 62 (III)
di trống 62 (III)
hnh thoi 62 (III)
hoa đầu 62 (III)
hoang 62 (III)
LỚN ĐẦU 62 (III)
E lớn l 62 (III)
lớn trng 64 (III)
mỹ chu 62 (III)
quế 456 (III)
sạ 62 (III)
ta 462 (III)
trắng 460 (III)

(trở lại đầu trang)
G
GẤC 382 (III)
Gc đa bng 244 (I)
Gấc vỏ nhẵn 394 (IV)
Gai bn chải 472 (III)
Gai chống 432 (IV)
GAI CUA 276 (I)
Gai dầu 520 (I)
Gai đầu lng 62 (I)
Gai kim 354 (I)
Gai kim bng 352 (I)
GAI KIM HONG 354 (I)
Gai kim vng 352 (I)
Gai ma 332 (I)
Gai ma vương 432 (IV)
Gai me 332 (I)
Gai mo 520 (I)
GAI TẦM XOỌNG 324 (I)
Gấm 572 (II)
Gắm mọc dựa 574 (II)
Gắm ni 572 (II)
Gan tiền thơm 240 (II)
Găng bọc 522 (I)
Găng cơm 522 (I)
Găng gai 558 (I)
Găng gai 560 (I)
GĂNG HAI HẠT 522 (I)
Găng ta 562 (II)
Găng ta 564 (II)
Găng tru 558 (I)
GĂNG TRU 560 (I)
Găng tu h 558 (I)
Găng tu h 560 (I)
Găng tu h 562 (II)
Găng tu h 564 (II)
Găng vng dạng c ph 522 (I)
Găng vng gai 522 (I)
Găng vng hai hột 522 (I)
Găng vng l nhỏ 522 (I)
Go 663 (II)
Go trắng 663 (II)
GO TRN 76 (I)
Go vin 76 (I)
Gấu tầu 46 (I)
Giả bại tượng 296 (IV)
Giả bồ kết 106 (I)
Gi căn 693 (III)
Giả địa đậu 256 (II)
Giả đỗ quyn 350 (I)
Gia khnh tử 32 (IV)
Giả khm 480 (I)
Gia lan 556 (II)
Gi lin 424 (I)
Giả lin kiều 366 (II)
Giả m tin 296 (IV)
Giả m yn thụ 76 (I)
Giả mộc nhĩ 602 (II)
Giả nguyn tuy 412 (II)
Giả ph dung 180 (I)
Giả sa nhn 158 (I)
Giả thanh mai 703 (II)
Giả ưng trảo 266 (II)
Gic mu 346 (II)
Gic sm 202 (IV)
Gic thụ 500 (II)
Gic ta 562 (I)
Giải thy Sapa 232 (I)
Giam 216 (III)
Giần sng 82 (II)
Giang bản qui 650 (III)
Ging chu 518 (II)
Giang chua 86 (I)
GING HƯƠNG 230 (II)
Ging hương 48 (IV)
GING HƯƠNG ẤN 48 (IV)
Ging hương hồng nhạn 82 (I)
Ging hương hồng sắc 82 (I)
Ging hương l dy 82 (I)
Ging hương mắt chim 48 (IV)
Ging hương nhiều hoa 82 (I)
Ging hương quả to 48 (IV)
Ging hương quạt 82 (I)
Ging hương quế 82 (I)
Ging hương quế nu 82 (I)
Ging hương rẻ quạt 82 (I)
Ging xun 82 (I)
Giao bạch tử 536 (IV)
GIẢO CỔ LAM 598 (II)
Giảo cổ lam bảy l 598 (II)
Giấp c 38 (III)
Gip trc đo 442 (III)
GIU GIA 336 (I)
Giẻ 266 (II)
Giền 508 (IV)
Giền đỏ 508 (IV)
Giền lng 508 (IV)
Giền trắng 508 (IV)
GING GING 448 (I)
Ging ging đẹp 448 (I)
Gic 48 (IV)
Giới lan 424 (I)
Giổi la 366 (IV)
Giổi ngọt 366 (IV)
Giới tử 420 (I)
Giọt snh 668 (III)
Giọt snh lng trắng 668 (III)
Gỗ sưa 230 (II)
Gỗ Vang 456 (I)
Gối chồi 568 (I)
Gối chm tụ tn 568 (I)
GỐI HẠC 196 (III)
Gối loesener 568 (I)
Gối một hột 568 (I)
GỘI NƯỚC 244 (I)
Gn 566 (I)
Gọng v 354 (II)
Gọng v l bn nguyệt 354 (II)
Gừa 492 (II)
Gừa quả nhỏ 492 (II)
Gừa tu 482 (II)
GỪNG 532 (IV)
Gừng ấm 148 (I)
Gừng dại 534 (IV)
Gừng đen 144 (III)
Gừng đen 146 (III)
Gừng đen kha đỏ 146 (III)
Gừng đen Orlow 146 (III)
Gừng đen Thi 144 (III)
Gừng gi 534 (IV)
GỪNG HOA MA 548 (II)
Gừng hoa ma treo 548 (II)
Gừng l tm 146 (III)
Gừng l xanh 146 (III)
Gừng Orlow 146 (III)
Gừng thuốc 532 (IV)
Gừng vũ nữ 548 (II)
Guồi 710 (III)
Guồi Nam bộ 710 (III)
Guột 280 (II)
Guột cứng 280 (II)
Guột lưỡng phn 280 (II)
Guột sm 2 (III)

(trở lại đầu trang)
H
H 430 (III)
H bạch thảo 650 (III)
H BIỆN LƯỠI ĐỎ 612 (II)
H biện mi đỏ 612 (II)
H biện mi nhỏ 612 (II)
H biện mi to 612 (II)
H biện răng 612 (II)
H biện rỉa lng 612 (II)
Hạ điền cc 70 (I)
HẠ KH THẢO 26 (IV)
H Lan thự 266 (IV)
Hạ m tin 452 (II)
H THỦ ĐỎ 476 (II)
H THỦ TRẮNG 330 (IV)
H tử thảo 632 (II)
Hắc chi ma 220 (IV)
Hắc cổ nguyệt 586 (III)
Hắc đại đậu 490 (IV)
Hắc diện thần 426 (I)
Hắc diệp tiếp cốt thảo 138 (III)
Hắc diệp tiểu bc cốt 138 (III)
Hạc đnh vng 542 (III)
Hắc hồ tiu 586 (III)
Hắc khương 192 (II)
Hắc mai 648 (III)
Hắc nhn tr 648 (II)
Hắc phong đằng 372 (II)
Hắc sm 202 (IV)
Hắc sửu 94 (III)
Hắc tảo 316 (II)
Hải ba kch 392 (III)
Hải bồ đo 86 (II)
Hải cc trườn 188 (III)
Hải đới 560 (IV)
Hải đồng 418 (II)
Hải đồng 290 (IV)
Hải hồng đậu 651 (II)
Hải khin ngưu 96 (III)
Hải mang quả 582 (I)
Hải Nam long huyết dụ 346 (II)
Hải nam sm 186 (II)
Hải Nam tam thất 148 (III)
Hi nhn tr 648 (II)
HI NHI CC 154 (III)
Hi nhi thảo 683 (III)
Hải phong đằng 140 (III)
Hải qua tử 582 (I)
Hải si 602 (III)
Hải tn miu vĩ mộc 338 (II)
Hải tảo 182 (IV)
Hải tất 470 (II)
Hải tin 296 (IV)
Hải tiu 526 (I)
Hải vu 136 (I)
Hm tu thảo 374 (III)
Hm x 506 (II)
Han 184 (III)
Hạn cần 246 (I)
HẠN ĐIỀN THẢO 240 (III)
Hạn lin thảo 374 (II)
Han lnh 184 (III)
Han ph 184 (III)
Hn thi 106 (IV)
Han ta 184 (III)
Hn tn thảo 688 (III)
Hn t ma 70 (I)
Hằng sơn 272 (II)
HNH 124 (I)
Hnh 657 (II)
Hạnh 26 (II)
Hạnh đo 126 (III)
Hnh đen 306 (IV)
Hnh lo 392 (II)
HNH TA 657 (II)
HNH TĂM 130 (I)
HNH TY 659 (II)
Hnh trắng 130 (I)
Hạp quả đằng 100 (III)
Hạt bao thự dự 302 (II)
Hạt đười ươi 322 (IV)
Hạt methy 704 (III)
Hạt c ch 126 (III)
Ht tất đa 672 (II)
Hạt tiu 586 (III)
Hạt vừng đen 220 (IV)
Hậu b đằng 372 (II)
Hầu cu đằng 454 (IV)
Hậu dip ton bn tử 554 (II)
Hầu lung thảo 677 (III)
Hậu ngạc Lăng tiu 506 (I)
HẬU PHC NAM 626 (I)
Hậu phc nam 432 (II)
Hầu vĩ tc 456 (IV)
HẸ 126 (I)
HẾ MỌ 42 (IV)
Hẹ nước 664 (III)
Ho no 150 (IV)
HẾP 258 (III)
HỒ CHI 208 (III)
Hồ chi sợi 208 (III)
Hổ chưởng 282 (I)
Hồ đằng b 8 (II)
Hồ đằng bốn cạnh 10 (II)
HỒ ĐO 126 (III)
Hồ diệp 659 (III)
Hồ điệp diệp 606 (I)
Hồ điệp hoa 416 (IV)
Hồ đồng 484 (I)
Hồ la bặc 236 (II)
Hồ l 172 (III)
HỒ L BA 704 (III)
Hồ l căn 236 (II)
Hồ l phục 236 (II)
Hồ l tr 264 (II)
Hồ ma 520 (I)
Hồ ma 220 (IV)
Hồ mạn đằng 530 (II)
Hỗ nhĩ 192 (IV)
Hổ nhĩ lan 614 (II)
HỔ NHĨ THẢO 192 (IV)
HỒ TIU 586 (III)
Hổ trượng căn 638 (III)
Hồ tuy 130 (II)
Hổ vĩ 168 (IV)
Hổ vĩ 170 (IV)
HỔ VĨ MP VNG 168 (IV)
Hổ vĩ thảo 598 (I)
HỔ VĨ XM 170 (IV)
HOA BAN 366 (I)
Hoa ban trc 638 (III)
HOA BO XUN SAPA 677 (III)
Hoa bt 84 (II)
Hoa bt 282 (IV)
Hoa bng nước 74 (III)
Hoa bướm 420 (III)
HOA BƯƠM BƯỚM 512 (IV)
Hỏa cầu hoa 614 (II)
HOA CHNG 350 (I)
Hoa chng vng 354 (I)
Hoa chuồn chuồn 128 (II)
Hoa cửu đầu 10 (III)
Hoa di 190 (III)
Hoa đai vng 122 (I)
Hoa đất 342 (I)
HOA DẺ 266 (II)
Hoa dẻ thơm 266 (II)
Hoa diễn 158 (IV)
HOA GIẤY 416 (I)
Hoa giấy nhỏ 566 (II)
Hoa hải đường 496 (I)
HOA HIN 4 (III)
HOA HỒNG ĐỎ 110 (IV)
HOA HỒNG TRẮNG 114 (IV)
HOA HƯỚNG DƯƠNG 634 (II)
Hoa l mẫu 230 (II)
Hoa lồng đn 542 (I)
Hoa l 378 (IV)
Hỏa ma 520 (I)
Hoa mặt trời 402 (II)
HOA MỘC 486 (III)
Hoa mng rồng 290 (I)
HOA MƯỜI GIỜ 6 (IV)
Hoa Ngọc lan 360 (III)
HOA NGỌC TRM 698 (II)
Hoa ngũ sắc 92 (I)
HOA NHI 112 (III)
Hoa oải hương 590 (I)
Hoa ng lo 42 (II)
Hoa ng lo 46 (II)
Hoa ng lo buchanan 46 (II)
Hoa ng lo java 46 (II)
Hoa ng lo nepan 46 (II)
Hoa păng x 512 (IV)
HOA PHẤN 376 (III)
Hoa quốc khnh 614 (II)
HOA QUỲNH 406 (II)
Hỏa r cong 705 (II)
Hoa sao 98 (III)
HOA SI 596 (I)
Hoa Sn 158 (IV)
Ha sơn khương 152 (I)
Hoa tam biến 10 (III)
HOA TẦM XUN 108 (IV)
Ha tha thảo 708 (III)
Hoa thin l 378 (IV)
Ha thiu hoa 388 (I)
Hỏa thng 657 (II)
HOA THỦY TIN 426 (III)
HOA TIN 310 (I)
Hoa tỏi 340 (II)
HOA TR MI 496 (I)
Hoa tứ qu 556 (I)
Hoa tứ thời 182 (III)
Hoa tử vi 178 (III)
Hoa tượng 490 (I)
HOA TƯỜNG VI 178 (III)
Ho ương lặc 442 (II)
Hoa Xc pho 158 (IV)
HOA XN ĐỎ 158 (IV)
Hoa xu xi 466 (I)
HOẮC HƯƠNG 614 (III)
Hoắc hương dại 64 (III)
Hoắc hương ni 66 (I)
HOẮC HƯƠNG NI 88 (I)
HOẮC HƯƠNG NI 64 (III)
Hoắc hương ni 697 (III)
Hoi ngưu tất 44 (I)
Hoi sơn 302 (II)
Hon ngọc 36 (IV)
Hon ngọc đỏ 6 (III)
HON NGỌC DƯƠNG 6 (III)
Hon tin 708 (III)
Hong am thi 516 (IV)
Hong anh mộc 328 (IV)
HONG B 550 (III)
Hong b nam 474 (III)
Hong b 38 (II)
Hong cầm Ấn 688 (III)
Hong cầm ru 204 (IV)
Hong cử 322 (II)
Hong đn 228 (II)
Hong đn 230 (II)
Hong đn giả 228 (II)
Hong đn liễu 228 (II)
Hong đn rũ 228 (II)
HONG ĐẰNG 478 (II)
Hong đằng l to 478 (II)
Hong đằng l trắng 132 (II)
Hong độc 290 (II)
Hong dược tử 290 (II)
Hong hoa 4 (III)
Hong hoa 284 (IV)
Hong hoa gip trc đo diệp 392 (IV)
Hong hoa l 230 (II)
Hong hoa mật thi 502 (IV)
Hong hoa thi 4 (III)
Hong hoa thảo 100 (I)
Hong hoa tr 492 (I)
Hong hương hao 292 (I)
Hong khởi 322 (II)
Hong kim quả 252 (IV)
Hong kim sơn dược 290 (II)
Hong kỷ 322 (II)
Hong la bặc 236 (II)
HONG LAN 508 (I)
Hong lan kiếm 204 (II)
HONG LIN 116 (II)
HONG LIN GAI 376 (I)
HONG LIN R 304 (III)
Hong linh 532 (III)
Hong lồ 294 (III)
Hong long vĩ 100 (I)
Hong lực 522 (IV)
HONG MANH 314 (III)
Hong mộc 376 (I)
Hong mộc 518 (IV)
Hong mộc di 520 (IV)
Hong mộc di 524 (IV)
Hong mộc hi 524 (IV)
HONG NN 344 (IV)
Hong nghiệt 550 (III)
Hong ngưu tr 140 (II)
Hong nương cứng 584 (I)
Hong phi hạc 242 (II)
Hong quỳ 6 (I)
Hong sin c 234 (IV)
Hong thảo đi g 242 (II)
Hong thảo mi đỏ 244 (II)
Hong thục quỳ 4 (I)
Hong thường sơn 272 (II)
Hong thụy hương 376 (II)
Hong tiu 708 (III)
HONG TINH 624 (III)
Hong tinh cch 624 (III)
Hong tinh đốm 626 (III)
Hong tinh hoa đỏ 624 (III)
Hong tinh hoa trắng 624 (III)
Hong tinh l kiếm 626 (III)
Hong tinh l mọc so le 624 (III)
Hong tinh l mọc vng 624 (III)
Hong tinh nhiều hoa 626 (III)
Hong tinh vng 624 (III)
Hoạt huyết đan 536 (II)
Hoạt lộc thảo 404 (I)
HO 346 (IV)
He bắc bộ 278 (IV)
He hoa 346 (IV)
HE LNG 278 (IV)
He mốc 278 (IV)
He quả 346 (IV)
He thụ 346 (IV)
Hồi cambốt 70 (III)
Hồi Campuchia 70 (III)
Hồi ch 70 (III)
Hồi đ vi 70 (III)
Hồi đại 70 (III)
HỒI ĐẦU 362 (IV)
Hồi đầu thảo 646 (III)
Hồi đầu thảo 362 (IV)
Hồi Henry 70 (III)
Hồi hoa nhỏ 70 (III)
Hồi hoa to 70 (III)
Hồi l nhỏ 70 (III)
Hồi lớn 70 (III)
Hồi ni 70 (III)
HỒI NƯỚC 228 (III)
Hối simons 70 (III)
Hồi sinh thảo 214 (IV)
Hồng bạch 114 (IV)
Hồng bạch dược 668 (II)
HỒNG B 38 (II)
Hồng b dại 34 (II)
Hồng b dại 40 (II)
Hồng b ni 36 (II)
Hồng b ni 40 (II)
Hồng b rừng 40 (II)
Hồng bối tam thất 608 (II)
Hồng cận biếc 20 (III)
Hồng cốt thảo 238 (III)
Hồng đại kch 708 (II)
Hồng đậu khấu 146 (I)
Hồng đậu sam 376 (IV)
Hồng diệp đằng 118 (IV)
Hồng hi nhi 458 (IV)
Hng he 508 (II)
Hồng hoa đảo thủy tin 504 (I)
Hồng hoa thố tương thảo 492 (III)
Hồng hống đằng 396 (IV)
Hồng kỳ 340 (II)
Hồng la bặc 236 (II)
Hồng lin tiu 518 (I)
Hồng l căn 236 (II)
Hồng m đề thảo 52 (III)
HỒNG MAI 546 (II)
Hồng mao chm 665 (II)
Hồng mi 416 (II)
Hồng nha đại kch 708 (II)
Hồng php 522 (II)
Hồng ph bnh 334 (I)
Hồng qun 700 (II)
Hồng sm 344 (II)
Hồng sim 96 (IV)
Hồng thi quả 528 (I)
Hồng thin tầng 482 (I)
Hồng ti tuyến 242 (IV)
Hồng trai 426 (IV)
Hồng tru 384 (II)
Hồng t cầu 614 (II)
Hồng tng 228 (II)
Hồng tước san h 528 (III)
HỒNG XIM 322 (III)
HỢP HOAN 104 (I)
Hợp hoan 106 (I)
Hợp hương 88 (I)
Hợp manh 84 (I)
Hốt bố leo 702 (II)
Hột mt 366 (III)
Hột methi 704 (III)
Huệ đất 530 (IV)
Huệ lớn 22 (III)
Huệ lồng đn 556 (II)
Huệ rừng 268 (II)
Hng cay đất 210 (III)
HNG CHANH 100 (II)
Hng ch 456 (III)
Hng đảm thảo 681 (II)
Hng dổi 456 (III)
Hng đởm thảo 104 (III)
Hng hong lan 152 (II)
HNG QUẾ 456 (III)
Hng quế lng 458 (III)
Hng trm 500 (IV)
Hường 110 (IV)
HƯƠNG BI 488 (IV)
Hương bồ 446 (IV)
Hương ct quả 440 (IV)
Hương chương 622 (I)
Hương c 562 (IV)
Hương đm 562 (IV)
Hương dụ 288 (II)
Hướng dương dại 412 (IV)
Hướng dương Mexico 412 (IV)
Hương hoa đằng 142 (II)
HƯƠNG LU 268 (II)
Hưởng linh thảo 158 (II)
Hương lộ thảo 480 (I)
Hương lục 642 (III)
Hương mao 208 (II)
Hướng nhật quỳ hoa 634 (II)
Hương nhị 622 (I)
HƯƠNG NHU TA 462 (III)
HƯƠNG NHU TRẮNG 460 (III)
HƯƠNG PHỤ 222 (II)
Hương phụ biển 218 (II)
Hương phụ biển 222 (II)
Hương phụ vườn 218 (II)
HƯƠNG PHỤ VƯỜN 220 (II)
Hương thảo 438 (II)
Hương thảo 214 (III)
Hương thảo 684 (III)
HƯƠNG THẢO 116 (IV)
Hương thin mộc 218 (IV)
Hương tiu 416 (III)
Huyền cập 198 (IV)
HUYỀN SM 202 (IV)
Huyền thảo 4 (III)
Huyền tinh 360 (IV)
Huyết căn 156 (IV)
Huyết đằng 370 (III)
HUYẾT ĐẰNG HOA NHỎ 694 (III)
Huyết đằng lng 448 (I)
HUYẾT DỤ 126 (II)
HUYẾT GIC 346 (II)
HUYẾT HOA 614 (II)
Huyết kiến sầu 242 (IV)
Huyết nhung Dạ Vỹ 86 (IV)
Huyết rồng 370 (III)
Huyết rồng 694 (III)
Huyết rồng hoa nhỏ 694 (III)
Huyết rồng Lo 694 (III)
Huyết rồng nhọn 694 (III)
Huyết rồng pottinger 694 (III)
Huyết sm 156 (IV)
Huyết tn thự 308 (IV)
Huỳnh anh 122 (I)
Huỳnh b rừng 48 (IV)
Huỳnh cầm ni 82 (IV)
Huỳnh đn 230 (II)
Huỳnh lin 390 (I)
Huỳnh tinh 342 (II)
Hy kiểm 104 (III)
HY THIM 230 (IV)
Hy tin 230 (IV)

(trở lại đầu trang)
I
ch ch tử 156 (I)
CH MẪU 202 (III)
ch mẫu nam 204 (III)
CH TR 156 (I)
ch tr nhn 144 (I)
ch tr nhn 156 (I)
Indigotin 356 (I)

(trở lại đầu trang)
K
K bột tử quả 302 (I)
K cốt tử hoa 572 (I)
K ĐẦU NGỰA 506 (IV)
K đay vng 62 (I)
K đỏ 254 (III)
K đỏ 690 (III)
K đồng tiền 228 (IV)
K HOA O 458 (IV)
K hoa đỏ 458 (IV)
K hoa trắng 340 (II)
K HOA VNG 228 (IV)
K HUYẾT ĐẰNG 370 (III)
K huyết đằng 694 (III)
K LNG 62 (I)
K lng 62 (I)
K mẫu chu 12 (I)
K nam 252 (III)
K nam 254 (III)
K np 20 (III)
K nạp thụ 620 (I)
K nhn thảo 162 (III)
K nhn trng 154 (III)
K nhỏ 691 (II)
K ni 691 (II)
K quan hoa 572 (I)
K sch quả 302 (I)
Kế sữa 232 (IV)
K tất phong 592 (I)
K trng phong 390 (III)
K trảo 40 (III)
K trường thi 166 (I)
K vng 690 (III)
KẸN 654 (II)
Keo Ả Rập 649 (II)
Keo cắt 649 (II)
KEO CAU 648 (II)
Keo dậu 649 (II)
Keo dẹp 649 (II)
Keo giậu 649 (II)
KEO GIẬU 194 (III)
Keo giun 649 (II)
Keo giun 194 (III)
Keo hạt gỗ l rộng 340 (III)
Keo l me 649 (II)
Keo l trm 649 (II)
Keo l trn 16 (I)
Keo lng chim 18 (I)
Keo lưỡi liềm 649 (II)
Keo nhiều đầu 649 (II)
Keo nước hoa 649 (II)
Keo phấn trắng 649 (II)
Keo ta 16 (I)
KEO THƠM 16 (I)
Keo tuyến to 649 (II)
Keo Việt Nam 649 (II)
Keo vỏ trắng 649 (II)
KẾT HƯỜNG 376 (II)
Kết hường hoa 376 (II)
Kết ngạnh 598 (III)
Khả khả 400 (IV)
Kha tử 382 (IV)
Khai đen 90 (II)
Khai hầu kiểm 682 (III)
Khai tm quả 654 (II)
Khạp đằng 404 (II)
Khạp tử đằng 404 (II)
Khu tai 72 (III)
KHẾ 328 (I)
Khế đồng 118 (IV)
KHẾ RỪNG 118 (IV)
Khế rừng l trinh nữ 120 (IV)
Khế trụ 340 (II)685
Khim thảo 124 (IV)
Khiếm thực nam 450 (III)
Khin ngưu 94 (III)
Khin ngưu ni l c cnh 404 (IV)
Khin ngưu tử 94 (III)
Khố o 396 (IV)
Khổ o hooker 396 (IV)
Khổ o l tm 396 (IV)
Khổ o trần 396 (IV)
Khố o xim 396 (IV)
KHỔ O XIM 396 (IV)
Khổ ct 58 (IV)
Khổ cốt 276 (IV)
Khổ đảm diệp 590 (II)
Khổ đảm thảo 210 (I)
Khổ đậu 704 (III)
Khổ địa đảm 386 (II)
Khổ địa đảm 681 (II)
Khổ diệp 590 (II)
Khổ diệp thụ 590 (II)
Khổ đinh tr 66 (III)
Khổ luyện 346 (III)
Khổ luyện thụ 346 (III)
KH MỘC 86 (IV)
Kh mộc ta 86 (IV)
Khổ qua 378 (III)
Khổ qua bắc bộ 396 (IV)
Khổ qua rừng 701 (II)
Khố rch 666 (II)
Khổ sm 276 (IV)
Khổ sm Bắc bộ 170 (II)
KHỔ SM CHO L 170 (II)
KHỔ SM CHO RỄ 276 (IV)
Khổ sm hoa 248 (II)
Khoả hoa thủy trc thảo 110 (II)
Khoai bướu 288 (II)
Khoai bướu 294 (II)
Khoai di 290 (II)
Khoai dong 342 (II)
KHOAI LANG 88 (III)
Khoai long 288 (II)
Khoai mi rạng 296 (II)
Khoai m 320 (III)
Khoai mỡ 288 (II)
Khoai mọi 306 (II)
Khoai mn 102 (II)
KHOAI MN 104 (II)
Khoai na 194 (I)
Khoai na 196 (I)
Khoai ng 288 (II)
Khoai ngi 194 (I)
Khoai ngọt 288 (II)
Khoai nưa 196 (I)
Khoai nưa hoa chung 196 (I)
Khoai nước 102 (II)
Khoai rạng 296 (II)
Khoai sm 234 (IV)
KHOAI SỌ 102 (II)686
KHOAI TY 266 (IV)
Khoai ta 288 (II)
Khoai trời 290 (II)
Khoai trt 288 (II)
Khoai từ 294 (II)
Khoai vạc 288 (II)
Khoai xim 90 (III)
Khoan cn đằng 410 (IV)
Khot hiệp giao hạch 340 (III)
Khot hiệp hiệt thảo 472 (IV)
Khi diệp ton bn tử 554 (II)
Khởi dương thảo 126 (I)
Khi nhung 266 (I)
Khi ta 266 (I)
Khm 206 (I)
Khng tm thi 86 (III)
Khổng tước đậu 651 (II)
Khổng tước vĩ 46 (IV)
KHỦ KHỞI 280 (III)
Khu l hương 412 (III)
KHC KHẮC 8 (III)
Khc khắc 236 (IV)
KHC KHẮC 238 (IV)
Khung cng 214 (III)
KHNG KHNG 40 (III)
Khương hong 190 (II)
Khương hối 152 (I)
Khương phc hoa 302 (III)
Khương tam thất 148 (III)
Khương tam thất 298 (IV)
Khương tam thất 300 (IV)
KHỨU TIẾT THẢO 410 (I)
KHUY O NHẴN 674 (III)
Khuyển thiệt 214 (II)
Khuynh diệp 426 (II)
Khuynh diệp sả 424 (II)
Kch nhũ ba sừng 622 (III)
Kch nhũ đui vng 622 (III)
Kch nhũ Langbiang 622 (III)
Kch nhũ Nhật 622 (III)
Kiến c 90 (IV)
Kiền kiền 688 (II)
Kiền kiện 651 (II)
Kiến kỳ nam 46 (III)
Kiều đậu 657 (III)
Kiệu đỏ 392 (II)
Kiều hoa 464 (I)
Kiều hoa xếp ba 464 (I)
Kiều hng 482 (I)
Kiều lam 464 (I)
Kiều lam lưới hnh đờn 464 (I)
Kiều lam từ c 464 (I)
Kiều mạch 474 (II)
Kiều nhụy 482 (I)
KIM ANH 112 (IV)
Kim anh tử 112 (IV)
Kim bn hạ 448 (IV)
Kim bất hon 500 (III)
Kim cang 8 (III)687
Kim cang 236 (IV)
Kim cang 238 (IV)
KIM CANG B 240 (IV)
Kim chu quả 68 (IV)
Kim chư đởm 699 (III)
Kim c 550 (IV)
Kim cc 610 (I)
Kim cương đằng 592 (II)
Kim đầu đầu to 673 (II)
Kim điệp hong thảo 244 (II)
Kim đnh ma 575 (IV)
Kim đồng nam 312 (III)
Kim duẫn 236 (II)
Kim hoa thảo 14 (I)
Kim hoa thảo 454 (II)
KIM HOA THẢO 46 (IV)
Kim hoa tr 492 (I)
Kim k mễ 264 (III)
Kim khi lin 370 (II)
Kim kiếm thảo 224 (I)
Kim long bổng 278 (II)
Kim mao cẩu 618 (I)
KIM NGN 262 (III)
Kim ngn lượng 264 (I)
KIM PHƯỢNG 454 (I)
Kim qua 701 (II)
Kim quả lm 699 (III)
Kim quất 26 (II)
KIM QUẤT 440 (IV)
Kim quế 486 (III)
Kim sam khấu 264 (IV)
KIM SƯƠNG 364 (III)
Kim tắc lan 596 (I)
Kim thạch lựu 334 (III)
Kim thất 606 (II)
Kim thất giả 610 (II)
KIM THẤT NHẬT 608 (II)
Kim thất nương 572 (III)
Kim thất tai 604 (II)
Kim thế đại 682 (III)
Kim thoa thạch hộc 242 (II)
Kim ti hon 668 (II)
Kim tiền bồ 52 (I)
KIM TIỀN THẢO 262 (II)

(trở lại đầu trang)

 

Kim tiền tng 610 (III)
Kim tiền tng 612 (III)
Kim trm thi 4 (III)
Kim trản 426 (III)
Kim tc lan 594 (I)
Kim tc lan 596 (I)
Kim tước mai 352 (II)
Kim tuyến 232 (I)

Kim tuyến lin 232 (I)
Kim tuyến phong 685 (II)
Kim tuyến thảo 124 (IV)
Kim ty hong lin 398 (IV)
Kim tỷ thảo 675 (III)
KINH GIỚI 394 (II)
KINH GIỚI CAY 663 (III)
Kinh giới đất 588 (I)688
KINH GIỚI ĐẤT 398 (II)
Kinh giới dy 398 (II)
Kinh giới lng trắng 398 (II)
KINH GIỚI NI 396 (II)
Kinh giới ni 406 (III)
Kinh giới rừng 396 (II)
Kinh giới trắng 586 (I)
Kiwi 650 (II)
KƠ NIA 102 (III)
Kok chăn 448 (I)
Kỷ đỏ 164 (I)
Kỳ nam kiến 46 (III)
K sinh 266 (III)

(trở lại đầu trang)

L
L bạc 683 (II)
La bặc tử 74 (IV)
L cm 308 (III)
L CẨM 540 (III)

L cy M lam 356 (I)

L ĐẮNG 590 (II)
L đắng Chu Phi 590 (II)
L DIỄN 278 (II)
L DONG 558 (III)
L dứa 504 (III)
L gấm 232 (I)
L GIANG 86 (I)
L GIANG 372 (II)
L giấp 38 (III)
L giấp suối 596 (II)
L gồi 254 (III)
LA HN 394 (IV)
L HAN 184 (III)
La hn tng 610 (III)
La hn tng b 612 (III)
L hến 446 (II)
L lồm 636 (III)
L LỐT 582 (III)
L lốt rừng 588 (III)
La lũy thảo 606 (I)
L m 178 (IV)
L mt 688 (II)
L mọi 528 (III)
L MNG 192 (III)
L nng 148 (II)
L nến 655 (III)
L nn 254 (III)
La phu mộc lun sinh 78 (IV)
La rừng 244 (IV)
Lc 218 (II)
LẠC 250 (I)
Lạc địa 256 (II)
Lạc địa sinh căn 150 (III)
Lạc địa sinh căn 152 (III)
Lc d 216 (II)
Lc d 218 (II)
Lc lan 216 (II)
Lc lan 218 (II)
Lc nước 218 (II)
Lạc quỳ 362 (I)
Lc rận 216 (II)
Lc tn phng 216 (II)
Lạc ty 126 (III)
Lạc thạch 701 (III)
Lạc thạch đằng 701 (III)
Lạc thủy kim cương 168 (II)
LẠC TIN 524 (III)
Lạc tin trứng 522 (III)
Lạc tin trứng 524 (III)
Li 112 (III)
Li Bắc bộ 116 (III)
Li cọng 116 (III)
Li cuống 116 (III)
Li lng hung 116 (III)
Li ni 116 (III)
Lai phục tử 74 (IV)
Li tru 356 (IV)
Lm na quả 528 (I)
Lam quan cc 576 (I)
Lm thảo 356 (II)
Lam trư nhĩ 238 (III)
Lam trư nhĩ 416 (IV)
Lm vồ 500 (II)
Ln bch 30 (III)
Lan bo vũ 530 (IV)
Lan bắp cải 596 (III)
Lan b lan 600 (I)
Lan cờ 444 (III)
Lan c mi đỏ 612 (II)
Lan cỏ răng 612 (II)
Lan củ chuối 464 (I)
Lan củ dy 446 (I)
LAN ĐẤT HOA TRẮNG 464 (I)
Lan điều kinh 204 (II)
Lan đui co 82 (I)
Lan gấm 232 (I)
LAN GING HƯƠNG 82 (I)
Lan ging hương nhiều hoa 82 (I)
LAN HẠC ĐNH 542 (III)
Lan hạc đnh l lớn 542 (III)
LAN HUỆ 22 (III)
Lan hương thảo 532 (I)
Lan huyết nhung gin 86 (IV)
LAN KIẾM 204 (II)
Lan kiếm 204 (II)
Lan kiếm l gio 204 (II)
Lan kiến c 612 (II)
LAN KIM TUYẾN 232 (I)
Lan leo đ 476 (IV)
Lan l hội 204 (II)
Lan lọng 442 (I)
Lan lọng 446 (I)
Lan lọng b 442 (I)
Lan m hộc 446 (I)
LAN MỘT L 444 (III)
Lan n thu 700 (III)
Lan nhung ly 232 (I)
Lan phượng nhn 376 (II)
Lan phượng vĩ 86 (IV)
Lan rũ 480 (I)
Lan rừng 304 (I)
Lan sậy 304 (I)
Lan sứa 232 (I)
Lan thảo 438 (II)
Lan thủy tin 602 (I)
Lan tin 466 (III)
LN TƠ UYN 76 (IV)
Lan tỏi 340 (II)
Lan trăm 244 (II)
Lan treo cổ 612 (II)
LAN TRC 304 (I)
LAN TỤC ĐOẠN 556 (III)
Lan tục đoạn khế 556 (III)
Lan tục đoạn Vn Nam 556 (III)
Lan vẩy rắn 244 (II)
Lan vẩy rồng 244 (II)
Lan vi 480 (I)
Lan xương c 86 (IV)
Lang cy 414 (IV)
Lang độc 136 (I)
Lẳng le 208 (III)
Lăng ớt 364 (III)
Lăng thi 676 (III)
Lăng tiu 504 (I)
LĂNG TIU CHU MỸ 506 (I)
Lanh mo 520 (I)
Lnh ngạnh 140 (II)
Lnh ngạnh hi 142 (II)
Lo bạng 422 (IV)
Lo bố đằng 26 (III)
Lo hong qua 178 (II)
Lo liễu 642 (III)
Lo nhn tr 648 (II)
LO QUAN THẢO 532 (II)
Lo qun tu 472 (IV)
Lo thử căn 36 (I)
Lo thử giao 294 (IV)
Lo thử lặc 36 (I)
Lo thử t 268 (II)
Lo x dược 416 (IV)
Lạt tiu 526 (I)
Lạt tử 526 (I)
Lạt tử thảo 436 (IV)
Lấu balansa 42 (IV)
LẤU B 678 (III)
Lấu đỏ 44 (IV)
Lấu l mỏng 42 (IV)
Lấu leo 42 (IV)
Lấu lng hoe 42 (IV)
Lấu nhu 42 (IV)
Lấu ni 42 (IV)
Lấu ng 42 (IV)
Lấu poilane 42 (IV)
Lau sậy 306 (I)
Lấu Thi 42 (IV)
Lấu tuyến 42 (IV)
Lấu xim 42 (IV)
L 68 (IV)
LẺ BẠN 422 (IV)
L ct 68 (IV)
Lệ chi 246 (III)
L đầu thch 650 (III)
L đầu tim 448 (IV)
LỆ DƯƠNG 80 (I)
Lệ dương 80 (I)
L ki ma 16 (IV)
Lệ liệu 2 (IV)
L l 4 (III)
L rừng 66 (IV)
Lệch 216 (III)
Lệch Trung Quốc 216 (III)
Lin 430 (III)
Lin cập thảo 672 (II)
Lin hương thảo 474 (IV)
Lin tiền thảo 536 (II)
Liệt biện cận 14 (III)
Liệt đ tơ 208 (III)
Liệt hiệp thu hải đường 368 (I)
Liễu ca vương 504 (IV)
Liễu lam 356 (I)
Liễu trm 482 (I)
Liễu tường 142 (IV)
LIỄU TƯỜNG HOA ĐỎ 142 (IV)
Lim 532 (III)
Lim st 532 (III)
Lim sẹt 532 (III)
Lim vng 532 (III)
Lim xanh 106 (I)
Lim xanh 532 (III)
LIM XẸT 532 (III)
LINH CHI 554 (IV)
Linh chi cổ 556 (IV)
Linh chi đa nin 554 (IV)
LINH CHI ĐA NIN 556 (IV)
Linh chi thảo 554 (IV)
Linh đan hi 709 (II)
Linh dự tử 290 (II)
Lĩnh nam sơn trc tử 524 (II)
L ba treo 548 (II)
L bin 258 (III)
Lộ bin thanh 56 (II)
Lộ bin thanh 278 (II)
Lỗ bnh tch lan 258 (III)
Lỗ bnh Trung Quốc 258 (III)
L căn 306 (I)
Lỗ danh 190 (III)
LỖ ĐỊA CC 709 (III)
L HỘI 140 (I)
L nội 576 (II)
Lọ nồi 48 (III)
La gip 596 (II)
Loa kn đỏ 22 (III)
Loa kn đỏ nhện 556 (II)
La sc 596 (II)
La ti khng mi 594 (II)
La ti mạng 594 (II)
La ti nhuộm 594 (II)
La ty thối 594 (II)
Lobeli 258 (III)
Lộc hoắc 681 (III)
LỘC MẠI 32 (II)
Lộc mại l di 32 (II)
Lộc mại nhỏ 32 (II)
Lộc thng 4 (III)
LỘC VỪNG 358 (I)
LỘC VỪNG HOA CHM 360 (I)
Li cng căn 574 (I)
Li dữu 18 (II)
Li thọ lẻo 562 (II)
Li tiền 312 (IV)
LI TIỀN 314 (IV)
Lốm đốm vng 90 (II)
Ln bon 180 (III)
Lọng bng 286 (II)
Long chu quả 524 (III)
Long cc 348 (II)
Long cốt phong 196 (II)
Long đồng 112 (I)
Long đồng nhỏ 112 (I)
Long kn 252 (II)
Long mng 655 (III)
LONG NO 622 (I)
Long no hương 400 (I)
LONG NHA THẢO 100 (I)
Long nhn 462 (II)
Long quỳ 258 (IV)
Long thiệt thảo 664 (III)
Long thổ chu 364 (II)
LONG THUYỀN 166 (II)
Lng thuyền 176 (II)
Long thuyền hoa 108 (III)
Long thuyền thảo 166 (II)
Lọng ta 286 (II)
Long tu đằng 671 (II)
Long boong 180 (III)
LỐP BỐP 120 (IV)
Lt 382 (II)
Lữ đằng cẩn 238 (III)
Lữ đằng cong 236 (III)
Lữ đằng dạng nổ 240 (III)
Lu lu ci 574 (III)
LU LU ĐỰC 258 (IV)
L m 661 (II)
Lư san thạch vi 679 (III)
LA 480 (III)
La mạch đen 474 (II)
La miến 280 (IV)
La miu 536 (IV)
La nếp 480 (III)
La tẻ 480 (III)
Lun bố 560 (IV)
LUN R ĐỔ 200 (II)
LUN THẢO L TRN 122 (IV)
Luật thảo 702 (II)
Lức 602 (III)
Lục bnh 380 (II)
Lục bồ đo 514 (IV)
Lục cong 598 (I)
Lục đậu 492 (IV)
Lục gic anh 136 (III)
LỤC LẠC 160 (II)
Lục lạc ba l di 162 (II)
Lục lạc ba l trn 160 (II)
Lục lạc b 162 (II)
Lục lạc bốn cạnh 162 (II)
Lục lạc c cảnh 162 (II)
Lục lạc đi di 162 (II)
Lục lạc gỉ sắt 158 (II)
Lục lạc hoa tm 162 (II)
Lục lạc hoa vng 162 (II)
Lục lạc khng cuống 162 (II)
Lục lạc l bắc 162 (II)
Lục lạc l bẹ 162 (II)
Lục lạc l hẹp 162 (II)
Lục lạc l ổi 156 (II)
Lục lạc lng 158 (II)
Lục lạc năm l 162 (II)
LỤC LẠC ST 158 (II)
Lục lạc thon 162 (II)
Lục lạc tư mao 162 (II)
Lục lan 204 (II)
LỨC LAN 560 (III)
Lục mại 32 (II)
Lục nguyệt tuyết 218 (IV)
Lục san h 460 (II)
LỤC THẢO 600 (I)
LỤC THẢO HOA THƯA 602 (I)
Lục thảo thưa 602 (I)
Lucuma 16 (IV)
Ln dong 342 (II)
Lng 138 (I)
Lng 342 (II)
LƯỢC VNG 480 (I)
Lưỡi b 140 (IV)
Lưỡi cọp 188 (IV)
Lưỡi cọp đỏ 665 (II)
Lưỡi cọp sọc 168 (IV)
Lưỡi cọp xanh 170 (IV)
Lưỡi cọp xanh mp vng 168 (IV)
Lưỡi hi 224 (II)
Lưỡi hổ 140 (I)
Lưỡi hm 114 (II)
Lưỡi hm 188 (IV)
LƯỠI MO TAI CHUỘT 62 (IV)
Lưỡi tru 42 (III)
Lưỡng diệp 711 (III)
Lương phấn thảo 358 (III)
Lương qua 378 (III)
Lưỡng sắc Bentham 274 (II)
Lưỡng sắc l nguyn 276 (II)
Lưỡng sắc tam thất thảo 600 (II)
Lương thảo dơi 606 (I)
LỰU 60 (IV)
Lưu k n 60 (III)
Lựu lin 368 (II)
Lựu mọi 192 (III)
Luyến hương 142 (II)
L 434 (II)
L mạch đứng 282 (III)
L mạch trắng 282 (III)
L thực 32 (IV)
L tử 32 (IV)

(trở lại đầu trang)
M
M an đằng 96 (III)
Ma an l 68 (IV)
M anh đơn 182 (III)
M anh hoa 104 (I)
Ma bn thảo 14 (I)
Ma cốt phong 574 (II)
M ĐẬU LINH 286 (I)
M đậu linh 288 (I)
M đậu linh 666 (II)
M ĐẬU LINH HOA ỐNG 668 (II)
M đậu linh l hnh tai 667 (II)
M ĐẬU LINH L TO 666 (II)
M đề 692 (II)
M ĐỀ 594 (III)
M đề nước 120 (I)
M ĐỀ NƯỚC 664 (III)
M lan 154 (III)
M lan đầu 154 (III)
Ma liễu 50 (IV)
M lộc nhung 416 (II)
M lợi cn 312 (I)
Mạ mn 252 (II)
Ma mui 574 (II)
M nhũ bồ đo 514 (IV)
Ma niu 408 (III)
M ỏn 476 (II)
M rạng 655 (III)
M rạng ấn 655 (III)
M rạng ba thy 655 (III)
M rạng Henry 655 (III)
M rạng răng 655 (III)
MẠ SƯA 636 (II)
Mạ sưa l nhẵn 636 (II)
Mạ sưa l răng 636 (II)
Mạ sưa Nam 636 (II)
Mạ sưa nilagirica 636 (II)
Mạ sưa to 636 (II)
M thầy 692 (II)
Ma thy nhọn 694 (III)
M TIỀN 338 (IV)
M tiền quạ 338 (IV)
M tin thảo 478 (IV)
M tng tử 350 (III)
M xỉ hiện 8 (IV)
Mc bao 520 (II)
Mắc ca l c lng 142 (I)
Mắc ca l di 142 (I)
Mắc ca l nhẵn 142 (I)
Mắc ca lng 150 (I)
Mc chim 172 (I)
Mắc cỡ tn d 392 (I)
MẮC COỌC DẠI 66 (IV)
Mắc cọt 66 (IV)
Mắc kẹn 654 (II)
Mac kham (Ty) 564 (III)
Mắc khn 524 (IV)
Mặc lai 374 (II)
Mạc lan 204 (II)
Mac leua 312 (II)
Mắc mt 522 (III)
Mắc mật 36 (II)
MẮC MẬT 40 (II)
Mc miều (Ty) 184 (IV)
Mắc năm ngoa 326 (IV)
Mắc nưa 312 (II)
Mạc nưa 312 (II)
Mặc nưa 312 (II)
Mặc sang hoa nhỏ 510 (III)
Mặc sang quyntaret 510 (III)
Mc sim 172 (I)
MẠCH BA GC 474 (II)
MẠCH HỘC 446 (I)
Mạch lạc 296 (IV)
MẠCH MN 466 (III)
Mạch mn ni l di 466 (III)
Mi cho 174 (II)
MI DẦM 174 (II)
Mi dầm ria 174 (II)
Mai hoa băng phiến 400 (I)
Mi l khin 308 (II)
Mi ma đằng 572 (II)
Mai ra c cnh 164 (IV)
Mai tử 28 (IV)
Mak khing 26 (III)
Mấm 524 (I)
Mắm biển 330 (I)
Mm ci 16 (I)
Mầm mạ 480 (III)
Mầm non của la 480 (III)
Mắm quăn 330 (I)
MẮM TRẮNG 330 (I)
Mm xi 126 (IV)
Mn 184 (III)
Mận 434 (II)
MẬN 32 (IV)
Mằn ct (Ty) 494 (III)
Mn cầu hảnh 184 (III)
Mận ch l 316 (II)
Mn chỉ 364 (III)
Mạn cửu tiết 678 (III)
Mạn đ la hoa 232 (II)
Mạn đ la thụ 496 (I)
MN ĐẤT 234 (III)
Mần để 168 (II)
MN ĐỈA 258 (I)
MN ĐNH HỒNG 168 (I)
Mn đường hồng 178 (III)
Mn giang hồng 334 (I)
Mn kho 42 (IV)
Mạn kinh đơn diệp 496 (IV)
MẠN KINH TỬ 496 (IV)
Mn mn 677 (II)
Mn mn hoa trắng 50 (II)
Mn mn hoa vng 52 (II)
MN MN TM 48 (II)
MN MN TRẮNG 50 (II)
MN MN VNG 52 (II)
Mn ri ta 48 (II)
Mn ri tm 48 (II)
Mần ri trắng 50 (II)
Mận rừng 564 (III)
Mận rừng 680 (III)
Mận rừng 540 (IV)
Mn tn 520 (IV)
Mn tn 524 (IV)
Mn thin hương 218 (IV)
MẦN TƯỚI 438 (II)
Măng bn tay 316 (I)
Mng cầu 230 (I)
Mng cầu dai 230 (I)
Mng cầu gai 226 (I)
Mng cầu ta 230 (I)
MNG CẦU XIM 226 (I)
MĂNG CỤT 518 (II)
Mang ki 280 (II)
Măng leo 316 (I)
Mng mng tm 48 (II)
Mng quả 316 (III)
MNG TANG 248 (III)
MĂNG TY 316 (I)
Măng ty xanh 316 (I)
Mang tử 168 (II)
MẢNH CỘNG 76 (II)
Mnh tử thụ 168 (II)
Mao cao thi 352 (II)
Mao cao thi 354 (II)
Mo cc 212 (III)
Mao địa hong 282 (II)
Mao diệp lun hon đằng 685 (II)
Mao đởm 665 (II)
Mao dược 242 (IV)
Mao dương mai 660 (III)
Mo g dại 570 (I)
MO G ĐỎ 572 (I)
Mo g đui nheo 570 (I)
MO G TRẮNG 570 (I)
Mao k thảo 100 (I)
Mao la tn 665 (II)
Mao lin thi 670 (III)
Mao liễu 632 (III)
MAO LƯƠNG 72 (IV)
Mao lương độc 72 (IV)
Mao mi 130 (IV)
Mao quả ton bn tử 550 (II)
Mao sng 124 (IV)
Mao thảo long 272 (III)
Mao tử quả 550 (II)
Mao xa đằng 172 (I)
Mao xạ hương 66 (I)
Mt đnh c 366 (III)
Mật đất 576 (III)
Mắt g 162 (III)
Mật hoa Thạch đậu lan 442 (I)
Mạt lị 112 (III)
Mắt mo 450 (I)
Mắt mo 408 (III)
MẬT MNG HOA 436 (I)
Mật nhn 464 (II)
Mặt quỷ 398 (III)
Mt rừng 368 (III)
Mật st 582 (I)
Mt to 372 (III)
Mắt tru 262 (II)
Mu ch l to 160 (III)
Mẫu đơn 110 (III)
Mẫu kinh 494 (IV)
MẪU THẢO 238 (III)
Mẫu thảo 326 (III)
Mẫu thảo mềm 238 (III)
MẪU THẢO QUẢ  DI 236 (III)
Mạy bao 520 (II)
Mạy cn cn 42 (IV)
My dốc 504 (II)
Mạy hương 228 (II)
Mạy nt ho 484 (III)
MY NƯỚC 504 (II)
Mạy sản săn 508 (IV)
Mạy vạc 508 (II)
My vọt 504 (II)
Me 372 (IV)
M 362 (III)
M 220 (IV)
Me chua 372 (IV)
Me đất 170 (I)
M ĐẤT 210 (III)
M đất nhm 210 (III)
M điệt hương 116 (IV)
Mễ dương sm 695 (III)
M lai 120 (III)
Mễ mễ mao 226 (IV)
Me quả trn 564 (III)
ME RỪNG 564 (III)
Me ty 110 (I)
Mễ thn thảo 264 (III)
Mễ toi thảo 544 (II)
M tr 142 (I)
M TR 144 (I)
M tr 150 (I)
M tr b 190 (I)
Mễ tử lan 94 (I)
Men sứa 44 (IV)
Mền tn 324 (I)
Mp m 178 (IV)
Mt lng 78 (II)
M 320 (III)
MA D 134 (II)
Ma miến 280 (IV)
Min hoa 584 (II)
Miến to 280 (IV)
Miễn tử 194 (II)
Miu kế 4 (II)
Miu nhĩ thảo 192 (IV)
Miu nhĩ thảo 242 (IV)
Miu thiệt cc 709 (III)
Mimosa 16 (I)
Minh du tử 336 (II)
Minh ty chn mảnh 96 (I)
Minh ty lưỡi liềm 96 (I)
MƠ 28 (IV)
Mồ ci 354 (II)
M cua 162 (I)
M đỏ 64 (II)
Mỏ hạc 532 (II)
M hoa đỏ 70 (II)
M hoa trắng 66 (II)
MƠ LNG 496 (III)
M MM XI 66 (II)
M mm xi tm 62 (II)
M RĂNG CƯA 68 (II)
Mỏ sẻ 701 (III)
Mơ tam thể 496 (III)
M TM 62 (II)
M trắng 54 (II)
M trắng 74 (II)
Mọ trắng 32 (II)
MC 538 (I)
Mộc 486 (III)
Mộc bnh quả 230 (III)
Mộc bt hoa 302 (III)
Mộc cận 20 (III)
Mộc cận hoa 12 (III)
Mọc cạp 66 (IV)
Mc cọt 66 (IV)
Mộc đậu 460 (I)
Mc đen 274 (I)
Mc đen 538 (I)
Mộc điền thanh 222 (IV)
Mc diều 452 (I)
Mộc hồ điệp 474 (III)
Mộc hoa 356 (IV)
Mộc hoa thụ 360 (III)
Mộc hoa trắng 28 (III)
Mộc hoạn tử 172 (IV)
MỘC HƯƠNG 686 (III)
Mộc hương nam 667 (II)
MỘC LAN TM 302 (III)
Mộc lin 10 (III)
Mộc ma hong 554 (I)
Mộc m tin 296 (IV)
Mc mật 36 (II)
Mc mật 40 (II)
Mc mo 18 (I)
Mc mo 452 (I)
Mc mo 408 (III)
MC MO NI 450 (I)
Mộc min 412 (I)
Mộc miết 382 (III)
MỘC NHĨ 544 (IV)
Mộc nhĩ đen 544 (IV)
Mộc nhĩ lng 544 (IV)
Mộc nhĩ trắng 566 (IV)
Mộc ph dung 10 (III)
Mộc sơn thạch tng 232 (I)
Mộc tặc 408 (II)
Mộc tặc thảo 408 (II)
Mc tai 74 (III)
Mc tai ln 78 (III)
Mộc t 486 (III)
Mộc thng 42 (II)
MỘC THNG 44 (II)
Mộc thng nhỏ 46 (II)
MỘC THNG TA 704 (II)
Mộc tiền 324 (II)
Mộc tiền bầu 326 (II)
Mộc tiền nhỏ 328 (II)
Mộc tiền to 326 (II)
Mối trn 680 (II)
Mom 348 (III)
MN BẠC H 138 (I)
Mn cảnh 462 (I)
MN ĐỐM 462 (I)
Mn lưỡng sắc 462 (I)
Mn nước 102 (II)
Mn nước 104 (II)
MNG B CHAMPION 671 (II)
Mng b đỏ 364 (I)
Mng b lan 364 (I)
Mng b sọc 366 (I)
MNG B TM 364 (I)
Mồng g 572 (I)
Mồng g 120 (IV)
MNG LƯNG RỒNG 214 (IV)
Mng ngựa đui 222 (I)
MNG NGỰA L C ĐUI 222 (I)
MNG RỒNG 290 (I)
Mng rừng 78 (III)
Mng tai ẩn 78 (III)
Mng tai cha kha 78 (III)
MNG TAI NƯỚC 76 (III)
Mng tai Tu 76 (III)
Mng tai Trung Quốc 76 (III)
MỒNG TƠI 362 (I)
Mồng tơi giả 234 (I)
MỒNG TƠI NI 234 (I)
Mồng tơi rừng 164 (IV)
Mp 664 (II)
Mớp gai 186 (III)
Mt 664 (II)
M mt 190 (III)
M mắt 190 (III)
M U 484 (I)
Mua b 334 (III)
MUA B 338 (III)
Mua đa hng 342 (III)
Mua hoa chy 342 (III)
MUA HOA ĐỎ 342 (III)
Mua hoa đỏ 342 (III)
Mua leo 342 (III)
Mua ln 336 (III)
Mua mi 334 (III)
Mua ni 336 (III)
Mua ng 338 (III)
Mua tp 342 (III)
MUA TP 484 (III)
MUA THẤP 336 (III)
Mua thấp 336 (III)
Mua thường 334 (III)
Mua vảy 334 (III)
Mc 180 (I)
MỨC HOA TRẮNG 28 (III)
Mức hoa trắng 28 (III)
Mức tru 514 (III)
Mức tru l nhỏ 420 (IV)
Mui biển 78 (I)
Mi ch quả mọng 182 (I)
Mi cua 162 (I)
Mi cua 276 (I)
Mũi mc 264 (II)
Mũi mc 168 (III)
MI TU 412 (II)
Mưng 358 (I)
MNG QUN 700 (II)
Mng qun rừng 700 (II)
Mng qun trắng 700 (II)
Mng thơm 138 (I)
Mng tơi 362 (I)
Mui ăn tri 552 (II)
Mui b 338 (III)
Muốm 318 (III)
Muỗm 318 (III)
Muồng 548 (I)
Mương 664 (II)
MUỒNG CỐT KH 546 (I)
Muồng cườm 651 (II)
Muồng hong hậu 542 (I)
MUỒNG HONG YẾN 542 (I)
Muồng he 546 (I)
Muồng Kim Phượng 532 (III)
Muồng l ổi 156 (II)
Muồng l trn 160 (II)
MUỒNG MỘT L 156 (II)
Muồng muồng 554 (III)
Muồng ngủ 110 (I)
Muồng nước 388 (I)
Muồng rt 224 (IV)
Muồng ty 546 (I)
Muồng thần kinh 156 (II)
MUỒNG TRU 540 (I)
MUỒNG TRUỔNG 520 (IV)
Muồng truổng 524 (IV)
MƯỚP 276 (III)
MƯỚP ĐẮNG 378 (III)
Mướp hương 276 (III)
Mướp mủ 378 (III)
MƯỚP RỪNG 164 (IV)
MƯỚP ST 582 (I)
Mướp ta 276 (III)
Mướp tu 276 (III)
Mướp ty 2 (I)
Mướp xc 582 (I)
Mướp xc hường 582 (I)
Mỹ nhn tiu 518 (I)
Mỹ vng Thạch đậu lan 442 (I)

(trở lại đầu trang)
N
Na gai 226 (I)
Na rừng 140 (III)
Nạ tấu 681 (II)
Na Xim 226 (I)
Nại đng 496 (I)
Nam bạch truật 610 (II)
Nấm bo ngư 576 (IV)
NẤM BO NGƯ VNG 575 (IV)
Nấm bọc 572 (IV)
Nấm bọc dạng đầu 572 (IV)
Nấm cỏ 542 (IV)
Nấm cỏ tranh 542 (IV)
Nắm cơm 140 (III)
Nắm cơm l hẹp 140 (III)
Nấm da 564 (IV)
Nấm đất 344 (I)
Nấm đầu g 577 (IV)
Nấm đng c 562 (IV)
Nấm đui g ty 564 (IV)
Nam dương anh hoa 366 (I)
Nấm gan b chn đỏ 568 (IV)
Nấm gan b cuồng đỏ 568 (IV)
Nấm gan b mu đồng 568 (IV)
Nấm gan b mp cuộn 568 (IV)
Nấm gi 550 (IV)
Nấm g 542 (IV)
Nấm hnh đỏ 568 (IV)
Nấm hong kim 575 (IV)
Nam hong lin 478 (II)
NẤM HƯƠNG 562 (IV)
Nấm hương chn ngắn 576 (IV)
NẤM KIM CHM 550 (IV)
Nam kỳ hương 464 (IV)
Nấm lim 554 (IV)
Nấm l ch 548 (IV)
Nấm l Drewes 548 (IV)
NẤM LƯỚI 548 (IV)
Nấm lưới vng 548 (IV)
Nấm my 564 (IV)
Nấm mo 544 (IV)
Nấm mo trắng 566 (IV)
NẤM MỠ 542 (IV)
Nam mộc hương 530 (III)
NẤM MỐI 577 (IV)
NẤM MỰC 574 (IV)
Nấm mực hố phn 574 (IV)
Nấm mực lng 574 (IV)
Nam Mỹ bnh kỳ cc 502 (IV)
Nấm ngn nhĩ 566 (IV)
Nấm nhiều mu 548 (IV)
Nấm nữ hong 548 (IV)
Nấm Paris 542 (IV)
Nam Phi diệp 590 (II)
Nam qua 182 (II)
Nấm quỷ bt hồng 548 (IV)
Nấm quy đầu lưới 548 (IV)
Nấm rạ 570 (IV)
NẤM RƠM 570 (IV)
Nấm rừng trm 568 (IV)
Nam si hồ 602 (III)
Nam sm 32 (I)
Nấm s trắng 576 (IV)
Nấm s vng 575 (IV)
Nấm s xm 576 (IV)
Nam sơn đằng 350 (II)
Nam sơn tra 334 (II)
Nấm sữa 576 (IV)
Nấm tai mo 544 (IV)
Nấm Tm trc 548 (IV)
Nam to nhn 194 (III)
Nấm thần tin 554 (IV)
Nấm thng 568 (IV)
Nam t b 488 (I)
Nam tiền hồ 58 (II)
NẤM TRM 568 (IV)
Nấm trắng 542 (IV)
NẤM TRỨNG 572 (IV)
Nấm trứng lớn 572 (IV)
Nấm trường thọ (Longevity
mushroom) 554 (IV)
Nấm tuyết 566 (IV)
Nam uy linh tin 90 (IV)
NẤM VN CHI 564 (IV)
Nam viễn ch 620 (III)
Nam viễn ch 622 (III)
Nam x đằng 666 (II)
Nam xch thược 705 (III)
Năn cao 692 (II)
Nần đen 306 (II)
Nần gạc nai 306 (II)
Nần gừng 306 (II)
Nần gừng 308 (II)
Năn ln 692 (II)
Nần nghệ 306 (II)
Nần nghệ 308 (II)
Năn ống 692 (II)
NNG ĐƠN TƯỚNG QUN 146 (II)
Năng gia 244 (I)
Nng hai ta 184 (III)
NNG HOA TRẮNG 148 (II)
Nng nng 470 (I)
Nng nng Đi Loan 478 (I)
NNG NNG TRỨNG ẾCH 470 (I)
Năng ngọt 692 (II)
Nng ta 146 (II)
Nanh heo 166 (IV)
Nắp nước 434 (III)
N hoa thảo 234 (III)
N xương bồ 50 (I)
Nn 130 (I)
Nga bất thực thảo 578 (I)
Nga cước bản 671 (III)
Nga mi đậu 166 (III)
Nga truật 192 (II)
Ng voi 238 (II)
Ng voi Thi 166 (IV)
Ngạc l 544 (III)
Ngắc nghẻo 556 (II)
Ngải cau 186 (II)
NGẢI CHN VỊT 294 (I)
NGẢI CỨU 296 (I)
Ngải dại 296 (I)
Ngải dại 114 (II)
NGẢI ĐEN 144 (III)
Ngải diệp 296 (I)
Ngải giao ton bn tử 554 (II)
Ngải hoang 160 (I)
Ngải hm 698 (II)
Ngải lục bnh 698 (II)
Ngải mặt trời 534 (IV)
Ngải mu 146 (III)
Ngải mu 148 (III)
Ngải mọi 188 (II)
Ngải mọi 548 (II)
Ngải nạp hương 400 (I)
NGẢI NẠP HƯƠNG ĐẦU TO 673 (II)
Ngải ng 166 (IV)
Ngải rt 610 (II)
Ngải rt 528 (III)
NGẢI TIN 620 (II)
Ngải tin 146 (III)
Ngải trắng 188 (II)
Ngải tượng trắng 316 (IV)
Ngải xanh 534 (IV)
Ngăm 664 (II)
Ngăm lng dy 664 (II)
Ngăm lng mp xẻ 664 (II)
Ngăm quả trn 664 (II)
Ngn bất hon 685 (II)
Ngn giao cc 518 (III)
Ngn hạnh 534 (II)
Ngn hậu phc 360 (III)
Ngn hoa hiện 580 (II)
Ngn lin quả 348 (II)
NGN NHĨ 566 (IV)
Ngn quế 486 (III)
Ngn trắng 148 (III)
Ngang thin chung 180 (I)
Ngnh ngạnh 140 (II)
Ngạnh thng thảo 84 (I)
Ngao hưu 697 (II)
Ngu dại 94 (I)
Ngu tu 94 (I)
Ngấy 128 (IV)
NGẤY HƯƠNG 128 (IV)
NGẤY L HỒNG 134 (IV)
Ngấy l nhỏ 130 (IV)
NGẤY LNG GỈ 132 (IV)
NGẤY TA 130 (IV)
Nghể 648 (III)
Nghể 2 (IV)
Nghể b 644 (III)
Nghể bo 648 (III)
NGHỂ BNG 644 (III)
Nghể bột 648 (III)
Nghể chm 356 (I)
Nghể chm 648 (III)
Nghể chn vịt 648 (III)
Nghể chm 648 (III)
Nghể dại 632 (III)
NGHỆ ĐEN 192 (II)
Nghể điểm 648 (III)
Nghể dnh 648 (III)
Nghể đng 644 (III)
Nghể gai 648 (III)
Nghể hnh sợi 646 (III)
Nghể hoa di 648 (III)
NGHỂ HOA ĐẦU 634 (III)
Nghể hoa nhỏ 648 (III)
NGHỆ HƯƠNG 152 (II)
Nghể l c tai 648 (III)
Nghể l đo 648 (III)
Nghệ Lo 188 (II)
NGHỂ LNG 2 (IV)
Nghể lng dy 2 (IV)
Nghệ Mẹo 188 (II)
Nghể nhẵn 648 (III)
Nghể nhỏ 648 (III)
Nghể nhuộm 648 (III)
Nghể ốm 648 (III)
Nghể qun 648 (III)
NGHỂ RĂM 640 (III)
NGHỂ RU 632 (III)
Nghệ rừng 188 (II)
Nghệ si 188 (II)
Nghệ tm 192 (II)
Nghể trắng 632 (III)
NGHỆ TRẮNG 188 (II)
Nghệ trắng 190 (II)
Nghể tru 2 (IV)
NGHỆ VNG 190 (II)
Nghệ xanh 188 (II)
Nghể xuyn l 650 (III)
Nghnh dương hoa 634 (II)
Nghnh xun hoa 360 (III)
Nghiệt mễ 480 (III)
NG 526 (IV)
Ngổ ăn 226 (III)
Ng cng thảo 616 (I)
Ngổ dại 693 (II)
Ngổ đắng 693 (II)
Ngổ đất 693 (II)
NG ĐỒNG 502 (II)
NG ĐỒNG 124 (III)
Ng đồng cy gỗ 502 (II)
Ng gai 412 (II)
Ngổ hương 693 (II)
Ngổ ni 500 (IV)
NGỔ NƯỚC 476 (IV)
Ng thi 312 (I)
Ngổ thơm 693 (II)
Ngổ tru 693 (II)
Nga Đại quả dung 480 (II)
NGA VI LỚN 206 (III)
Ngoại mộc Nam Bộ 661 (II)
NGỌC BT 356 (IV)
NGỌC DIỆP 705 (II)
Ngọc diệp kim hoa 420 (III)
Ngọc điệp mai 42 (III)
Ngọc đường xun 302 (III)
Ngọc h bao 326 (II)
Ngọc kinh 188 (II)
Ngọc kỳ ln 136 (II)
NGỌC LAN 360 (III)
Ngọc lan hoa 302 (III)
Ngọc lan ta 360 (III)
Ngọc lan ty 508 (I)
Ngọc lan ty dạng bụi 508 (I)
Ngọc lan trắng 360 (III)
Ngọc mễ 526 (IV)
NGỌC NỮ 72 (II)
Ngọc nữ Ấn Độ 58 (II)
NGỌC NỮ BIỂN 60 (II)
Ngọc nữ biển 60 (II)
NGỌC NỮ ĐỎ 64 (II)
NGỌC NỮ HOA DI 58 (II)
Ngọc nữ răng 68 (II)
Ngọc nữ thơm 54 (II)
Ngọc ph dung 154 (II)
Ngọc quả 661 (III)
Ngọc quả hoa 661 (III)
Ngọc sai thảo 270 (III)
Ngọc sm 628 (III)
Ngọc tiu 586 (III)
Ngọc trc 626 (III)
NGỌC TRC 628 (III)
Ngom 664 (II)
Ngn vng 530 (II)
Ngồng png cng (Dao) 388 (I)
Ngt nghẻo 556 (II)
Ngũ b phong 676 (III)
Ngũ bỉ thảo 676 (III)
Ngư chm thảo 224 (I)
Ngũ chi sơn sm 8 (I)
Ngư cốt mộc 522 (I)
Ngũ diệp đằng 562 (I)
Ngũ diệp sm 598 (II)
Ngũ diệp thự dự 300 (II)
Ngũ gia 34 (I)
Ngũ gia b 34 (I)
Ngũ gia b chn chim 32 (I)
NGŨ GIA B CHN CHIM 194 (IV)
Ngũ gia b chn chim 196 (IV)
NGŨ GIA B GAI 30 (I)
NGŨ GIA B HƯƠNG 34 (I)
Ngũ gia nhỏ 34 (I)
Ngũ gic 686 (II)
NGŨ GIC 142 (IV)
Ngũ hương thảo 663 (III)
Ngư hương thảo 354 (III)
Ngũ long lan 182 (III)
Ngũ mai tử 198 (IV)
Ngũ nha quả 284 (II)
Ngũ sắc 90 (II)
Ngũ sắc diệp 164 (IV)
Ngũ sắc mai 182 (III)
Ngũ thất phong 676 (III)
Ngư tinh thảo 38 (III)
NGŨ TRẢO 562 (I)
NGŨ TRẢO 494 (IV)
Ngũ trảo l c răng 494 (IV)
Ngũ trảo lan 290 (I)
Ngũ trảo long 504 (I)
Ngũ trảo long 562 (I)
Ngũ trảo long 676 (III)
Ngũ vị cuống di 198 (IV)
Ngũ vị hoa to 198 (IV)
Ngũ vị nam 140 (III)
Ngư vĩ thảo 683 (III)
NGŨ VỊ TỬ 198 (IV)
NGŨ VỊ TỬ NAM 140 (III)
Ngư xuyển thảo 154 (III)
Ngt 683 (II)
Ngt wallich 683 (II)
Ngưu bạch đằng 628 (II)
Ngưu bng 260 (I)
NGƯU BNG 260 (I)
Ngưu cn thảo 630 (III)
Ngưu cần thảo 390 (II)
Ngưu ch 663 (III)
Ngưu đại lực đằng 372 (III)
Ngưu gic tiu 526 (I)
Ngưu huyết lin 288 (I)
Ngưu ni thị 316 (II)
NGƯU TẤT 44 (I)
Ngưu tất cc 436 (IV)
Ngưu tất nam 42 (I)
Ngưu trng ma 404 (II)
Ngưu trng thảo 264 (II)
Ngưu vĩ thi 240 (IV)
Ngưu vĩ thất 682 (III)
Ngưu xuyn đằng 118 (IV)
Nguyn bảo thảo 60 (III)
Nguyễn cộng 210 (I)
Nguyn tuy 130 (II)
Nguyệt bạch 154 (II)
Nguyệt quất 412 (III)
NGUYỆT QUỚI 412 (III)
Nguyệt qu 412 (III)
Nh can 687 (II)
Nha đam 140 (I)
NHA ĐẢM TỬ 432 (I)
Nha đởm tử 432 (I)
Nha lot thảo 204 (IV)
Nhi 112 (III)
Nhi cng 606 (III)
Nhi cọng 116 (III)
Nhi đi di 116 (III)
Nhi gn 116 (III)
Nhi hoa dy 116 (III)
Nhi l nguyệt quế 116 (III)
Nhi l quế 116 (III)
Nhi lang 116 (III)
Nhi leo 116 (III)
Nhi lng hung 116 (III)
Nhi mc 116 (III)
Nhi mạng 116 (III)
Nhi năm gn 116 (III)
Nhi nhăn 116 (III)
Nhi nhiều hoa 116 (III)
Nhi ni 116 (III)
Nhi tam kinh 116 (III)
Nhi thon 116 (III)
Nhải tm 144 (III)
Nhi tơ di 116 (III)
Nhm 38 (II)
Nham quế 486 (III)
Nhm rừng 34 (II)
Nhn diện quả 526 (II)
Nhn diện thụ 348 (II)
Nhn din tử 348 (II)
Nhẫn đng 262 (III)
Nhn hiện 20 (I)
NHN HƯƠNG 657 (III)
Nhn khởi 322 (II)
Nhn knh đậu 404 (II)
Nhn sm Ph Yn 8 (I)
Nhn sm tam thất 500 (III)
Nhn sm Việt Nam 502 (III)
Nhn tr cao 648 (II)
NHN TRẦN 66 (I)
Nhn trần bồ bồ 68 (I)
Nhn trần ct 64 (I)
Nhn trần hao 669 (II)
Nhn trần l nhỏ 64 (I)
Nhn trần nam 88 (I)
Nhn trần nhiều l bắc 64 (I)
Nhn trần Ty Ninh 64 (I)
NHN TRẦN TA 64 (I)
Nhật Bản tục đoạn 318 (II)
NHẤT CHI HONG HOA 284 (IV)
Nhất chi hương 480 (IV)
Nhất điểm hồng 402 (II)
Nhất điểm huyết 668 (II)
Nhất đa vn 674 (III)
Nhất kiến hương 444 (IV)
Nhất phẩm hồng 456 (II)
Nhất thất thảo 442 (I)
Nhất xuyến hồng 158 (IV)
Nhu Nam Bộ 388 (III)
Nhu nhỏ 394 (III)
Nhu ni 392 (III)
Nhầu ni 396 (III)
NHU NƯỚC 394 (III)
Nhu nước l thuốc 394 (III)
Nhu tn 398 (III)
Nhĩ ct thảo 688 (III)
Nhĩ hương thảo 14 (I)
Nhị quản độc hoạt 274 (II)
Nhị rối ba l 104 (III)
Nhĩ thảo 632 (II)
Nhị tuyến 466 (IV)
Nhin nhin 414 (IV)
NHO BIỂN 86 (II)
Nho cong queo 498 (IV)
NHO DẠI 202 (I)
NHO DẠI 498 (IV)
Nho dịu 498 (IV)
NH ĐNG 658 (III)
Nho kh Phương Đng 40 (III)
NHO NI 200 (I)
Nho rừng 202 (I)
Nho ta 10 (II)
NHỘI 396 (I)
Nht 382 (II)
Nht Nhật Bản 414 (II)
Nht ty 414 (II)
Nhớt tm 36 (IV)
Nhũ cc rau 288 (IV)
Như hoa 182 (III)
Nhựa ruồi l nu 703 (II)
Nhựa ruồi l nhỏ 703 (II)
Nhựa ruồi l trn 703 (II)
NHỤC ĐẬU KHẤU 661 (III)
Nhục đậu khấu 661 (III)
Nhục điếu chung 152 (III)
Nhục quả 661 (III)
Nhung diện bi 310 (III)
Nhung diện ru 310 (III)
NHUNG HOA 106 (III)
Nhung hoa thụ 104 (I)
Nhung mao ton bn tử 554 (II)
Nhược lan lan hoa 672 (II)
NHƯƠNG L KIM CANG 340 (III)
Nhuyễn tảo 316 (II)
Niễng 536 (IV)
NIỄNG CI 506 (II)
Niễng đực 246 (II)
Niềng niễng 536 (IV)
NIỆT D 504 (IV)
NỞ NGY ĐẤT 580 (II)
Nổ quả trắng 510 (II)
Nổ tiễn tử 236 (I)
Nổ trắng 470 (I)
NỌC SỞI 58 (III)
Nối ci 266 (II)
Nong 236 (I)
Nng 184 (IV)
Nụ o hoa tm 480 (IV)
NỤ O HOA VNG 272 (IV)
NỤ O TM 484 (IV)
Nụ o vng 272 (IV)
NỮ LANG 472 (IV)
Nữ lang nhện 474 (IV)
Nữ trinh 216 (III)
NỮ TRINH 218 (III)
Nưa 358 (IV)
NƯA CHUNG 196 (I)
NC NC 474 (III)
Nng si sẻng (Ty) 124 (IV)

(trở lại đầu trang)
O
chương 622 (I)
cữu 46 (IV)
cữu 176 (IV)
cửu 306 (IV)
đậu 490 (IV)
ĐẦU PHỤ TỬ 46 (I)
du 176 (IV)
DƯỢC 232 (III)
dược nam 232 (III)
dược Trung Quốc 232 (III)
Ổ kn 640 (II)
Ổ kiến 46 (III)
kim đằng 378 (I)
lang đằng 671 (II)
lim mẫu 562 (I)
lim mẫu 390 (IV)
liu khc gốc 348 (III)
mạch 474 (II)
MI 544 (I)
mi 620 (I)
nha đằng 592 (II)
phỉ 306 (IV)
Ổ phượng 596 (III)
QUYẾT 306 (IV)
r biển 36 (I)
r cạn 6 (II)
r đỏ 36 (IV)
r gai 36 (I)
r lửa hoa cong 705 (II)
R NƯỚC 36 (I)
r to 36 (I)
Ổ RỒNG 596 (III)
Ổ rồng lớn 596 (III)
thụ quả 176 (IV)
Oa cự 170 (III)
OA NHI ĐẰNG 444 (IV)
Oa thi 170 (III)
Ốc cẩu 120 (IV)
ỔI 38 (IV)
Ổi nho 182 (III)
Ổi xẻ 38 (IV)
Om Ấn 226 (III)
Ỏng ảnh 470 (IV)
Ỏng ảnh hồng 470 (IV)
Ong bầu 682 (II)
ng bầu 683 (II)
ng lo armand 46 (II)
Oregano 663 (III)
Osaka đỏ 416 (II)
ỚT LN L TO 514 (III)
Ớt ln l to 514 (III)
Ớt rừng 364 (III)
Ớt ruộng 272 (III)

(trở lại đầu trang)
P
Ph huyết đan 656 (II)
Pha liễu 336 (II)
Ph lủa 358 (IV)
Pha tốp (Lai Chu) 470 (I)
Phc c 550 (IV)
Phắc van 348 (III)
Phn chi hoa 412 (I)
Phấn đon hoa 50 (III)
Phẩn ki đốc 314 (IV)
Phan nhẫm 38 (IV)
Phan thạch lựu 38 (IV)
Phấn t giải 304 (II)
Pho đạn thụ 136 (II)
Phất dũ l hẹp 344 (II)
Phất dũ sậy 344 (II)
Phật gip thảo 208 (IV)
PHẬT THỦ 24 (II)
Phật thủ cam 24 (II)
Phật thủ hương duyn 24 (II)
PHN ĐEN 570 (III)
Phi cng thin 86 (IV)
Phi điệp kp 242 (II)
Phi dương thảo 454 (II)
PHI LAO 554 (I)
Phi lau 554 (I)
Phi tử 126 (I)
Phin mộc miết 338 (IV)
Phin sc 630 (III)
Phin thự 88 (III)
Phiết ln 424 (I)
Phong cẩu thự 450 (IV)
Phng đảng sm 502 (I)
Phong huệ 530 (IV)
Phong huệ đỏ 530 (IV)
Phong hương thụ 242 (III)
Phong kh thảo 70 (I)
Phng kỷ 667 (II)
Phng kỷ cửa biển 667 (II)
Phng kỷ fan 667 (II)
Phng kỷ Hải Nam 667 (II)
Phng kỷ mềm 667 (II)
Phng kỷ thanh lịch 667 (II)
Phong lữ 532 (II)
PHONG LỮ THẢO 530 (III)
Phong lữ thảo 530 (III)
Phong lun mễ 681 (II)
Phng lưng lửng 212 (III)
Phong oa thảo 681 (II)
Phng phong thảo 224 (I)
Phong so thảo 210 (III)
Ph bnh 198 (III)
PH DUNG 10 (III)
Ph dung cc 154 (II)
Ph qu 344 (II)
Ph thi 324 (III)
Ph tiu 586 (III)
Phụ tử thảo 100 (I)
Ph vĩ nhm 88 (I)
PHC SM 218 (I)
Phục sinh thạch đậu lan 442 (I)
Phượng đỏ 240 (II)
Phương hnh thảo 418 (IV)
Phương hương 216 (I)
Phương hương thạch đậu lan 442 (I)
Phượng nhn lin 380 (II)
Phượng nhỡn thảo 655 (II)
Phượng ty 240 (II)
Phượng tin 76 (III)
Phượng tin hoa 74 (III)
Phượng vng 532 (III)
PHƯỢNG VĨ 240 (II)
Phượng vĩ thảo 52 (IV)
Pơ mu 486 (I)
PƠ MU 508 (II)
Pơ mu giả 486 (I)
Pola sahat 677 (II)

(trở lại đầu trang)
Q
Quả giun 70 (IV)
Qua hương thảo 100 (I)
QUA LU 702 (III)
Qua lu Ba V 702 (III)
Qua lu chn vịt 702 (III)
Qua lu l nguyn 702 (III)
Qua lu trứng 702 (III)
Quả lng nhm 686 (II)
Qua mộc 102 (I)
Quả nấc 70 (IV)
Quả nhn sm 254 (IV)
Quạ quạ 701 (II)
Quả thang 320 (IV)
Quả thượng diệp 442 (I)
Quả trường sinh 144 (II)
Qua tử kim 324 (II)
Qua tử thảo 210 (IV)
Quạch đen vi 671 (II)
Quan m biển 496 (IV)
Quan m đậu 460 (I)
Quan m lin 96 (I)
Quan m tọa lin 222 (I)
Quan chi 308 (I)
QUN CHNG 224 (II)
Quắn hoa 636 (II)
Quản hoa m đậu linh 668 (II)
Quắn hoa Nam bộ 636 (II)
Quan hong b 550 (III)
Qun thin tử 316 (II)
Quản trọng 2 (III)
Quang đồng 116 (I)
Quảng Đng điệp đậu 78 (II)
Quảng Đng kim tiền  thảo 262 (II)
Quảng Đng ty qua 276 (III)
Quang hiệp Hải đồng 674 (III)
Quảng hoắc hương 614 (III)
Quang lang 270 (I)
Quang lang 272 (I)
Quang lang 384 (IV)
Quang minh thảo 226 (IV)
Quảng mộc hương 686 (III)
Quảng phng kỷ 667 (II)
Quang quả mộc miết 394 (IV)
Quảng vương bất lưu hnh 494 (II)
Quao 340 (II)
Quao ni 340 (II)
QUAO NƯỚC 338 (II)
Quao trng xẻ 340 (II)
Quao Trung bộ 340 (II)
Quao vng 340 (II)
QUẤT 26 (II)
Quất diệp ba kch 392 (III)
Quất hồng b 38 (II)
QUẾ 624 (I)
Quế chi 624 (I)
Quế đất 228 (III)
Quế hoa 486 (III)
Quế nhục 624 (I)
Quo 318 (III)
Qut hi 224 (III)
Quỷ chm thảo 384 (I)
Quỷ chm thảo 386 (I)
Quỷ cốt chm 384 (I)
Quỷ cừu 370 (II)
Quỳ dại 412 (IV)
Quỷ hong hoa 384 (I)
Quỷ lăng 428 (IV)
Quy nam 662 (II)
Quỳ thin trc 530 (III)
Quỷ trm 384 (I)
Quỷ trm 386 (I)
Quỷ vũ tiễn 675 (II)
Quyển b 214 (IV)
QUYỂN B MC 216 (IV)
Quyển b trường sinh 214 (IV)
QUYỂN B XANH LỤC 212 (IV)
Quyết gạc nai 580 (I)
Quyết lng nhọn 202 (II)
Quyết minh 548 (I)
Quỳnh 406 (II)
Quỳnh hoa 406 (II)
Qut gai 324 (I)
Qut rừng 324 (I)

(trở lại đầu trang)
R
R đẹt lửa 388 (I)
Rai l phất dũ 480 (I)
Rm bụt hoa kp 20 (III)
RM BỤT XẺ CNH 14 (III)
Rm lỗ b 216 (III)
Rm tu 216 (III)
Rm Trung Quốc 216 (III)
Rng 58 (I)
Rạng 212 (III)
Rng m địa chẻ ba 674 (II)
Rng m địa xẻ ba 488 (III)
Rng bay 362 (II)
RNG BIỂN 58 (I)
RNG CAN XỈ L DI 320 (I)
Rng chn xỉ lược 54 (IV)
Răng cưa ta 240 (III)
Rng dại 58 (I)
RẠNG ĐNG 390 (I)
Rng đui phụng 358 (II)
Rng đui phượng l sồi 362 (II)
Rng gạc nai 580 (I)
Rng hnh đen 306 (IV)
Rng hỏa mạc 679 (III)
Rng hỏa mạc lưỡi 64 (IV)
Rng ni 224 (II)
Rng quần ln cầu lớn 206 (III)
Rng rng 280 (II)
Rng tai chuột Bắc 679 (III)
Rng tai chuột cuống 679 (III)
Rng tai chuột seari 679 (III)
Rng tai chuột thường 62 (IV)
Rng thổ xỉ b 652 (II)
RNG TIN TỌA GAI NHỎ 196 (II)
Rng tổ phụng 318 (I)
Rng trắc 72 (I)
Rng trn l 452 (III)
RNG VỆ NỮ 72 (I)
Rng vệ nữ c đui 74 (I)
Rng vệ nữ phi 74 (I)
RNG VỆ NỮ QUẠT 74 (I)
Rnh rnh 280 (II)
Rau bnh li 590 (I)
Rau bao 286 (IV)
Rau bầu đất 606 (II)
Rau bp 574 (II)
Rau bồ cc 168 (III)
Rau bợ nước 324 (III)
Rau bướm 510 (IV)
Rau cần 246 (I)
Rau cần 464 (III)
Rau cẩn 510 (IV)
Rau cần dại 72 (IV)
Rau cần nước 464 (III)
RAU CẦN TA 464 (III)
RAU CẦN TY 246 (I)
RAU CẦN TRI 580 (I)
RAU CNG CUA 534 (III)
RAU CU CHỈ VNG 552 (IV)
Ru cy 462 (IV)
Rau chn vịt 588 (II)
Rau chc 150 (IV)
Rau chc 450 (IV)
Rau choi 234 (III)
Rau chua l 402 (II)
Rau chui 276 (II)
Rau cc 588 (II)
Rau cc 608 (I)
RAU CC SỮA 288 (IV)
RAU ĐẮNG 630 (III)
RAU ĐẮNG BIỂN 338 (I)
RAU ĐẮNG ĐẤT 544 (II)
RAU ĐẮNG L LỚN 328 (III)
Rau đắng l vng 544 (II)
Rau đay 122 (II)
RAU AY QUẢ DI 124 (II)
RAU ĐAY QUẢ TRN 122 (II)
Ru d 675 (III)
RAU DỀN CƠM 178 (I)
Rau dền đỏ 164 (I)
Rau dền đỏ 176 (I)
RAU DỀN GAI 174 (I)
Rau dền Hmng 106 (III)
RAU DỀN TA 176 (I)
RAU DỆU 166 (I)
RAU DIẾP 170 (III)
RAU DIẾP DẠI 286 (IV)
Rau diếp đắng 288 (IV)
RAU DỚN 202 (II)
Rau đồng tiền 356 (II)
Rau dừa bụi 272 (III)
RAU DỪA NƯỚC 270 (III)
Rau dừa tru 270 (III)
Rau gai 252 (I)
Rau hến 306 (III)
RU HM 358 (IV)
Ru hm hoa ta 358 (IV)
Rau hng ăn gỏi 404 (I)
Rau hng lng 458 (III)
Rau khai 420 (II)
Rau khc 568 (II)
RAU KHC DẠI 566 (II)
RAU KHC NẾP 568 (II)
RAU KHC NHIỀU THN 570 (II)
Rau khc vng 568 (II)
Rau lang 88 (III)
Rau lằng 32 (I)
Rau li 606 (II)
Rau lưỡi b 590 (I)
RAU M 574 (I)
Rau m chuột 54 (III)
Rau m dại 52 (III)
Rau m họ 54 (III)
RAU M L RAU MUỐNG 402 (II)
RAU M L TO 52 (III)
RAU M LNG 536 (II)
RAU M MỠ 54 (III)
Rau m ngọ 650 (III)
Rau m nước 596 (II)
Rau m rừng 52 (III)
Rau m suối 596 (II)
Rau m tha 536 (II)
Rau m ta 402 (II)
Rau m vĩ 182 (IV)
Rau mc 384 (III)
RAU MC 150 (IV)
RAU MC BAO 386 (III)
Rau mc gai 186 (III)
RAU MC THON 384 (III)
Rau mảnh bt 84 (II)
Rau mt bao 386 (III)
RAU MỎ 594 (II)
Rau mọi 32 (II)
Rau mồng tơi 362 (I)
Rau mi tu 412 (II)
RAU MUỐI 586 (I)
Rau muối dại 588 (I)
RAU MUỐNG 86 (III)
RAU MƯƠNG 272 (III)
RAU MUỐNG BIỂN 96 (III)
Rau mương đất 272 (III)
Rau mương đứng 272 (III)
Rau mương thon 272 (III)
Rau nghể 640 (III)
Rau nghiến 420 (II)
RAU NGỔ 693 (II)
Rau ngổ thơm 226 (III)
RAU NGT 186 (IV)
Rau ngt leo 420 (II)
Rau ngt ni 348 (III)
Rau ngt rừng 348 (III)
Rau nhớt 120 (II)
Rau nht 440 (III)
RAU OM 226 (III)
Rau om Ấn Độ 226 (III)
Rau om Trung Quốc 226 (III)
Rau phấn 164 (IV)
RAU PHONG LUN 681 (II)
Rau quế 456 (III)
RAU RĂM 642 (III)
Rau rng 430 (I)
RAU RU 482 (IV)
Rau rệu 166 (I)
RU RỒNG 290 (III)
RAU RƯƠI 110 (II)
Rau rươi l bắc 110 (II)
RAU RT 440 (III)
RAU SAM 8 (IV)
Rau sam hoa lớn 6 (IV)
Rau sam trắng 338 (I)
RAU SẮNG 348 (III)
Rau sng chua dy 650 (III)
Rau tai voi 590 (I)
Rau tai voi hoa phểu 590 (I)
Rau tai voi lng mc cu 590 (I)
RAU TAI VOI NHỎ 590 (I)
Rau tần 324 (III)
Rau tần dy l 100 (II)
Rau tần 608 (I)
RAU TU BAY 602 (II)
Rau tu bay l xẻ 602 (II)
RAU TỀ TẤM 679 (II)
RAU THA L 212 (I)
Rau thơm lng 100 (II)
RAU THỦY 486 (IV)
Rau tinh t 282 (III)
Rau tc quăn 304 (IV)
Rau trai trắng 108 (II)
Rau Từ Bi 164 (I)
Rau vai 552 (IV)
Rau vảy ốc 24 (IV)
Rau vẩy ốc 122 (IV)
RAU VI 488 (III)
RAU XƯƠNG C 306 (III)
RY 134 (I)
Ry 136 (I)
Ry bạc h 138 (I)
Ry dại 134 (I)
RY GAI 186 (III)
Ry leo 10 (IV)
RY LEO L HEO 12 (IV)
Ry leo l hẹp 12 (IV)
Ry leo l hẹp 14 (IV)
Ry leo l rch 76 (IV)
RY LEO TRUNG QUỐC 10 (IV)
Ry thượng thụ ni 687 (III)
RY VOI 136 (I)
R đẹt bon 388 (I)
R đẹt Trung Quốc 388 (I)
Rễ gi 698 (III)
Rễ kế 318 (II)
Rẻ quạt 374 (I)
Rễ Thổi lửa 386 (II)
Re trắng l hẹp 498 (II)
RU Đ 546 (IV)
R r 498 (II)
R R 34 (III)
R r bng go 498 (II)
R r l lớn 498 (II)
R r nang tai 498 (II)
R r nhnh ba 498 (II)
Ra xanh 366 (II)
RIỀNG 154 (I)
Riềng ấm 148 (I)
RIỀNG ẤM 158 (I)
Riềng bẹ 142 (I)
Riềng bẹ 160 (I)
Riềng bnh nam 160 (I)
Riềng dại 534 (IV)
Riềng di lng mp 160 (I)
Riềng đẹp 158 (I)
RIỀNG GI 534 (IV)
Riềng hai hoa 160 (I)
Riềng Hải Nam 160 (I)
Riềng henry 160 (I)
Riềng hoa thưa 160 (I)
Riềng khng mũi 160 (I)
RIỀNG L BẮC TO 142 (I)
Riềng l nhọn 156 (I)
Riềng lưỡi ngắn 160 (I)
Riềng maclure 160 (I)
Riềng malacca 150 (I)
Riềng một l 160 (I)
RIỀNG NẾP 146 (I)
Riềng ni lng 150 (I)
Riềng rừng 160 (I)
Riềng rừng 548 (II)
Rọc rạch 388 (I)
Rọc rạch lửa 388 (I)
Roi 434 (II)
Rớn đen 74 (I)
Rong biển 182 (IV)
Rong cn bố 560 (IV)
Rong đỏ 558 (IV)
RONG MƠ 182 (IV)
Rong mơ chổi 182 (IV)
Rong mơ l hẹp 182 (IV)
Rong mơ mảnh 182 (IV)
Rong mơ sừng di 182 (IV)
Rong mơ thỏi nhiều gai 182 (IV)
Rong mơ tro 182 (IV)
Rồng nhả ngọc 72 (II)
Rồng rồng 348 (III)
RONG SỤN 558 (IV)
Rộp 120 (II)
Ru bi 644 (II)
R R 498 (II)
R r 34 (III)
R r bi 498 (II)
R r bờ sng 498 (II)
R r cuống di 498 (II)
R r m ct 498 (II)
RM NAO 656 (III)
RUM THƠM 246 (IV)
Rum thơm 246 (IV)
RUNG RA 683 (III)
RUNG RC 378 (I)
Ruối ru 310 (III)
Ruối trn 310 (III)
Ruối trn di 310 (III)
Ruối Trung bộ 310 (III)
Rt dại 84 (I)
Rt dế 378 (I)
RT NƯỚC 84 (I)
Rt ruột 530 (II)

(trở lại đầu trang)
S
SẢ 208 (II)
Sa b tử 654 (II)
Sả Citronella 208 (II)
SẢ HOA HỒNG 206 (II)
Sả java 208 (II)
SA K 298 (I)
Sa khương 142 (III)
Sa la tử 654 (II)
Sa lạp mộc 152 (IV)
Sa lạp nước 152 (IV)
Sa l 68 (IV)
Sả Lemongrass 208 (II)
Sả ln 208 (II)
Sả mu 208 (II)
Sa mộc 270 (I)
Sa mộc 272 (I)
Sa mộc 184 (II)
SA MU 184 (II)
SA NHN 190 (I)
Sa nhn hai hoa 160 (I)
Sa nhn hồi 160 (I)
Sa nhn k 192 (I)
Sa nhn min 192 (I)
Sa nhn nhọn 192 (I)
Sa nhn Quảng Ty 192 (I)
Sa nhn sung 192 (I)
Sa nhn tm 190 (I)
Sa nhn trứng 192 (I)
Sả Palmarosa 206 (II)
Sả Palmarosa 208 (II)
Sa sm bắc 542 (II)
SA SM NAM 188 (III)
Sa thụ 184 (II)
Sả ta 208 (II)
Sả trắng 208 (II)
Sắc tử balansa 342 (III)
Sắc tử chm tự tn 342 (III)
Sai 508 (IV)
SI ĐẤT 500 (IV)
Si đất ba thy 502 (IV)
Si đất ba thủy 502 (IV)
Si đất giả 560 (III)
Si gục 709 (III)
Si hồ 616 (III)
Si hồ nam 600 (III)
Si hồ nam 602 (III)
SI LAN 438 (IV)
Si lang 438 (IV)
Si lng 438 (IV)
Sala 136 (II)
Sam 184 (II)
SM BO 10 (I)
Sam b 184 (II)
SM BỐ CHNH 8 (I)
Sm bố chnh 10 (I)
SM BỒNG BỒNG 2 (III)
SM CAU 186 (II)
Sm cau hoa thưa 176 (II)
Sm cho mo 372 (III)
Sm cheo mo 372 (III)
Sm cuốn chiếu 695 (III)
SM ĐẠI HNH 392 (II)
SM ĐẤT 406 (I)
Sm đất 370 (IV)
Sm đất ba cạnh 370 (IV)
Sm gạo 372 (III)
Sam hạt đỏ l di 376 (IV)
SM HON DƯƠNG CỨNG 584 (I)
Sm khu năm 502 (III)
Sm l trc 330 (II)
Sm l trc 332 (II)
Sm my 344 (II)
Sam mộc 184 (II)
Sm nam 318 (II)
Sm nam 344 (II)
Sm nam 680 (II)
Sm nam 685 (II)
Sm nam 340 (III)
Sm nam 372 (III)
Sm nam b 406 (I)
Sm nam lng 406 (IV)
Sm Ngọc Linh 502 (III)
SM NGỌT 234 (IV)
Sầm ngọt 352 (III)
Sầm ni 352 (III)
Sm ớt 376 (III)
Sm phương nam 598 (II)
Sm quy bầu 406 (I)
Sm rết 2 (III)
Sm rừng 406 (I)
Sm rừng 2 (III)
Sm tanh tch 136 (IV)
Sm Thi 144 (III)
Sm thụ 346 (III)
Sm tố nữ 56 (IV)
Sam trắng 338 (I)
Sm tru 372 (III)
SM VIỆT NAM 502 (III)
Sm voi 572 (III)
SM VŨ DIỆP 498 (III)
Sm xuyn đ 340 (III)
SẮN 320 (III)
Sn cảo thụ 250 (III)
SẮN DY 58 (IV)
SẮN DY CỦ TRN 56 (IV)
Sắn dy rừng 690 (II)
Sắn dy rừng 408 (III)
San h 510 (III)
San h mềm 180 (IV)
San h xanh 460 (II)
Sắn nước 494 (III)
Sắn rừng 470 (IV)
SN SẠT 702 (II)
SẮN THUYỀN 696 (III)
Sắn v 696 (III)
Sảng 320 (IV)
Săng đen 312 (II)
Sang dinh 258 (III)
Sang dinh 653 (III)
Săng k 106 (II)
Sảng l kiếm 320 (IV)
Săng lẻ 174 (III)
SĂNG LẺ 176 (III)
Sang s 320 (IV)
Săng xanh 348 (III)
Sanh đại hong 88 (IV)
Sao ct 36 (III)
St khuyển 686 (II)
St khuyển staunton 686 (II)
St khuyển ti 686 (II)
St thủ đốm 546 (II)
Sấu 348 (II)
Sầu đu cứt chuột 432 (I)
Sầu đng 346 (III)
SẦU RING 368 (II)
SAU SAU 242 (III)
Sấu tu 274 (IV)
Sau trắng 242 (III)
Sấu trắng 348 (II)
Su vẽ 426 (I)
Sậy ni 306 (I)
Sậy trc 306 (I)
Sẹ 142 (I)
Sẹ 144 (I)
Sẹ 150 (I)
Sẹ nước 148 (I)
Sẹ nước 158 (I)
S RI 312 (III)
SEN 430 (III)
SẾN 296 (III)
Sẻn 520 (IV)
Sẻn 524 (IV)
SEN CẠN 442 (IV)
Sen đất 124 (III)
Sến dưa 296 (III)
Sẻn gai 518 (IV)
Sẻn gai 524 (IV)
Sến giũa 296 (III)
SẺN HI 524 (IV)
Sẻn l to 524 (IV)
Sn lai 520 (IV)
Sẻn lai 524 (IV)
Sen lục bnh 124 (III)
Sến mật 296 (III)
Sến mủ 296 (III)
Sến năm ngn 296 (III)
Sến ngũ điểm 296 (III)
Seo g 52 (IV)
S quả đằng 424 (III)
SI QUẢ NHỎ 492 (II)
S TO 474 (IV)
Sĩ tư la hn quả 396 (IV)
SIM 96 (IV)
Sim ba gn 98 (IV)
SIM RỪNG 98 (IV)
Sim rừng 98 (IV)
Sim c 470 (IV)
Sinh bn hạ 448 (IV)
Sinh cốc-nha 480 (III)
Sinh địa 84 (IV)
Sinh khương 532 (IV)
Sinh mộc 392 (I)
Sinh thi 170 (III)
Sổ ấn 284 (II)
SỔ B 284 (II)
Sổ bạc 286 (II)
Sổ baillon 286 (II)
Sổ bng vụ 286 (II)
Sở dầu 498 (I)
S đo cam 340 (II)
Sổ hoa lớn 286 (II)
Sổ hooker 286 (II)
S huyết 422 (IV)
Sơ mạo quyển biện lan 442 (I)
Sổ năm nhụy 286 (II)
Sổ ngũ thư 286 (II)
Sổ nho 286 (II)
Sổ quay 286 (II)
Sổ tai 286 (II)
Sổ trai 286 (II)
Sổ trang 286 (II)
SỔ XOAN 286 (II)
Sổ xoan ngược 286 (II)
Sc dại 112 (I)
Sc Dalton 554 (II)
Sc đỏ 554 (II)
Si 176 (IV)
Si bạc 174 (IV)
Si cảnh 596 (I)
Si dại 112 (I)
Si đất 272 (III)
Si nhẵn 592 (I)
SI NHẬT 594 (I)
SI RỪNG 592 (I)
SI TA 174 (IV)
SI TRẮNG 176 (IV)
Si xanh 176 (IV)
Sơn 102 (IV)
Sơn bn hạ 448 (IV)
Sơn bao mễ 282 (I)
Sơn binh lang 672 (III)
Sơn binh lang 673 (III)
Sơn bồ đo 200 (I)
Sơn cần thi 218 (I)
Sơn cnh khc 258 (III)
Sơn cnh khc 653 (III)
Sơn cnh thi 258 (III)
Sơn chỉ gip 266 (II)
Sơn chi ma 640 (II)
Sơn chi tử 528 (II)
Sơn cc cng 214 (III)
Sơn dạ lan 426 (I)
Sơn đại nhan 44 (IV)
Sơn đậu căn 276 (IV)
Sơn đậu căn 278 (IV)
Sơn dịch 667 (II)
Sơn dịch balansa 667 (II)
Sơn đin gia 264 (IV)
SƠN ĐN 172 (I)
Sơn ng lo nha thảo 384 (I)
Sơn dược 302 (II)
Sơn dược đản 266 (IV)
Sơn dược đậu 266 (IV)
Sơn dương 258 (III)
Sơn dương tử 582 (I)
Sơn gian 268 (II)
Sơn gian lan 268 (II)
Sơn giao tiễn 268 (II)
Sơn hạch đo 552 (I)
Sơn hoa tiu 198 (IV)
Sơn hoa tiu 518 (IV)
Sơn hoa tiu 520 (IV)
Sơn hoắc đậu 681 (III)
Sơn hong b 40 (II)
Sơn hng Trung Quốc 681 (II)
Sơn k mễ 264 (III)
Sơn khương hong 192 (II)
Sơn lắc 102 (IV)
Sơn lục đậu 258 (II)
Sơn mạch đng 244 (III)
Sơn muối 100 (IV)
Sơn nại 142 (III)
Sơn ngưu 6 (II)
Sơn ngưu tất 592 (I)
Sơn ph dung 8 (I)
Sơn Ph Thọ 102 (IV)
Sơn quỳ 412 (IV)
Sơn thạch lựu 558 (I)
Sơn thạch lựu 560 (I)
Sơn thạch lựu 334 (III)
Sơn thu 566 (II)
Sơn thự 298 (II)
Sơn thục 32 (III)
Sơn thục gai 186 (III)
Sơn t giải 304 (II)
Sơn tra 334 (II)
Sơn tr 318 (III)
Sơn tr hoa 496 (I)
Sơn tr hoa 94 (IV)
Sơn tr Nhật Bản 414 (II)
Sơn trm củ 470 (IV)
Sơn trm delavay 470 (IV)
Sơn trm l hoa 470 (IV)
Sơn trm l to 470 (IV)
Sơn trm phồng 470 (IV)
Sơn trc tử 518 (II)
Sơn từ c 699 (III)
Sơn tử thảo 652 (III)
Sơn v 522 (II)
Sơn yn mộc 260 (IV)
Song bo đ 332 (II)
Song bo dnh 332 (II)
Song bo mỏng 332 (II)
Song ly 328 (II)
Song ly to 326 (II)
Song nho Quảng ng 198 (I)
Song quắn thy 638 (II)
Sống rắn 108 (I)
Sống rắn 649 (II)
SỐNG RẮN DY 18 (I)
S 78 (I)
S cua đồng 470 (III)
SU HO 424 (I)
SƯ NHĨ 204 (III)
SỬ QUN TỬ 70 (IV)
Sứ sa mạc 62 (I)
SỨ THI 62 (I)
Sư tử thảo 676 (II)
S vằn 300 (II)
SỮA QUẢ CNH 424 (III)
Sục sạc l ổi di 156 (II)
Sục sạc ni 162 (II)
Sui den 322 (II)
SUNG 496 (II)
Sưng 522 (IV)
Sừng b 334 (IV)
Sung dy 246 (IV)
Sừng d 336 (IV)
SỪNG D HOA VNG 336 (IV)
Sừng hươu 706 (II)
Sung l rộng 480 (II)
Sung lng 484 (II)
SNG MA 452 (III)
Sung nhn 484 (II)
Sung tai voi 480 (II)
SỪNG TRU 334 (IV)
Sung y 202 (III)
Sương hồng đằng 568 (I)
Sương sm 680 (II)
SƯƠNG SM 406 (IV)
Sương sm lng 685 (II)
Sương sm lng 406 (IV)
Sương sm rừng 685 (II)
Sương sm trơn 406 (IV)
SƯƠNG SO 358 (III)
Sương xm 406 (IV)

(trở lại đầu trang)
T
T anh 694 (III)
Tả lị thả 100 (I)
Tả liền chung 298 (IV)
Tả liền thorel 298 (IV)
TẢ LIỀN THOREL 300 (IV)
Tắc 26 (II)
TẮC K Đ 358 (II)
Tắc k đ 360 (II)
Tạc tương thảo 490 (III)
Tai chua 522 (II)
Tai chuột 324 (II)
Tai chuột 678 (III)
Tai đất 80 (I)
Tai hồng 314 (II)
Tai mo 180 (I)
Tai ngh biệt chu 664 (II)
Tai ngh hột trn 664 (II)
Tai ngh l sung 664 (II)
Tai ngh lng 664 (II)
Tai ngh răng 664 (II)
Ti quỳ 314 (III)
Tai tượng 286 (II)
Tai tượng Ấn 24 (I)
TAI TƯỢNG ĐỎ 28 (I)
TAI TƯỢNG ĐUI CHỒN 22 (I)
Tai tượng l bắc to 20 (I)
Tai tượng l hoa 20 (I)
Tai tượng nam 20 (I)
Tai tượng nu 28 (I)
Tai tượng trổ 28 (I)
TAI TƯỢNG C 20 (I)
Tai tượng xanh 22 (I)
TAI TƯỢNG XANH 24 (I)
Tai tượng xim 26 (I)
Tam bạch thảo 190 (IV)
Tam bảo sắc 82 (I)
Tầm bp leo 534 (I)
Tam chi cửu diệp 410 (I)
Tam diệp đậu 460 (I)
Tam diệp lim mẫu 564 (I)
Tam diệp toan 490 (III)
Tam gic mạch 474 (II)
TẦM GỬI 266 (III)
Tam hoa đng thanh 703 (II)
Tam lang 360 (I)
TAM LĂNG 176 (II)
Tam liệt diệp bnh kỳ cc 502 (IV)
Tam ma liễu 322 (II)
Tm mộc 683 (II)
Tm mộc hai ngả 683 (II)
Tm mộc nhắn 683 (II)
Tm mộc nhớt 683 (II)
Tm mộc to 683 (II)
Tm mộc wallich 683 (II)
Tam nại 142 (III)
Tam ngũ gia 30 (I)
Tam nha khổ 468 (II)
Tam nha khổ mộc 468 (II)
Tm nhầy 576 (I)
Tam nin thụ 116 (I)
TAM PHỎNG 534 (I)
Tầm phỏng 534 (I)
Tầm ruộc 562 (III)
Tầm ruột 562 (III)
Tam sắc 512 (IV)
TẦM ST 90 (III)
Tam tằng thảo 697 (II)
Tam thạch c 699 (III)
TAM THẤT 500 (III)
TAM THẤT GỪNG 148 (III)
Tam thất gừng 298 (IV)
Tam thất gừng 300 (IV)
Tam thất hoang 498 (III)
Tam thất l xẻ 498 (III)
Tam thất nam 148 (III)
Tam thất phong 364 (II)
Tam thụ hng bon 705 (III)
Tam thụ hng đỏ 705 (III)
Tam thụ hng hẹp 705 (III)
Tam thụ hng l di 705 (III)
Tam thụ hng mu 705 (III)
Tam thụ hng Ph Quốc 705 (III)
Tam tc 402 (II)
Tam trảo phong 364 (II)
Tầm xọng 324 (I)
Tầm xun 108 (IV)
Tần cửu 134 (III)
Tn đảm thảo 416 (IV)
Tn di 302 (III)
Tn di thụ 484 (II)
Tn huyết đan 656 (II)
Tn lang 268 (I)
Tn mạt hoa 192 (III)
Tn phng hoa nhĩ thảo 624 (II)
Tan quy 294 (I)
Tang 402 (III)
Tang ki 294 (I)
Tăng tr c 550 (IV)
Tảo bẹ 560 (IV)
To dại 540 (IV)
Tạo gic 538 (II)
Tạo gic thch 538 (II)
Tảo hưu 516 (III)
Tảo lục 546 (IV)
Tảo lục Cao Bằng 546 (IV)
TO MO 334 (II)
To nhn 649 (II)
To nhn 538 (IV)
Tạo phn diệp 570 (III)
TO RỪNG 680 (III)
TO RỪNG 540 (IV)
To ta 538 (IV)
Tất bt 588 (III)
Tất bạt 584 (III)
Tất đại c 550 (II)
Tất gi 304 (II)
Tất thụ 102 (IV)
Ty dương chổi 116 (IV)
Ty phan lin 634 (II)
Ty Tạng địa bất dung 310 (IV)
Ty thảo 124 (IV)
Tế diệp thủy đinh hương 272 (III)
Tế dương liễu 34 (III)
Tế hoa 308 (I)
Tế hoa nhĩ thảo 632 (II)
Tế tn nam 308 (I)
TỀ THI 678 (II)
Tề thi hoa 678 (II)
Tết suất thảo 390 (II)
Thạch b 64 (IV)
Thạch bch mai 42 (III)
Thạch bồ đằng 10 (IV)
Thạch cam tử 10 (IV)
Thạch chỉ gip 210 (IV)
Thạch cự 170 (III)
THẠCH ĐẬU LAN 442 (I)
Thạch đậu lan 442 (I)
Thạch đậu lan Anderson 442 (I)
Thạch đậu lan b 442 (I)
Thạch đậu lan thơm 442 (I)
Thạch đen 358 (III)
Thạch hồ l 10 (IV)
Thạch hồ tuy 578 (I)
THẠCH HỘC 242 (II)
Thạch hộc di trống 244 (II)
Thạch hộc l dao 244 (II)
Thạch hộc lộng lẫy 244 (II)
Thạch hương lối 406 (III)
Thạch hương nhu 406 (III)
Thạch la ma 142 (IV)
Thạch long nhuế 72 (IV)
Thạch lựu 60 (IV)
Thạch mng thảo 634 (III)
Thạch min b 504 (IV)
Thạch nam 240 (II)
Thạch phong dược 632 (II)
Thạch thượng bch 212 (IV)
Thạch tin đo 556 (III)
Thạch tiu bch 316 (I)
Thạch trc 270 (II)
Thạch trc căn 330 (II)
THẠCH TNG 286 (III)
Thạch tng nghing 284 (III)
THẠCH TNG RĂNG 288 (III)
Thạch tng răng cưa 288 (III)
Thạch tng thn gập 290 (III)
Thạch tng vẩy 290 (III)
THẠCH VI 64 (IV)
Thạch vi 64 (IV)
THẠCH VI CỤT 679 (III)
Thạch vĩ đằng 292 (III)
Thạch vi l c cuống 679 (III)
Thạch xương bồ 50 (I)
THẠCH XƯƠNG BỒ 52 (I)
Thạch xuyn lin 442 (I)
Thạch xuyn lin 442 (I)
Thai Black Ginger 144 (III)
Thi cổ chc 708 (III)
Thi dương hoa 634 (II)
Thai ginseng 144 (III)
Thi kế 210 (II)
THI LI 108 (II)
Thi li l di 110 (II)
Thi li lng 110 (II)
Thi li nước 110 (II)
Thi li rừng 112 (II)
Thi li ta 424 (IV)
THI LI TA 426 (IV)
THI LI TM 424 (IV)
Thi li trắng 112 (II)
Thi li tru 112 (II)
Thi quốc hắc khương 144 (III)
Thi tử thất 679 (II)
Thm lục quyển b 212 (IV)
Thm ngm 664 (II)
Thằm ngăm đất 576 (III)
Tham thự 288 (II)
Thần linh l nhỏ 420 (IV)
THẦN LINH L QUẾ 420 (IV)
Thần linh l to 514 (III)
THN MT 366 (III)
Thần tin căn 224 (II)
Thần tin thi 602 (II)
Thần xa 654 (III)
THẦN XẠ 654 (III)
Thần xạ hương 654 (III)
THẦN XẠ MỐC 705 (III)
Thần xạ trườn 654 (III)
Thăng kim thảo 286 (III)
Thăng ma nam 136 (IV)
THĂNG MỘC NI 687 (III)
Thanh bnh 198 (III)
Thanh bồ l tr 10 (IV)
Thanh cao 292 (I)
Thanh cao 340 (I)
THANH CAO 669 (II)
Thanh cao hoa vng 292 (I)
Thanh đại 356 (I)
Thanh đại 84 (III)
Thanh đn đn 14 (II)
Thanh hao 669 (II)
THANH HAO HOA VNG 292 (I)
THANH LONG 56 (III)
Thanh long đảm 682 (III)
Thanh mai 660 (III)
Thanh minh hoa 94 (IV)
Thanh minh thi 578 (I)
Thanh minh thảo 570 (II)
THANH MỘC HƯƠNG 288 (I)
THANH NGM 576 (III)
THNH NGẠNH 140 (II)
Thnh ngạnh đẹp 142 (II)
Thnh ngạnh l hẹp 142 (II)
Thnh ngạnh nam 142 (II)
Thanh ngọc 204 (II)
Thanh ngư đảm 682 (III)
THANH NGƯU ĐẢM 699 (III)
Thanh ngưu đởm 699 (III)
Thanh phong đằng 44 (II)
Thanh quả 510 (I)
Thanh quan 366 (II)
Thanh san h 460 (II)
Thanh tm thảo 56 (II)
THANH TO 134 (III)
Thanh to ống 705 (II)
THANH TO RỪNG 668 (III)
Thanh to tuy 138 (III)
THANH THẤT CAO 655 (II)
Thanh thất ni cao 655 (II)
Thanh thin quỳ 444 (III)
THANH TR 318 (III)
Thanh tương tử 570 (I)
Thanh x 538 (III)
Thảo bạc 278 (I)
Thảo bạc gn 280 (I)
Thảo bạc tm 280 (I)
Thảo cao 292 (I)
THẢO ĐẬU KHẤU 148 (I)
Thảo đậu khấu 158 (I)
Thảo h xa 516 (III)
Thảo hao 669 (II)
THẢO HUYẾT KIỆT 646 (III)
Thảo khấu 148 (I)
Thao lao 174 (III)
Thảo long 272 (III)
Thảo long 272 (III)
Thảo long chu 514 (IV)
Thảo l kim si 272 (III)
Thảo l mộc 700 (III)
Thảo min 584 (II)
Thảo mộc min 312 (I)
Thảo 46 (I)
THẢO QUẢ 184 (I)
THẢO QUYẾT MINH 548 (I)
Thập đại cng lao 304 (III)
Thập ngạc gia 242 (IV)
Thập vạn thc 322 (I)
Thất diệp chi mai 516 (III)
Thất diệp đởm 598 (II)
Thất diệp lan 504 (III)
Thất diệp nhất chi hoa 516 (III)
Thất diệp thụ 654 (II)
Thất l hương 412 (III)
Thất l hương 684 (III)
Thất tinh kiếm 406 (III)
Thất tử lin 516 (III)
Thấu cốt thảo 669 (III)
THẦU DẦU 104 (IV)
Thầu dầu ba l ta 120 (III)
Thầu dầu hoa c 705 (III)
Thầu dầu ni 430 (IV)
Thu kn l hẹp 640 (II)
Thu kn trn 642 (II)
THU TU 664 (II)
Thu tu đi nhỏ 664 (II)
Thu tu gốc khc 664 (II)
Thu tu hạt trn 664 (II)
Then hi 26 (III)
Thị 310 (II)
Thị Bejaud 312 (II)
Thị bị 316 (II)
Thị candole 312 (II)
Thị đi đứng 312 (II)
Thị đi nhăn 312 (II)
Thị dẻ 312 (II)
Thị đế 314 (II)
Thị gn 312 (II)
Thị giung 312 (II)
Thị huyền 312 (II)
Th l 212 (I)
Thị lận 312 (II)
Thị lọ nồi 312 (II)
Thị moria 312 (II)
Thị mun 312 (II)
Thị mười nhị 310 (II)
Thị ny hom 312 (II)
Thị rừng 310 (II)
Thị sen 316 (II)
Thị tim 312 (II)
Tha l 212 (I)
Thch chm thảo 384 (I)
Thch chm thảo 386 (I)
Thch đồng 418 (II)
Thch gia b 30 (I)
Thch hong quả 528 (I)
Thch hứng bn 612 (II)
Thch kế thi 4 (II)
Thch nhn thi 4 (II)
Thch tam gip 30 (I)
Thch tật l 432 (IV)
Thin chm thảo 4 (II)
Thiền đậu 254 (II)
THIN ĐẦU THỐNG 682 (II)
Thin đầu thống 683 (II)
Thin đng 314 (I)
Thin giới thi 386 (II)
Thin hồ thi 54 (III)
Thin hồ tuy 54 (III)
Thin hướng hoa 688 (III)
Thin kim đằng 312 (IV)
Thin kim thi 170 (III)
Thin lo tinh 282 (I)
THIN L 378 (IV)
Thin l cập 606 (III)
Thin l quang 689 (III)
Thin mn 314 (I)
THIN MN ĐNG 314 (I)
THIN NAM TINH 282 (I)
Thin nam tinh cuống di 284 (I)
THIN NIN KIỆN 32 (III)
Thin nin ngải 154 (II)
Thin thai dược 232 (III)
THIẾN THẢO 124 (IV)
Thin tin đằng 286 (I)
Thin tin đằng 667 (II)
Thin tin quả 524 (III)
Thin tr sm 218 (I)
Thin trc quỳ 530 (III)
Thiết cước uy linh tin 44 (II)
THIẾT ĐNG THANH 703 (II)
Thiết gic l di 320 (I)
Thiết hiện thi 20 (I)
Thiết lin thảo 126 (II)
Thiệt ngưu đại hong 88 (IV)
Thiết sắc thảo 26 (IV)
Thiết tảo trửu 386 (II)
Thiết thụ 198 (II)
Thiết tuyến lin l đơn 46 (II)
Thiết tuyến quyết 72 (I)
Thiết tuyền thảo 72 (I)
Thiều biu 284 (II)
Th 178 (IV)
Thổ bồ cng anh 386 (II)
Thổ cam thảo 12 (I)
Thổ cam thảo 200 (IV)
Thổ Cao ly sm 368 (IV)
Thổ cổ đằng 520 (III)
Thổ đại hong 138 (IV)
Thổ đại hong 140 (IV)
Thổ đậu 264 (II)
Thổ đậu 266 (IV)
Thổ đề 294 (II)
Thổ địa cốt b 56 (II)
Thổ điền thất 604 (II)
THỔ ĐIỀN THẤT 298 (IV)
Thổ điền thất 300 (IV)
Thổ đinh quế 699 (II)
Thổ đương quy 218 (I)
Thổ đương quy 662 (II)
Thổ hạ kh thảo 683 (III)
Thổ ho sm 8 (I)
Thổ hoắc hương 88 (I)
Thổ hoắc hương 224 (I)
Thổ hong kỳ 584 (II)
Thổ hong lin 304 (II)
THỔ HONG LIN 398 (IV)
Thổ hương nhu 663 (III)
Thổ huyết kiệt 646 (III)
Th khang si 656 (III)
Thổ kinh giới 588 (I)
Thổ mạch mn 244 (III)
THỔ MẬT 428 (I)
Thổ mật lng 428 (I)
Thổ ngưu tất 42 (I)
Thổ nhn sm 218 (I)
THỔ NHN SM 368 (IV)
Thổ nhn sm 370 (IV)
THỔ NHN SM BA CẠNH 370 (IV)
Thổ nhn trần 66 (I)
Thố nhĩ lan 204 (II)
THỔ PHỤC LINH 236 (IV)
Thổ phục linh 238 (IV)
Thổ sa nhn 158 (I)
Thổ si hồ 386 (II)
Thổ sm 218 (I)
Thổ tam thất 294 (I)
Thổ tam thất 608 (II)
THỔ TAM THẤT 610 (II)
Thổ tam thất 656 (II)
THỔ TẾ TN 308 (I)
Thổ tế tn 670 (II)
Thổ thược dược 226 (II)
Thổ thường sơn 272 (II)
Thỏ ty 194 (II)
Thổ tỳ giải 236 (IV)
Thổ tỳ giải 238 (IV)
Thỏ vĩ thảo 706 (III)
Thổ xạ hương 142 (III)
Thốc hoa tc mễ thảo 544 (II)
Thc lp 254 (II)
Thc lp l xoan 256 (II)
THC LP MẠNG 256 (II)
Thi ba 102 (I)
Thi chanh 102 (I)
Thối thiu thảo 208 (III)
Thơm 206 (I)
THỒM LỒM 636 (III)
Thồm lồm chn vịt 648 (III)
THỒM LỒM GAI 650 (III)
Thơm ổi 182 (III)
THNG 578 (III)
Thng bạch 124 (I)
Thng bong 292 (III)
Thng chng 228 (II)
Thng đ 286 (III)
THNG ĐẤT 284 (III)
Thng đất bi 290 (III)
Thng đất dẹt 290 (III)
Thng đất răng 288 (III)
Thng đất ru 290 (III)
Thng đất sng 290 (III)
THNG ĐỎ 376 (IV)
Thng la hn 610 (III)
Thng l tre 612 (III)
Thng lng g 228 (II)
THNG MỘC 254 (I)
Thng nng 228 (II)
Thng phế thảo 418 (IV)
THNG THẢO 388 (IV)
Thng thảo gai 430 (IV)
THNG THIN 392 (IV)
Thng thin thảo 692 (II)
Thng thot mộc 388 (IV)
Thng tre 612 (III)
Thng tre l ngắn 610 (III)
Thng tuyền thảo 328 (III)
THNG VẨY 228 (II)
Thốt lốt 414 (I)
THỐT NỐT 414 (I)
Thụ đậu 460 (I)
Thụ đủ 536 (I)
Thu hải đường 372 (I)
Thu hải đường Bắc bộ 370 (I)
Thu hải đường Bắc bộ 372 (I)
Thu hải đường Balansa 370 (I)
Thu hải đường bốn ma 372 (I)
Thu hải đường chn vịt 370 (I)
Thu hải đường gn đỏ 370 (I)
Thu hải đường handel 372 (I)
Thu hải đường khng cnh 372 (I)
Thu hải đường l hoa 372 (I)
Thu hải đường l lng 372 (I)
Thu hải đường l tim 372 (I)
THU HẢI ĐƯỜNG L XẺ 368 (I)
Thu hải đường laborde 372 (I)
Thu hải đường ra 372 (I)
Thu hải đường to 372 (I)
THU HẢI ĐƯỜNG TRN Đ 370 (I)
Thu hải đường Trung Quốc 372 (I)
Thu hải đường trường xun 372 (I)
Thu hải đường vua 372 (I)
Thu hải đường xẻ mp 372 (I)
Thứ hiện thi 174 (I)
Thử khc thảo 568 (II)
Thử khc thảo 570 (II)
Thự lang 292 (II)
Th l ci 574 (III)
Th l đực 258 (IV)
Th l lng 574 (III)
Thự lương 292 (II)
Thứ mạt 332 (I)
Thử nhĩ 570 (II)
Thụ ni 312 (II)
Thu phong 396 (I)
Thu quả 38 (IV)
Thu quỳ 4 (I)
Thu thảo 675 (III)
Thu thảo 438 (IV)
Thụ thảo 695 (III)
Thư trng 598 (II)
Thử vĩ hong 683 (III)
Thủ vin 76 (I)
Tha 90 (I)
Thuẫn Ấn Độ 688 (III)
Thục địa 84 (IV)
Thục quỳ 168 (I)
THỤC QUỲ VNG 4 (I)
Thục tiu 518 (IV)
Thừng mực 28 (III)
Thũng tiết phong 592 (I)
Thuốc bắn 236 (I)
Thuốc bắn đui 334 (IV)
Thuốc bắn leo 336 (IV)
THUỐC DẤU 528 (III)
THƯỢC DƯỢC 226 (II)
Thuốc gii lng 582 (II)
THUỐC L 448 (III)
THUỐC LO 446 (III)
Thuốc mọi l lựu 192 (III)
Thuốc si 200 (II)
Thuốc sốt rt 408 (IV)
Thuốc trặc 134 (III)
Thuốc vi 440 (I)
THƯƠNG LỤC 572 (III)
Thương nhĩ tử 506 (IV)
Thương phng 711 (III)
THƯỜNG SƠN 272 (II)
Thường sơn Nhật Bản 552 (III)
Thường sơn r 552 (III)
THƯỜNG SƠN TA 552 (III)
Thường sơn trắng 138 (III)
Thượng thảo 46 (II)
Thượng thụ nam tinh 687 (III)
Thường xun 618 (II)
Thường xun đằng 618 (II)
Thy bch 486 (I)
Thủy bn hạ 450 (IV)
Thủy bnh 200 (III)
THY BỒN THẢO 210 (IV)
Thủy cẩm 358 (III)
Thủy cẩm hng 166 (II)
Thủy dim toan 324 (III)
Thủy điền tề 679 (II)
Thủy điền thất 362 (IV)
Thủy đinh hương 272 (III)
Thủy đon hoa 76 (I)
Thủy dương liễu 34 (III)
Thủy dương liễu 142 (IV)
Thủy dương mai 76 (I)
Thủy dương mai 34 (III)
Thủy hiện thi 182 (I)
Thy hong bi 248 (II)
Thủy hong cầm 204 (IV)
Thủy hồi hương 228 (III)
Thủy hương bồ 446 (IV)
Thủy khổ mại 486 (IV)
Thủy lin hoa 590 (III)
Thy liễu 154 (IV)
Thủy liễu 642 (III)
Thủy liệu 640 (III)
Thủy liễu tử 34 (III)
Thủy linh bồ đo 514 (IV)
Thủy long 270 (III)
Thủy long 272 (III)
Thủy ma 180 (I)
Thủy ma 34 (III)
Thủy m xỉ 476 (IV)
Thủy nữ ấn 452 (III)
Thủy nữ nhỏ 452 (III)
Thủy nữ sng 452 (III)
Thủy ph phiu 334 (I)
Thủy Phượng tin 76 (III)
Thy quả sơn khương 144 (I)
Thủy tạo gic 84 (I)
Thụy thi 270 (III)
Thủy tin đo 272 (III)
Thủy tiu hoa 134 (II)
Thủy trc 216 (II)
Thủy trc 218 (II)
Thủy trc 264 (III)
Thủy từ c 150 (IV)
Thủy tuyến thảo 624 (II)
Thủy ương thảo 272 (III)
Thủy vn thảo 216 (IV)
Thủy xa tiền 664 (III)
THỦY XƯƠNG BỒ 50 (I)
T dực năm thủy 164 (IV)
Ti min b 430 (II)
Tị x sinh 288 (I)
TA T 536 (III)
Ta t dại 64 (III)
Ta t dại 697 (III)
Ta t mp l quăn 536 (III)
Tch diệp đằng 386 (IV)
Tch dược thảo 683 (III)
Tch lan lin 46 (II)
Tch sinh đằng 680 (II)
Tch thủy dụ 136 (I)
Tch tin 78 (IV)
Tch x li 668 (II)
Tim hoa nhĩ thảo 632 (II)
Tim tử mộc 342 (III)
Tim vĩ phong 474 (I)
Tim vĩ phụng 312 (I)
Tin đo thảo 182 (I)
Tiễn đao thảo 685 (III)
Tin hạc thảo 100 (I)
TIỀN HỒ 662 (II)
Tin hương 88 (I)
Tin mao 186 (II)
Tin nhn chưởng 472 (III)
Tin nhn thảo 358 (III)
Tin nhn triệt vng 708 (III)
Tin thảo 358 (III)
Tiến thực 458 (III)
TIẾP CỐT ĐAN 700 (III)
Tiếp cốt lin 592 (I)
Tiếp cốt lin 596 (I)
Tiếp cốt mộc 592 (I)
Tiếp cốt thảo 162 (IV)
Tiết căn 180 (IV)
Tiết cốt thảo 408 (II)
Tiết cốt tr 592 (I)
TIẾT D L DY 340 (III)
Tiết d lng 340 (III)
Tiết g 402 (II)
Tiết hng 576 (II)
Tiết tiết 122 (IV)
Tiết xch 326 (IV)
Tiểu bc cốt 134 (III)
Tiu di 584 (III)
Tiểu diệp d k vĩ 46 (IV)
Tiểu diệp nga vi 206 (III)
Tiu gai 588 (III)
Tiểu hoa sơn nại 144 (III)
Tiểu hoa yn 446 (III)
TIỂU HỒI 512 (II)
Tiểu hồi hương 512 (II)
Tiểu hương mao thảo 684 (III)
TIỂU KẾ 4 (II)
Tiểu kim qua 701 (II)
Tiểu kinh giới 394 (II)
Tiu kỳ dnh 697 (III)
Tiu kỳ trĩn 697 (III)
Tiu l gai 588 (III)
Tiu l tim 584 (III)
Tiu l tm 588 (III)
Tiểu liệu dược 272 (III)
TIU LỐT 584 (III)
Tiu lốt 588 (III)
TIỂU LƯƠNG KHƯƠNG 152 (I)
Tiểu l bạch 280 (II)
Tiu mn 584 (III)
Tiu mng 534 (III)
Tiu masie 588 (III)
TIỂU MỘC THNG 42 (II)
Tiểu nha tạo 538 (II)
Tiu quả 416 (III)
Tiểu quật chanh 324 (I)
Tiểu quật một l 324 (I)
Tiểu quỷ chm 386 (I)
Tiu rận 588 (III)
Tiu rừng 364 (III)
Tiểu sim 98 (IV)
Tiu sơn dược 504 (IV)
Tiu sng c lng 588 (III)
Tiểu thạch hộc 442 (I)
Tiểu thạch lựu diệp 272 (III)
Tiểu thạch lựu thụ 272 (III)
Tiểu thạch xương bồ 54 (I)
Tiểu thanh thảo 136 (III)
Tiểu thảo 620 (III)
Tiu thất 588 (III)
Tiểu thứ san cam 524 (I)
Tiu thượng mộc 588 (III)
Tiu tm 588 (III)
Tiểu trạng 444 (II)
Tiểu trạng 456 (II)
Tiu tử 416 (III)
Tim bầu 106 (II)
Tin tranh 705 (III)
Tinh bnh quả 614 (I)
Tinh dầu thảo 204 (IV)
Tinh phương thảo 356 (II)
T cy 546 (IV)
T cy p shok 546 (IV)
T đa 132 (III)
T diệp 536 (III)
Tổ điểu 318 (I)
Tổ điểu nối di 320 (I)
Tơ đồng 502 (II)
TƠ HỒNG XANH 550 (I)
TỔ KN 640 (II)
Tổ kn đực 640 (II)
TỔ KN TRN 642 (II)
T LIN 416 (IV)
T lin tm 418 (IV)
T MỘC 456 (I)
T ngạnh 536 (III)
Tố nữ 72 (II)
T phương mộc 456 (I)
T sơn l răng 700 (III)
T sơn su cạnh 700 (III)
T thiết 198 (II)
T tử 536 (III)
T tử thảo 663 (III)
Tơ vĩ ru 690 (III)
Tơ vĩ tre 690 (III)
Tơ xanh 550 (I)
TOẢ DƯƠNG 342 (I)
Tỏa dương 344 (I)
Toi cốt phong 504 (I)
Toi cốt tử 264 (III)
Toi mễ tề 679 (II)
Ton bn tử 552 (II)
Toan hiệp giao đằng 372 (II)
Ton hoa gia 260 (IV)
Toan quả đằng 172 (I)
Toan to nhn 538 (IV)
Toan vị thảo 490 (III)
Tc thần vệ nữ 72 (I)
TỐC THẲNG CNG 238 (II)
Tc tin 466 (III)
TC TIN HOA ĐỎ 530 (IV)
Tc tin leo 314 (I)
Tc tin rừng 330 (II)
TỎI 128 (I)
Tỏi dy 340 (II)
Tỏi đỏ 392 (II)
Tỏi lo 392 (II)
Tỏi lơi 148 (II)
Tỏi lơi 22 (III)
Tỏi lơi l rộng 150 (II)
Tỏi lơi ta 146 (II)
Tỏi rừng 330 (II)
TỎI TY 660 (II)
Tơm trơng 444 (IV)
Tn nấm 326 (IV)
Tng bản 256 (III)
Tổng bao lĩa sc 596 (II)
Tng lư hoa 256 (III)
Tng lư thn 538 (I)
Tng lư tử 256 (III)
Tng pơ mu 132 (I)
Tổng quản 132 (I)
Tống qun sủ 132 (I)
TỐNG QUN SỦI 132 (I)
Tp mỡ l to 506 (II)
Trđin 274 (I)
Tr 500 (I)
Tr cọc ro 26 (I)
Tr diệp 500 (I)
Tr đui 494 (I)
Tr hng ro 26 (I)
Tr hoa đui 494 (I)
Tr hoa Nhật 494 (I)
Tr hoa Nhật 496 (I)
TR HOA VNG 492 (I)
Tr hoa vng 494 (I)
Tr hoa vng Đ Lạt 494 (I)
Tr hoa vng l dy 494 (I)
Tr hoa vng l tai 494 (I)
Tr hoa vng l to 494 (I)
Tr hoa vng lng 494 (I)
Tr hoa vng petelot 494 (I)
Tr hoa vng phan 494 (I)
Tr hoa vng Tam Đảo 494 (I)
Tr hoa vng tin yn 494 (I)
TRA LM CHIẾU 20 (III)
Tr nhụy ngắn 494 (I)
Tr Phc Kiến 530 (I)
Tr tin 310 (I)
TR TIN 458 (III)
Trắc b 394 (I)
TRẮC BCH 394 (I)
Trắc vng 532 (III)
Trạch bại 667 (III)
TRẠCH CN 708 (II)
Trạch cn nữ lang 708 (II)
Trạch lan 438 (II)
Trạch lan 695 (II)
TRẠCH QUẠCH 651 (II)
Trạch quạch hạt nhỏ 651 (II)
TRẠCH TẢ 120 (I)
Trạch tất 696 (II)
Trạch tất diệp 696 (II)
Trađin 274 (I)
Tri chỉ xc 14 (II)
Trai đỏ 424 (IV)
Trai hoa trần 110 (II)
Tri keo 682 (II)
Tri keo 683 (II)
Trai l liễu 110 (II)
Trai l 522 (II)
Tri mấm 653 (II)
Trai Nhật 110 (II)
Trai nước 110 (II)
Trai thi li 426 (IV)
Trai Thi Lan 424 (IV)
Trm 482 (I)
TRM 332 (III)
Trm anh 182 (III)
TRM BẦU 106 (II)
Trm bầu ba l 106 (II)
Trm bầu bốn cnh 106 (II)
Trm bầu hoa nhỏ 106 (II)
Trm bầu l rộng 106 (II)
Trm bầu lng 106 (II)
Trm bầu sun đa 106 (II)
Trm bng đỏ 482 (I)
Trm bột 554 (II)
Trm bụi 482 (I)
Trm chim 512 (I)
TRM ĐEN 512 (I)
Trm l nhỏ 330 (III)
TRM LIỄU 482 (I)
Trm liễu đỏ 482 (I)
Trm ổi 182 (III)
Trm siết 98 (IV)
TRM TR 330 (III)
TRM TRẮNG 510 (I)
TRM TRẮNG 420 (IV)
Trn chu Ba V 282 (III)
Trn chu diệp 444 (III)
Trn chu đứng 282 (III)
Trn chu hoa chụm 282 (III)
Trn chu hoa ph 282 (III)
TRN CHU L MEN 282 (III)
Trn chu rau 282 (III)
Trn chu thi 282 (III)
Trn chu thảo 436 (IV)
Trn chu trắng 282 (III)
Trn cốc-nha 480 (III)
Trn huỳnh 522 (II)
Trang 156 (III)
Trng 452 (III)
Trang Ấn Độ 452 (III)
Trang đỏ 108 (III)
Trang l nước 452 (III)
Trạng nguyn b 444 (II)
Trạng nguyn l khc 444 (II)
Trạng nguyn tuyến trn 444 (II)
Trng pho 12 (IV)
Trng pho 14 (IV)
Trng quả đẹp 260 (II)
Trng quả dị diệp 258 (II)
Trang son 110 (III)
Trang sng 452 (III)
Trang xa lng 654 (III)
Trang xa một l 512 (III)
Trang xa trườn 654 (III)
Trập trội 266 (II)
Trẩu ba hạt 114 (I)
Trẩu bắc bộ 114 (I)
Trầu cay 580 (III)
TRU CỔ 494 (II)
Trẩu đồng 116 (I)
TRẨU HOA TO 116 (I)
Trầu khng 580 (III)
Trầu khng dại 588 (III)
Trầu khng su nhị 588 (III)
Trẩu ln 116 (I)
Trầu lương 580 (III)
TRẨU NHĂN 114 (I)
Trẩu nhăn 114 (I)
Trẩu ni 114 (I)
Trầu nước 190 (IV)
Trẩu ta 114 (I)
Trầu thuốc 588 (III)
Trầu tin 310 (I)
Trẩu trơn 116 (I)
Trẩu xoan 118 (I)
Tre ống điếu 348 (I)
Trĩ k vĩ 46 (IV)
Tri th hương 474 (IV)
Triều dương hoa 634 (II)
Trinh đằng ba chẽ 520 (III)
TRINH ĐẰNG BA MŨI 520 (III)
Trinh đằng chn 520 (III)
Trinh đằng khc l 520 (III)
Trinh đằng lan đức 520 (III)
Trinh nữ 374 (III)
TRINH NỮ HONG CUNG 150 (II)
Trc cẩu 120 (IV)
Trm đơn 502 (II)
Trm hi 318 (IV)
Trm l mc 320 (IV)
Trm mề g 320 (IV)
Trm thon 320 (IV)
TRỌNG ĐŨA 262 (I)
TRỌNG ĐŨA NHĂN 264 (I)
Trọng lu 516 (III)
Tr 78 (I)
Trữ ma 408 (I)
Trữ ma căn 408 (I)
Trư nha tạo 538 (II)
Trư ph thảo 270 (III)
Tr thinh 528 (III)
Trư tng thảo 72 (I)
Truật 326 (I)
Trc 346 (I)
Trc bụng Phật 348 (I)
Trc căn thất 682 (III)
TRC ĐO 442 (III)
Trc diệp hoa 518 (IV)
Trc diệp hong tinh 330 (II)
Trc diệp mạch đng 264 (III)
TRC DIỆP SM 330 (II)
Trc diệp tiu 342 (II)
TRC ĐI G 348 (I)
Trc Phật 348 (I)
TRC TIẾT 30 (III)
Trc tiết liễu 30 (III)
Trc tiết nhn sm 498 (III)
Trc tiết thảo 616 (I)
Trc tiết thảo 630 (III)
Trc tiết tr 592 (I)
Trc tr 592 (I)
Trc tc giao 672 (II)
Trc vạn thọ c cựa 332 (II)
Trc vạn thọ gn ngang 332 (II)
Trc vạn thọ Hải Nam 332 (II)
Trc vạn thọ Quảng Chu 332 (II)
Trưng 522 (IV)
Trứng cua l bố 350 (III)
TRỨNG CUA LNG 238 (II)
Trng đồng 356 (II)
Trứng ếch 470 (I)
Trứng ếch 518 (III)
Trứng ốc 470 (I)
TRUNG QUN 208 (I)
Trứng ra 326 (IV)
Trưởng bất lo 572 (III)
Trường chua 436 (III)
Trường dy 120 (IV)
Trường diệp thiết gic quyết 320 (I)
Trường hiệp mao cao thi 354 (II)
Trường quả mn thin hương 674 (III)
Trương qun 208 (I)
Trương qun lợp nh 208 (I)
Trương qun nam bộ 208 (I)
Trương qun wallich 208 (I)
Trường sinh l kim 208 (IV)
TRƯỜNG SINH L TRN 208 (IV)
Trường sinh ống 152 (III)
TRƯỜNG SINH RCH 706 (II)
TRƯỜNG SINH RẰN 152 (III)
Trường sinh thảo 214 (IV)
Trường sinh vằn 152 (III)
Trường sơn đệ nhất tửu 274 (I)
Trường tự hiệt thảo 472 (IV)
Trường tuệ mộc 296 (IV)
Trường xun hoa 556 (I)
Trường xuyn hoa 682 (II)
Trụy thai hoa 504 (I)
Từ bi 400 (I)
Tử bnh 200 (III)
Tử bồ đo 514 (IV)
Tử bối 200 (III)
Tử bối kim bn 656 (II)
Tử bối ph bnh 200 (III)
T cầu l to 50 (III)
TỬ CHU 468 (I)
Tử chu bodinieri 468 (I)
Tử chu c cuống hoa 478 (I)
Tử chu cuống ngắn 478 (I)
Tử chu Đi Loan 478 (I)
Tử chu gỗ 478 (I)
Tử chu Hạ Long 474 (I)
Tử chu hoa trần 478 (I)
Tử chu kochia 478 (I)
Tử chu l di 478 (I)
TỬ CHU L NHỎ 472 (I)
TỬ CHU L NHỌN 474 (I)
TỬ CHU L TO 476 (I)
Tử chu lng mềm 478 (I)
Tử chu phn nhnh 478 (I)
Tử chu răng nhọn 478 (I)
Tử chu trắng 478 (I)
Từ ching 306 (II)
Tử chinh 308 (II)
Từ c 150 (IV)
Từ đầu 306 (II)
Từ đầu 308 (II)
Từ điểm tuyến 306 (II)
Tử diệp nghĩ mỹ hoa 36 (IV)
Tứ diệp thi 324 (III)
Tử dương hoa 50 (III)
Tư duy thụ 500 (II)
Tử ging hương 230 (II)
Từ gừng 308 (II)
Từ Hemsley 306 (II)
Từ Hemsley 308 (II)
Tử hoa địa đinh 510 (IV)
Tụ hoa thảo 112 (II)
Tử hoa thụ 346 (III)
Tu h 468 (I)
Tu h 562 (II)
Tu h 564 (II)
Tu h đồng 562 (II)
TU H GAI 562 (II)
Tu h gai 564 (II)
Tu h gỗ 478 (I)
Tu h hoa trần 478 (I)
Tu h kochia 478 (I)
Tu h l bắc tm 564 (II)
Tu h l nhỏ 472 (I)
Tu h l nhọn 474 (I)
Tu h l to 476 (I)
Tu h lng 478 (I)
Tu h Philippin 562 (II)
TU H PHILIPPIN 564 (II)
Từ kamoon 306 (II)
Từ keo 306 (II)
Tứ khi nga 594 (I)
Tử ki qun chng 488 (III)
Từ lan 672 (II)
Tử lan căn 672 (II)
Tứ lăng phấn đằng 10 (II)
Tu li 130 (IV)
Tử mạt lị 376 (III)
Tử mẫu thảo 100 (I)
Từ M hi c 306 (II)
Từ M hi c 308 (II)
Từ mỏng 306 (II)
TỪ NĂM L 300 (II)
Tử ngạc hồ điệp thảo 418 (IV)
Từ Nhật Bản 306 (II)
Từ Nhật Bản 308 (II)
Từ nước 306 (II)
Tứ phương đằng 10 (II)
Từ pierre 306 (II)
Từ poilane 306 (II)
Tử quả nho 704 (II)
Tứ qu hoa 662 (III)
Tứ qu thanh 136 (III)
Từ tam gic 306 (II)
Từ tam gic 308 (II)
Từ tần 306 (II)
Từ tần 308 (II)
Tụ thạch hộc 244 (II)
TỬ THẢO 652 (III)
Tử thảo Tn Cương 652 (III)
T t 356 (II)
Tứ tử anh đo 514 (IV)
Tứ tử m lam 278 (II)
Tử tuệ căn 672 (II)
Tử vi tu 174 (III)
Tục cốt đằng 410 (IV)
TỤC ĐOẠN 318 (II)
Tung 116 (I)
Tng 578 (III)
Tng bch tn 256 (I)
Tng hương 486 (I)
TNG LA 462 (IV)
TNG LA HN 610 (III)
Tng l kim 184 (II)
Tng linh 568 (IV)
Tng mốc 508 (II)
Tng ngấn 508 (II)
Tng phong thảo 410 (I)
Tng sả 508 (II)
Tng vẩy 508 (II)
Tng x 130 (III)
Tước dong 492 (II)
Tước mai 148 (IV)
TƯỚC SNG 136 (III)
Tượng b thụ 486 (II)
Tường lin 56 (III)
Tương tư thảo 448 (III)
Tửu giả quang lang 274 (I)
Tuyến hng 70 (I)
Tuyến hương l hoa 64 (I)
Tuyết cầu hoa 42 (III)
Tuyết Lin Quả 234 (IV)
Tuyết như lai 672 (II)
TỲ B 414 (II)
TỲ GIẢI 304 (II)
Ty qua 276 (III)

(trở lại đầu trang)
U
U chạc chu 386 (IV)
U du mũi 218 (II)
U quyết 440 (III)
Uất kim 190 (II)
c kim 190 (II)
Ưng bất bạc 520 (IV)
Ung thi 86 (III)
Ưng trảo lan 290 (I)
Ưu đm thụ 496 (II)
Uy linh tin 44 (II)

(trở lại đầu trang)
V
Vả 480 (II)
Vc 564 (I)
Vc Nhật 562 (I)
Vai 687 (II)
Vải 246 (III)
Vải chổi 691 (III)
Vai di 687 (II)
Vải giấy 350 (III)
Vải guốc 436 (III)
Vai lộc 112 (I)
Vải thiều gai 436 (III)
Vai trắng 687 (II)
Văn chu lan 148 (II)
Văn cc 634 (II)
Vn đất 246 (II)
Vạn diệp 40 (I)
VN HƯƠNG 684 (III)
Vn mộc hương 686 (III)
Vn mn hai mu 462 (I)
Vn Nam Hong lin 116 (II)
Vn Nam sơn trc tử 522 (II)
Vạn nin hoa 312 (I)
VẠN NIN THANH 96 (I)
VẠN NIN THANH 682 (III)
Vạn nin thanh chn mảnh 96 (I)
Vạn nin thanh cửa sng 174 (II)
Vạn nin thanh Quảng ng 96 (I)
Vạn nin thanh sng 96 (I)
Vạn nin thanh Việt Nam 96 (I)
Vạn nin tng 610 (III)
Vạn thọ 40 (III)
Vạn thọ 364 (IV)
Vạn thọ thảo Hải Nam 332 (II)
Vạn thọ trc 330 (II)
Vn thụ 522 (II)
VẠN TUẾ 198 (II)
VẤN VƯƠNG 516 (II)
VNG ANH 178 (IV)
Vng anh hoa nhỏ 178 (IV)
Vng anh l nhỏ 178 (IV)
Vng bạc trổ 90 (II)
Vng bạc trổ 705 (II)
Vang đằng 132 (II)
VNG ĐẮNG 132 (II)
Vạng hi 60 (II)
Vng la 140 (II)
Vng lồ 294 (III)
Vng me 524 (IV)
Vng nghệ 522 (II)
Vang nua 522 (II)
Vằng ni 116 (III)
Vng trầm 680 (III)
Vang Trung Quốc 458 (I)
VANI TRUNG BỘ 476 (IV)
Vấp kinh 408 (II)
Vảy l hẹp 498 (II)
Vẩy ốc 494 (II)
Vẩy ốc 122 (IV)
Vảy ốc đỏ 24 (IV)
Vảy ốc l nhỏ 122 (IV)
Vẩy ốc l trn 122 (IV)
Vảy rồng 262 (II)
Vậy tm 62 (II)
Ve ve ci 380 (IV)
Vẹt 434 (I)
Vẹt đen 434 (I)
Vẹt đa 156 (III)
VẸT D 434 (I)
Vẹt rễ lồi 434 (I)
Vẹt tch 434 (I)
Vẹt thang 156 (III)
Vẹt trụ 434 (I)
Vi cc 436 (IV)
Vĩ diệp sơn trả 494 (I)
Vi hong leo 689 (III)
Vin bch 130 (III)
Vin căn thảo 544 (II)
VIỄN CH 620 (III)
Viễn ch ba sừng 622 (III)
Viễn ch dạng sục sạc 622 (III)
Viễn ch đui vng 622 (III)
Viễn ch hoa chy 618 (III)
Viễn ch l nhỏ 620 (III)
Viễn ch Nhật 622 (III)
Viễn ch trn đ 622 (III)
Viễn ch xiberi 620 (III)
Vin diệp dung 480 (II)
Vin diệp m đậu linh 666 (II)
Việt Nam phong dương 50 (IV)
Việt quất delavay 470 (IV)
Việt quất dunal 470 (IV)
Việt quất l bắc to 470 (IV)
Việt quất l bọt 470 (IV)
Việt quất l to 470 (IV)
Vinh quang rực rỡ 556 (II)
V căn thảo 550 (I)
V danh hoa 466 (IV)
Vỏ don 344 (IV)
Vỏ dụt 530 (III)
V gia đằng 550 (I)
V hoa quả 480 (II)
V hoạn 172 (IV)
VỎ RỤT 530 (III)
Vỏ rụt ta 703 (II)
Vỏ sữa 162 (I)
VỐI 436 (II)
Vợi 664 (III)
Vối nh 436 (II)
VỐI RỪNG 432 (II)
Vi voi 644 (II)
Vi voi nhm 644 (II)
VỌNG CCH 20 (IV)
Vọng cch 22 (IV)
Vng cầu hoa 614 (II)
Vng đỏ l thun 112 (I)
Vng đỏ mụn cc 112 (I)
Vng đỏ quả trn 112 (I)
Vọng giang nam 546 (I)
Vng lạt đa 672 (II)
VNG MO G 416 (II)
VNG NEM 418 (II)
Vọng nhật lin 634 (II)
VNG VANG 6 (I)
Vọng xun hoa 360 (III)
Vọt cy 364 (III)
Vợt gai 472 (III)
Vu 104 (II)
V b 318 (III)
Vũ diệp kim hợp hoan 18 (I)
Vũ diệp tam thất 498 (III)
Vũ dư lương 236 (IV)
Vũ dư lương 238 (IV)
Vũ hoa khương 548 (II)
V HƯƠNG 2 (II)
Vũ mạch sơn ma can 112 (I)
Vũ thảo 274 (II)
Vu tử 102 (II)
Vũ uy 504 (I)
Vi sầu 362 (IV)
Vừng đất 210 (III)
Vương thi t 624 (II)
Vương tn 572 (II)
Vương tng 256 (I)
Vương tng 486 (I)
VƯƠNG TNG 36 (II)
Vương tng 40 (II)
VUỐT HM 452 (I)

(trở lại đầu trang)
X
X B 708 (III)
X b tử 708 (III)
X Bạch lim 200 (I)
X bn thảo 410 (I)
X b Bắc bộ 470 (III)
XẠ CAN 374 (I)
X CĂN THẢO 662 (III)
X c 344 (I)
X CỪ 158 (III)
X đảo thoi 650 (III)
XẠ ĐEN 378 (II)
Xạ đen cuống 378 (II)
X hm ủy 676 (III)
Xa k 298 (I)
X lch 170 (III)
X lch biển 188 (III)
X lch xoong 428 (III)
X l 228 (II)
X mai 364 (II)
X phao thảo 364 (II)
X SNG 82 (II)
Xa tang tử 336 (II)
X thảo 468 (III)
X thảo l rộng 470 (III)
X thảo vừa 470 (III)
Xa tiền 594 (III)
X tng thảo 340 (I)
X xị 2 (II)
Xc pho 142 (IV)
Xảm thuyền 696 (III)
Xan trc 410 (III)
Xang ht 312 (II)
Xang sng 404 (I)
XO DNG 410 (III)
Xo một hoa 512 (III)
Xo petelot 512 (III)
XO TAM PHN 512 (III)
Xapch 322 (III)
Xay 688 (II)
Xy 688 (II)
Xe hới 332 (II)
Xi r nam bộ 528 (I)
Xch bo bao lớn 396 (IV)
Xch bo hoa trần 396 (IV)
Xch bo khc l 396 (IV)
Xch bo l tm 396 (IV)746
Xch chu đằng 148 (IV)
Xch dong 492 (II)
XCH ĐỒNG NAM 70 (II)
Xch đồng nam l xẻ 64 (II)
XCH HOA X 604 (III)
Xch sm 156 (IV)
XCH TIỂU ĐẬU 546 (III)
Xch tiểu đậu 707 (III)
Xch tng 228 (II)
Xin cn lực 468 (III)
Xơ ri vung 312 (III)
Xoi bui 318 (III)
Xoi c lăm 318 (III)
Xoi cọng di 318 (III)
Xoi hi 318 (III)
Xoi ni 318 (III)
Xoi nụt 318 (III)
Xoi nứt 318 (III)
Xoi rừng 318 (III)
XOAN 346 (III)
Xoan Ấn ộ 344 (III)
XOAN CHỊU HẠN 344 (III)
Xoan đo 364 (III)
Xoan leo 534 (I)
Xoan nhừ 604 (I)
Xoan rừng 432 (I)
Xoan rừng 604 (I)
Xoan ty 240 (II)
XOAN TR 604 (I)
Xoan trắng 344 (III)
Xoan trắng 346 (III)
Xống rắn 649 (II)
Xống rẵn 108 (I)
Xộp 494 (II)
X dữu 18 (II)
X hao 292 (I)
X qua lu 286 (I)
X quất 14 (II)
X thảo 684 (III)
X tiết thảo 410 (I)
Xứ xa 414 (IV)
Xu xi 466 (I)
X xun 655 (II)
XUN HOA ĐỎ 36 (IV)
Xun hoa đỏ thẫm 36 (IV)
Xun hoa eberhardt 36 (IV)
Xun tiết 132 (III)
Xun tiết bụng 138 (III)
Xun tiết gin 705 (II)
Xun tiết hoa cong 705 (II)
Xun tiết mập 705 (II)
Xun tiết nees 705 (II)
Xun tiết sẫm 705 (II)
Xưn xe tạp 140 (III)
Xung thin thất 682 (III)
Xương bồ 50 (I)
Xương bồ 52 (I)
Xương bồ l nhỏ 50 (I)
XƯƠNG BỒ L NHỎ 54 (I)
Xương bồ l nhỡ 50 (I)747
Xương bồ l to 50 (I)
Xương c 40 (I)
Xương c 522 (I)
Xương chua 18 (III)
Xương kh 460 (II)
Xương nhĩ 506 (IV)
XƯƠNG RỒNG B 472 (III)
Xương rồng b c gai 472 (III)
Xương rồng bt tin 448 (II)
XƯƠNG RỒNG NGỌC LN 450 (II)
XƯƠNG RỒNG NG 442 (II)
Xương rồng ro 450 (II)
Xương rồng ta 450 (II)
Xương rồng tu 448 (II)
XƯƠNG SNG 404 (I)
Xuy hỏa căn 386 (II)
Xuyn bạch chỉ 216 (I)
Xuyn bạch chỉ 216 (I)
Xuyn căn đằng 678 (III)
Xuyn cc 604 (I)
Xuyn cốt phong 474 (I)
Xuyn đại hong 88 (IV)
Xuyn địa long 502 (IV)
Xuyn gip thảo 556 (III)
XUYN KHUNG 214 (III)
Xuyn 46 (I)
Xuyn ph thạch 294 (III)
Xuyn ph thạch 340 (III)
Xuyn phng phong 216 (III)
XUYN TM LIN 210 (I)
Xuyn tm lin 676 (II)
XUYN TM THẢO 676 (II)
Xuyến thảo 124 (IV)
Xuyn tiền thảo 676 (II)
Xuyến tiền thảo 676 (II)
XUYN TIU 522 (IV)

(trở lại đầu trang)

Y
DĨ 96 (II)
dĩ Bắc 96 (II)
Y lan 508 (I)
Yacon 234 (IV)
Yến bạch đỏ 695 (II)
Yn chi 302 (I)
Yn chi thụ 302 (I)
Yn đo 434 (II)
Yn diệp 448 (III)
Yn quản thảo 688 (III)
Yn thảo 448 (III)
Yến vĩ thảo 685 (III)
Yến vĩ thảo 150 (IV)

(trở lại đầu trang)

 


 

 

Mọi thng tin lin quan đến trang web Xin vui lng lin hệ theo địa chỉ Email: thannv@hup.edu.vn

Revised: August 25, 2020 .